Steve Woz­niak: génius v pozadí

Marián Novikmec / 30. decembra 2015 / Tools a produktivita

Pýtať sa, kto je Steve Jobs, je asi zby­točné. My sami sme mu veno­vali pár člán­kov, čo vôbec neľu­tu­jeme, keď som však jeden večer roz­mýš­ľal, o čom, alebo skôr o kom napí­šem člá­nok, tak mi zišiel na um druhý Steve, ktorý stál pri zalo­žení spo­loč­nosti Apple: Steve Woz­niak.

Práve tento člo­vek má obrov­skú zásluhu na vzniku spo­loč­nosti a bez neho by firma Apple prav­de­po­dobne nikdy nebola tým, čím je. Je to génius, ktorý si podľa mňa zaslúži omnoho viac pozor­nosti.

Občas treba na chvíľu pre­stať sle­do­vať únik kaž­dej súčias­tky z iPhone 7 a namiesto toho sa obzrieť do minu­losti. Pohodlne sa usaďte, začí­name.1420637542708

Steve Woz­niak, kto­rého možno občas nazvem aj Woz, je 65- ročný spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Apple naro­dený 11. augusta 1950 a vyná­lezca počí­tača Apple II. Práve on bol ten, ktorý v začiat­koch spo­loč­nosti Apple doká­zal pre­viesť Job­sovu myš­lienku do rea­lity. Pove­dzme si na rovinu: koľkí z nás majú myš­lienku, ktorá by zme­nila svet? Ako sa hovorí, myš­lienka tvorí iba 2 % úspe­chu.

Ako väč­šina géniov v dobe Steva Jobsa, ani Woz nemal pocho­pe­nie pre štú­dium. Na jed­nej strane si už v 13-tich rokoch doká­zal zostro­jiť svoj vlastný počí­tač, ale napriek tomu nedo­kon­čil ani inži­nier­ske štú­dium na uni­ver­zite a baka­lár­sky titul zís­kal až po odchode z Apple, písal sa rok 1986.

Nedá sa tiež nespo­me­núť prí­beh zo stred­nej, s kto­rým sa Woz pode­lil iba toto leto. Na svo­jej face­bo­oko­vej stránke roz­prá­val o tom, ako svojmu kama­rá­tovi menom Prin­ci­pal Bryld vlo­žil do skrinky hodiny, ktoré tikali spolu so spí­na­čom, ktorý zais­ťo­val zrých­le­nie pípa­nia, keď sa skrinka otvo­rila. “Nemo­hol som udr­žať smiech, keď mi Prin­ci­pal roz­prá­val, ako vytia­hol bombu, vybe­hol z fut­ba­lo­vého ihriska (bolo to v budove C) a demon­to­val ju,” pove­dal.

steve-wozniak-iphone6-plus

Sn-mka-obrazovky-2015-12-16-o-18-55-10-1c2n6fo3fnpxiqbc4zcrk-2

Pravý prí­beh sa však začína až v čase, keď má Woz už 19 rokov. Jobs mal vtedy iba 15 a spoz­nal Woz­niaka. Spo­ločne vymys­leli zau­jí­mavé veci, za všetky spo­me­niem naprí­klad nabú­ra­nie sa do tele­fón­nej siete za úče­lom tele­fo­no­va­nia zadarmo. Sna­žili sa pri­tom dovo­lať pápe­žovi s tým, že sú Henry Kis­sin­ger, čo bol v tej dobe jeho asis­tent. Vraj sa tiež usi­lo­vali napo­dob­niť jeho nemecký prí­zvuk. Pápež, bohu­žiaľ, spal a Woz s ním nemo­hol usku­toč­niť roz­ho­vor.

Neskôr spo­ločne Jobs a Woz­niak zostro­jili Apple I. Písal sa apríl roku 1976 a miestny obchod­ník si objed­nal nák­resy tohto počí­tača. Vďaka Job­sovmu obchod­nému duchovi však nako­niec kúpil 50 reál­nych kusov. Hovorí sa o tom, že Jobs musel pre­dať auto a že v garáži makala celá rodina, len aby stihli ter­mín.

woz-w-computer-1-320-2

Woz však má na garáž iný názor: “Garáž je svo­jím spô­so­bom mýtus. Nevy­ro­bili sme v nej jediný pro­to­typ, jediný design či jediný pro­duk­tový plán. Nemala veľký význam, okrem toho, že sme sa v nej cítili ako doma. Nemali sme žiadne peniaze.” Je otázne, do akej miery mal Woz pravdu a nakoľko iba chcel pri­tiah­nuť pozor­nosť. V posled­nej dobe totiž kri­ti­zo­val Apple za vše­ličo, naprí­klad uzav­re­tosť ich sys­té­mov.

steve-jobs-3

Aktu­álne sa tak­mer úplne vytra­til zo sveta tech­no­ló­gií a je ho vidieť iba občas, naprí­klad na neja­kých kon­fe­ren­ciách alebo v roz­ho­vo­roch, kde sa obvykle bez akých­koľ­vek ser­ví­tok vyjad­ruje k aktu­ál­nym témam v tech­no­lo­gic­kom svete. Okrem toho tiež rád ces­tuje a venuje sa rôz­nym cha­ri­ta­tív­nym akciám, najmä v oblasti škols­tva.

steve-jobs-Steve-wozniak

Napo­kon by som chcel všet­kým, kto­rých tento člá­nok zau­jal, odpo­ru­čiť Woz­nia­kovu bio­gra­fiu s náz­vom iWoz.

Ak sa vám člá­nok páčil a zau­jal vás, budem rád za každé zdie­ľa­nie. Ja som si večer pri hľa­daní infor­má­cií náramne užil a verím, že aj vy. Mali by ste záu­jem o viac podob­ných člán­kov z his­tó­rie firmy Apple?

banner
Pridať komentár (0)