Stáva sa zo Sili­con Val­ley mekka elek­tric­kých vozi­diel?

Šandi / 11. apríla 2014 / Tech a inovácie

Mestá sú čím ďalej, tým viac pre­pl­nené — ľuďmi , auto­mo­bilmi, mest­skou hro­mad­nou dopra­vou. Rých­lej­ším a efek­tív­nej­ším spô­so­bom tran­s­portu po meste sa tak stá­vajú bicykle a skútre.

Lit Motors

Kubo je veľmi zau­jí­mavá hračka spo­loč­nosti Lit Motors, ktorú zalo­žil Danny Kim. Netra­dičná kon­štruk­cia umož­ňuje pre­vá­žať až 136 kíl s úlož­ným pries­to­rom pre bato­žinu.

Elek­tro­mo­tor s výko­nom 3 kW sa scho­val do disku zadného kolesa a baté­rie pre jeho pre­vádzku sú ukryté v ráme. Pohonná jed­notka dokáže Kubo roz­hý­bať až na 72 km/h a baté­ria vystačí na 80 km. To sú cel­kom roz­umné hod­noty, keď si uve­do­míme, že Kubo je určené pri­márne do mesta. Nabí­jať môžete z bež­nej zásuvky v garáži.

Ryno

Spo­loč­nosť Ryno Motors verí, že práve jej jed­no­ko­le­sový skú­ter by mohol pomôcť rie­šiť pre­pravu osôb v mes­tách. Vďaka tomu, že má len jedno koleso, nie je skú­ter pries­to­rovo veľmi náročný a par­ko­va­nie s ním bude teda hračka. Súčasne je natoľko obratný, že sa ľahko pre­ple­tie nie­len medzi autami, ale aj medzi chod­cami.

Ryno je pohá­ňaný elek­tro­mo­to­rom a pri rých­losti 40 km/h vás na jedno nabi­tie dove­zie do vzdia­le­nosti až 50 km. Doba nabí­ja­nia je iba 90 minút. Hmot­nosť jed­no­kolky udá­vaná výrob­com je len 56,7 kg a odve­zie vodiča o váhe 114 kg. Cena by sa mala pohy­bo­vať okolo 2 750 eur.

URB-E

Je malý, zelený a odve­zie vás prak­ticky zadarmo. Elek­tro­bi­cy­kel URB-E je rodené „mest­ské dieťa“. Vďaka kom­pakt­nému dizajnu ho doká­žete jed­no­du­cho zlo­žiť a usklad­niť naprí­klad aj v kan­ce­lá­rii pod sto­lom. Baté­ria –vzhľa­dom na malé roz­mery zaria­de­nia — prek­va­pivo vydrží 32 kilo­met­rov. Vývo­jári v jed­no­du­chosti uka­zujú využi­tie prin­cípu „odsta­viť auto na par­ko­visku a celý deň po meste fun­go­vať na URB-E“.

Pre bez­peč­nosť má vpredu a vzadu LED svetlá či dokonca aj držiak na tele­fón a USB výstup pre jeho nabí­ja­nie. Na bicykli by ste mali doká­zať pohodlne pou­ží­vať aj GPS navi­gá­ciu. Malý dopravný pros­trie­dok sa bude vyrá­bať v šies­tich far­bách a dis­po­no­vať bude tiež špe­ciál­nou apli­ká­ciou, ktorá vám ukáže dojazd či aktu­álnu rých­losť. Cena novinky je 1600 dolá­rov.

Pridať komentár (0)