Ste­ve Woz­niak: génius v poza­dí

Marián Novikmec / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Pýtať sa, kto je Ste­ve Jobs, je asi zby­toč­né. My sami sme mu veno­va­li pár člán­kov, čo vôbec neľu­tu­je­me, keď som však jeden večer roz­mýš­ľal, o čom, ale­bo skôr o kom napí­šem člá­nok, tak mi zišiel na um dru­hý Ste­ve, kto­rý stál pri zalo­že­ní spo­loč­nos­ti App­le: Ste­ve Woz­niak.

Prá­ve ten­to člo­vek má obrov­skú záslu­hu na vzni­ku spo­loč­nos­ti a bez neho by fir­ma App­le prav­de­po­dob­ne nikdy nebo­la tým, čím je. Je to génius, kto­rý si pod­ľa mňa zaslú­ži omno­ho viac pozor­nos­ti.

Občas tre­ba na chví­ľu pre­stať sle­do­vať únik kaž­dej súčias­t­ky z iPho­ne 7 a namies­to toho sa obzrieť do minu­los­ti. Pohodl­ne sa usaď­te, začí­na­me.1420637542708

Ste­ve Woz­niak, kto­ré­ho mož­no občas nazvem aj Woz, je 65- roč­ný spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti App­le naro­de­ný 11. augus­ta 1950 a vyná­lez­ca počí­ta­ča App­le II. Prá­ve on bol ten, kto­rý v začiat­koch spo­loč­nos­ti App­le doká­zal pre­viesť Job­so­vu myš­lien­ku do rea­li­ty. Pove­dz­me si na rovi­nu: koľ­kí z nás majú myš­lien­ku, kto­rá by zme­ni­la svet? Ako sa hovo­rí, myš­lien­ka tvo­rí iba 2 % úspe­chu.

Ako väč­ši­na géni­ov v dobe Ste­va Job­sa, ani Woz nemal pocho­pe­nie pre štú­dium. Na jed­nej stra­ne si už v 13-tich rokoch doká­zal zostro­jiť svoj vlast­ný počí­tač, ale napriek tomu nedo­kon­čil ani inži­nier­ske štú­dium na uni­ver­zi­te a baka­lár­sky titul zís­kal až po odcho­de z App­le, písal sa rok 1986.

Nedá sa tiež nespo­me­núť prí­beh zo stred­nej, s kto­rým sa Woz pode­lil iba toto leto. Na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke roz­prá­val o tom, ako svoj­mu kama­rá­to­vi menom Prin­ci­pal Bryld vlo­žil do skrin­ky hodi­ny, kto­ré tika­li spo­lu so spí­na­čom, kto­rý zais­ťo­val zrých­le­nie pípa­nia, keď sa skrin­ka otvo­ri­la. “Nemo­hol som udr­žať smiech, keď mi Prin­ci­pal roz­prá­val, ako vytia­hol bom­bu, vybe­hol z fut­ba­lo­vé­ho ihris­ka (bolo to v budo­ve C) a demon­to­val ju,” pove­dal.

steve-wozniak-iphone6-plus

Sn-mka-obrazovky-2015-12-16-o-18-55-10-1c2n6fo3fnpxiqbc4zcrk-2

Pra­vý prí­beh sa však začí­na až v čase, keď má Woz už 19 rokov. Jobs mal vte­dy iba 15 a spoz­nal Woz­nia­ka. Spo­loč­ne vymys­le­li zau­jí­ma­vé veci, za všet­ky spo­me­niem naprí­klad nabú­ra­nie sa do tele­fón­nej sie­te za úče­lom tele­fo­no­va­nia zadar­mo. Sna­ži­li sa pri­tom dovo­lať pápe­žo­vi s tým, že sú Hen­ry Kis­sin­ger, čo bol v tej dobe jeho asis­tent. Vraj sa tiež usi­lo­va­li napo­dob­niť jeho nemec­ký prí­zvuk. Pápež, bohu­žiaľ, spal a Woz s ním nemo­hol usku­toč­niť roz­ho­vor.

Neskôr spo­loč­ne Jobs a Woz­niak zostro­ji­li App­le I. Písal sa apríl roku 1976 a miest­ny obchod­ník si objed­nal nák­re­sy toh­to počí­ta­ča. Vďa­ka Job­sov­mu obchod­né­mu ducho­vi však nako­niec kúpil 50 reál­nych kusov. Hovo­rí sa o tom, že Jobs musel pre­dať auto a že v gará­ži maka­la celá rodi­na, len aby stih­li ter­mín.

woz-w-computer-1-320-2

Woz však má na garáž iný názor: “Garáž je svo­jím spô­so­bom mýtus. Nevy­ro­bi­li sme v nej jedi­ný pro­to­typ, jedi­ný design či jedi­ný pro­duk­to­vý plán. Nema­la veľ­ký význam, okrem toho, že sme sa v nej cíti­li ako doma. Nema­li sme žiad­ne penia­ze.” Je otáz­ne, do akej mie­ry mal Woz prav­du a nakoľ­ko iba chcel pri­tiah­nuť pozor­nosť. V posled­nej dobe totiž kri­ti­zo­val App­le za vše­li­čo, naprí­klad uzav­re­tosť ich sys­té­mov.

steve-jobs-3

Aktu­ál­ne sa tak­mer úpl­ne vytra­til zo sve­ta tech­no­ló­gií a je ho vidieť iba občas, naprí­klad na neja­kých kon­fe­ren­ciách ale­bo v roz­ho­vo­roch, kde sa obvyk­le bez akých­koľ­vek ser­ví­tok vyjad­ru­je k aktu­ál­nym témam v tech­no­lo­gic­kom sve­te. Okrem toho tiež rád ces­tu­je a venu­je sa rôz­nym cha­ri­ta­tív­nym akciám, naj­mä v oblas­ti škols­tva.

steve-jobs-Steve-wozniak

Napo­kon by som chcel všet­kým, kto­rých ten­to člá­nok zau­jal, odpo­ru­čiť Woz­nia­ko­vu bio­gra­fiu s náz­vom iWoz.

Ak sa vám člá­nok páčil a zau­jal vás, budem rád za kaž­dé zdie­ľa­nie. Ja som si večer pri hľa­da­ní infor­má­cií náram­ne užil a verím, že aj vy. Mali by ste záu­jem o viac podob­ných člán­kov z his­tó­rie fir­my App­le?

banner
Pridať komentár (0)