Ste vyso­koš­ko­lá­ci ? Ste nik­to­ši!

Jaroslav Dodok / 19. októbra 2014 / Lifehacking

Pre nie­ko­ho sa ten­to pre­jav sta­ne man­trou a pre nie­ko­ho len blbým žvás­tom, no jed­no je isté… Zane­chá to vo vás sil­nú emó­ciu.

Pre­jav L. ELLI­SO­NA, toho času pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti Orac­le, kto­rý mal v máji 2000 pred­niesť ame­ric­kým štu­den­tom:

Absol­ven­ti Yal­skej uni­ver­zi­ty, ospra­vedl­ňu­jem sa, ak ste už nie­ke­dy str­pe­li podob­ný pre­jav, ale chcem, aby ste pre mňa nie­čo uro­bi­li. Pro­sím, poob­ze­raj­te sa oko­lo seba. Pozri­te sa na spo­lu­žia­ka vľa­vo. Pozri­te sa aj na spo­lu­žia­ka vpra­vo. A teraz sa zamys­li­te. Za päť rokov, za desať, a dokon­ca aj za trid­sať rokov, ako­koľ­vek sa to zdá čud­né, bude oso­ba, kto­rá sedí naľa­vo od vás, bab­rák. Člo­vek po vašej pra­vi­ci bude tiež bab­rák. A vy upro­stred? No čo by ste čaka­li? Bab­rák. Spo­lo­čen­stvo bab­rá­kov.

Keď sa teraz obze­rám oko­lo seba, nevi­dím tisíc náde­jí svet­lej­ších zaj­trajš­kov, nevi­dím tisíc budú­cich líd­rov tisí­cok rôz­nych odvet­ví. Vidím tisíc bab­rá­kov.

Ste nahne­va­ní. To je pocho­pi­teľ­né. Ako vôbec ja, L. L. Elli­son, kto­rý ani neskon­čil vyso­kú ško­lu, môžem mať takú drzosť a kacír­sky tárať ku trie­de absol­ven­tov jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších ame­ric­kých inšti­tú­cií?

Poviem vám pre­čo. Pre­to­že ja, L. L. Elli­son, ja jeden z naj­bo­hat­ších ľudí pla­né­ty, som vyso­kú ško­lu nedo­kon­čil, ale vy áno. Pre­to­že Bill Gates, naj­bo­hat­ší člo­vek na sve­te – teda aspoň zatiaľ – vyso­kú ško­lu nedo­kon­čil, ale vy áno. Pre­to­že Paul Allen, tre­tí naj­bo­hat­ší člo­vek pla­né­ty, vyso­kú ško­lu nedo­kon­čil, ale vy áno. A pre­to­že ani Micha­el Dell, na zozna­me devia­ty a stá­le rých­lo stú­pa, vyso­kú ško­lu nedo­kon­čil, ale vy, ako som už pove­dal, áno.

Hmmm… Ste naozaj naštva­ní. To je pocho­pi­teľ­né. Tak­že ma ešte chví­ľu nechaj­te, aby som pohla­dil vaše ego úpl­ne úprim­ným pou­ká­za­ním na to, že ste svo­je dip­lo­my nezís­ka­li zby­toč­ne. Väč­ši­na z vás tu strá­vi­la šty­ri-päť rokov a mno­hé z toho, čo ste sa tu nauči­li, vám bude v ďal­ších rokoch uži­toč­né. Vytvo­ri­li ste si dob­ré pra­cov­né návy­ky. Vytvo­ri­li ste si sieť ľudí, kto­rí vám vo vašej kari­é­re budú pomá­hať. A vytvo­ri­li ste si celo­ži­vot­ný vzťah k tomu, čomu sa hovo­rí ostré lak­te. To všet­ko je v poriad­ku. Pre­to­že prav­du­po­ve­diac, tú sieť bude­te potre­bo­vať. Bude­te potre­bo­vať pra­cov­né návy­ky. A bude­te potre­bo­vať aj lak­te.

Toto všet­ko bude­te potre­bo­vať, lebo ste dokon­či­li vyso­kú ško­lu, a pre­to nebu­de­te pat­riť medzi naj­bo­hat­ších ľudí na sve­te. Je prav­da, že by ste sa moh­li vyšpl­hať na desia­te ale­bo jede­nás­te mies­to, ako naprí­klad Ste­ve Ball­mer. Na dru­hej stra­ne vám nemu­sím pri­po­mí­nať, pre koho v sku­toč­nos­ti pra­cu­je.

Ale­bo vari áno? A pre úpl­nosť, Ste­ve Ball­mer nedo­kon­čil post­gra­du­ál­ne štú­dium. Odišiel síce nesko­ro, ale pred­sa.

Tak­že si mys­lím, že mno­hí z vás a dúfam, že je to teraz väč­ši­na, pre­mýš­ľa­jú: Môžem s tým nie­čo uro­biť? Mám ešte nádej? V sku­toč­nos­ti nie. Už je nesko­ro. Absor­bo­va­li ste prí­liš veľa, mys­lí­te si, že toho veľa vie­te.

Hmmm… Teraz ste už ale váž­ne nasr­de­ní. To je pocho­pi­teľ­né. Asi teraz nasta­la vhod­ná chví­ľa pre rady do budúc­nos­ti. Nie pre vás, roč­ník 2000. Vy ste už odpí­sa­ní. Vy sa môže­te zahra­bať vo svo­jich smieš­nych zamest­na­niach za 200-tisíc dolá­rov roč­ne, kde vám budú šeky vypi­so­vať vaši býva­lí spo­lu­žia­ci, kto­rí z vyso­kej ško­ly odiš­li už pred dvo­ma rok­mi.

Rad­šej chcem dať nádej štu­den­tom z niž­ších roč­ní­kov, kto­rí tu dnes sú. Radím vám s naj­väč­ším dôra­zom, aké­ho som schop­ný – odíď­te. Zbaľ­te si svo­je veci a myš­lien­ky a nikdy sa už sem nevra­caj­te. Vypad­ni­te. A roz­baľ­te to.

Pre­to­že vám môžem pove­dať, že bare­ty a talá­re vás budú ťahať dole, rov­na­ko ako ochran­ka, kto­rá ma prá­ve sťa­hu­je z pódia dol….“

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)