Ste vyso­koš­ko­láci ? Ste nik­toši!

Jaroslav Dodok / 19. októbra 2014 / Tools a produktivita

Pre nie­koho sa tento pre­jav stane man­trou a pre nie­koho len blbým žvás­tom, no jedno je isté… Zane­chá to vo vás silnú emó­ciu.

Pre­jav L. ELLI­SONA, toho času pre­zi­denta spo­loč­nosti Oracle, ktorý mal v máji 2000 pred­niesť ame­ric­kým štu­den­tom:

Absol­venti Yal­skej uni­ver­zity, ospra­vedl­ňu­jem sa, ak ste už nie­kedy str­peli podobný pre­jav, ale chcem, aby ste pre mňa niečo uro­bili. Pro­sím, poob­ze­rajte sa okolo seba. Pozrite sa na spo­lu­žiaka vľavo. Pozrite sa aj na spo­lu­žiaka vpravo. A teraz sa zamys­lite. Za päť rokov, za desať, a dokonca aj za trid­sať rokov, ako­koľ­vek sa to zdá čudné, bude osoba, ktorá sedí naľavo od vás, bab­rák. Člo­vek po vašej pra­vici bude tiež bab­rák. A vy upro­stred? No čo by ste čakali? Bab­rák. Spo­lo­čen­stvo bab­rá­kov.

Keď sa teraz obze­rám okolo seba, nevi­dím tisíc nádejí svet­lej­ších zaj­trajš­kov, nevi­dím tisíc budú­cich líd­rov tisí­cok rôz­nych odvetví. Vidím tisíc bab­rá­kov.

Ste nahne­vaní. To je pocho­pi­teľné. Ako vôbec ja, L. L. Elli­son, ktorý ani neskon­čil vysokú školu, môžem mať takú drzosť a kacír­sky tárať ku triede absol­ven­tov jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších ame­ric­kých inšti­tú­cií?

Poviem vám prečo. Pre­tože ja, L. L. Elli­son, ja jeden z naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty, som vysokú školu nedo­kon­čil, ale vy áno. Pre­tože Bill Gates, naj­bo­hatší člo­vek na svete – teda aspoň zatiaľ – vysokú školu nedo­kon­čil, ale vy áno. Pre­tože Paul Allen, tretí naj­bo­hatší člo­vek pla­néty, vysokú školu nedo­kon­čil, ale vy áno. A pre­tože ani Michael Dell, na zozname deviaty a stále rýchlo stúpa, vysokú školu nedo­kon­čil, ale vy, ako som už pove­dal, áno.

Hmmm… Ste naozaj naštvaní. To je pocho­pi­teľné. Takže ma ešte chvíľu nechajte, aby som pohla­dil vaše ego úplne úprim­ným pou­ká­za­ním na to, že ste svoje dip­lomy nezís­kali zby­točne. Väč­šina z vás tu strá­vila štyri-päť rokov a mnohé z toho, čo ste sa tu naučili, vám bude v ďal­ších rokoch uži­točné. Vytvo­rili ste si dobré pra­covné návyky. Vytvo­rili ste si sieť ľudí, ktorí vám vo vašej kari­ére budú pomá­hať. A vytvo­rili ste si celo­ži­votný vzťah k tomu, čomu sa hovorí ostré lakte. To všetko je v poriadku. Pre­tože prav­du­po­ve­diac, tú sieť budete potre­bo­vať. Budete potre­bo­vať pra­covné návyky. A budete potre­bo­vať aj lakte.

Toto všetko budete potre­bo­vať, lebo ste dokon­čili vysokú školu, a preto nebu­dete pat­riť medzi naj­bo­hat­ších ľudí na svete. Je pravda, že by ste sa mohli vyšpl­hať na desiate alebo jede­náste miesto, ako naprí­klad Steve Ball­mer. Na dru­hej strane vám nemu­sím pri­po­mí­nať, pre koho v sku­toč­nosti pra­cuje.

Alebo vari áno? A pre úpl­nosť, Steve Ball­mer nedo­kon­čil post­gra­du­álne štú­dium. Odišiel síce neskoro, ale predsa.

Takže si mys­lím, že mnohí z vás a dúfam, že je to teraz väč­šina, pre­mýš­ľajú: Môžem s tým niečo uro­biť? Mám ešte nádej? V sku­toč­nosti nie. Už je neskoro. Absor­bo­vali ste prí­liš veľa, mys­líte si, že toho veľa viete.

Hmmm… Teraz ste už ale vážne nasr­dení. To je pocho­pi­teľné. Asi teraz nastala vhodná chvíľa pre rady do budúc­nosti. Nie pre vás, roč­ník 2000. Vy ste už odpí­saní. Vy sa môžete zahra­bať vo svo­jich smieš­nych zamest­na­niach za 200-tisíc dolá­rov ročne, kde vám budú šeky vypi­so­vať vaši bývalí spo­lu­žiaci, ktorí z vyso­kej školy odišli už pred dvoma rokmi.

Rad­šej chcem dať nádej štu­den­tom z niž­ších roč­ní­kov, ktorí tu dnes sú. Radím vám s naj­väč­ším dôra­zom, akého som schopný – odíďte. Zbaľte si svoje veci a myš­lienky a nikdy sa už sem nevra­cajte. Vypad­nite. A roz­baľte to.

Pre­tože vám môžem pove­dať, že barety a taláre vás budú ťahať dole, rov­nako ako ochranka, ktorá ma práve sťa­huje z pódia dol….“

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)