Step­han Hawking dostal ofi­ciálne pozva­nie na let do ves­míru. S ponu­kou okam­žite súhla­sil

Linda Cebrová / 20. marca 2017 / Zaujímavosti

zdroj: wikimedia.org/facebook.com/virgingalactic/

Po rokoch štú­dia koz­mo­ló­gie sa zdá, že Step­hen Hawking predsa len poletí do ves­míru. Richard Bran­son ponú­kol tomuto význam­nému fyzi­kovi miesto na palube jeho koz­mic­kej lodi Vir­gin Galac­tic.

Ces­to­va­nie do ves­míru je samoz­rejme ris­kant­nou zále­ži­tos­ťou, nie to ešte keď do celej situ­ácie vstu­pujú zdra­votné prob­lémy posádky. Avšak cesta Hawkinga do ves­míru umožní ved­com posu­núť poznatky cho­roby ALS, kto­rou fyzik trpí na úplne inú úro­veň. Môžu naprí­klad odpo­zo­ro­vať, aký veľký vplyv zane­chá na túto zákernú cho­robu nulová gra­vi­tá­cia.

Hawkinga správa o jeho mož­nej ceste do ves­míru naozaj pote­šila. V relá­cií Good Mor­ning Bri­tain sa vyjad­ril, že o takejto prí­le­ži­tosti sa mu ani nesní­valo. Keď však dostal ponuku okam­žite súhla­sil. Svoje oča­ká­va­nie na túto výni­močnú cestu porov­nal k radosti ktorú zaží­val pri naro­dení jeho troch detí. Hawking sa v roz­ho­vore pre Good Mor­ning Bri­tain zame­ral aj na jed­no­tiaci význam skú­ma­nia ves­míru, najmä pokiaľ ide o zdru­že­nie vlád z celého sveta a inšpi­rá­ciu budú­cej gene­rá­cie.

Aj keď ešte nie je známy presný dátum štartu Vir­gin Galac­tic, spo­loč­nosť verí, že ide o otázku veľmi blíz­kej budúc­nosti. Spo­loč­nosť Vir­gin Galac­tic momen­tálne dis­po­nuje mode­lom Spa­ceS­hipTwo. Ide o opa­ko­va­teľne pou­ži­teľnú koz­mickú loď s kapa­ci­tou 8 osôb (vrá­tane dvoch pilo­tov).

foto:facebook.com/virgingalactic

Pro­fe­sor Hawking je jed­ným z ľudí, kto­rých obdi­vu­jem naj­viac na svete. Je nespor­ným géniom, ktorý nám otvo­ril oči pred divmi ves­míru a záro­veň je to veľmi milý a lás­kavý člo­vek. Step­hen Hawking je jedi­ným člo­ve­kom, kto­rému som posky­tol voľnú vstu­penku na Vir­gin Galac­tic a je u nás zapí­saný aj ako budúci astro­naut. Všetko teraz závisí už len od jeho zdra­vot­ného stavu,” pove­dal Richard Bran­son.

Koniec kon­cov, Hawking je už dlho veľ­kým zás­tan­com komerč­ných letov do ves­míru. Aj preto sa pre­zen­tuje ako fanú­šik Vir­gin Galac­tic a páčia sa mu jej akti­vity v oblasti demok­ra­ti­zá­cií ves­míru. Kon­krétne sa vyjad­ril, že vzdáva veľký rešpekt spo­loč­nosti, za to, že umož­ňuje via­ce­rým ľuďom zažiť sku­točnú krásu ves­míru.

V minu­losti som pove­dal, poze­rajte sa k hviez­dam a nie dole k nohám. Dnes som však pre­sved­čený, že nato, aby sme videli ves­mír v plnej kráse nebu­deme už čoskoro musieť poze­rať hore,” dodal Hawking

zdroj:futurism.com

Pridať komentár (0)