Stá­va sa zo Sili­con Val­ley mek­ka elek­tric­kých vozi­diel?

Šandi / 11. apríla 2014 / Tech a inovácie

Mes­tá sú čím ďalej, tým viac pre­pl­ne­né — ľuď­mi , auto­mo­bil­mi, mest­skou hro­mad­nou dopra­vou. Rých­lej­ším a efek­tív­nej­ším spô­so­bom tran­s­por­tu po mes­te sa tak stá­va­jú bicyk­le a skút­re.

Lit Motors

Kubo je veľ­mi zau­jí­ma­vá hrač­ka spo­loč­nos­ti Lit Motors, kto­rú zalo­žil Dan­ny Kim. Netra­dič­ná kon­štruk­cia umož­ňu­je pre­vá­žať až 136 kíl s úlož­ným pries­to­rom pre bato­ži­nu.

Elek­tro­mo­tor s výko­nom 3 kW sa scho­val do dis­ku zadné­ho kole­sa a baté­rie pre jeho pre­vádz­ku sú ukry­té v ráme. Pohon­ná jed­not­ka doká­že Kubo roz­hý­bať až na 72 km/h a baté­ria vysta­čí na 80 km. To sú cel­kom roz­um­né hod­no­ty, keď si uve­do­mí­me, že Kubo je urče­né pri­már­ne do mes­ta. Nabí­jať môže­te z bež­nej zásuv­ky v gará­ži.

Ryno

Spo­loč­nosť Ryno Motors verí, že prá­ve jej jed­no­ko­le­so­vý skú­ter by mohol pomôcť rie­šiť pre­pra­vu osôb v mes­tách. Vďa­ka tomu, že má len jed­no kole­so, nie je skú­ter pries­to­ro­vo veľ­mi nároč­ný a par­ko­va­nie s ním bude teda hrač­ka. Súčas­ne je natoľ­ko obrat­ný, že sa ľah­ko pre­ple­tie nie­len medzi auta­mi, ale aj medzi chod­ca­mi.

Ryno je pohá­ňa­ný elek­tro­mo­to­rom a pri rých­los­ti 40 km/h vás na jed­no nabi­tie dove­zie do vzdia­le­nos­ti až 50 km. Doba nabí­ja­nia je iba 90 minút. Hmot­nosť jed­no­kol­ky udá­va­ná výrob­com je len 56,7 kg a odve­zie vodi­ča o váhe 114 kg. Cena by sa mala pohy­bo­vať oko­lo 2 750 eur.

URB-E

Je malý, zele­ný a odve­zie vás prak­tic­ky zadar­mo. Elek­tro­bi­cy­kel URB-E je rode­né „mest­ské die­ťa“. Vďa­ka kom­pakt­né­mu dizaj­nu ho doká­že­te jed­no­du­cho zlo­žiť a usklad­niť naprí­klad aj v kan­ce­lá­rii pod sto­lom. Baté­ria -vzhľa­dom na malé roz­me­ry zaria­de­nia — prek­va­pi­vo vydr­ží 32 kilo­met­rov. Vývo­já­ri v jed­no­du­chos­ti uka­zu­jú využi­tie prin­cí­pu „odsta­viť auto na par­ko­vis­ku a celý deň po mes­te fun­go­vať na URB-E“.

Pre bez­peč­nosť má vpre­du a vza­du LED svet­lá či dokon­ca aj držiak na tele­fón a USB výstup pre jeho nabí­ja­nie. Na bicyk­li by ste mali doká­zať pohodl­ne pou­ží­vať aj GPS navi­gá­ciu. Malý doprav­ný pros­trie­dok sa bude vyrá­bať v šies­tich far­bách a dis­po­no­vať bude tiež špe­ciál­nou apli­ká­ci­ou, kto­rá vám uká­že dojazd či aktu­ál­nu rých­losť. Cena novin­ky je 1600 dolá­rov.

Pridať komentár (0)