Ste­ve Woz­niak všet­kým start-upis­tom: Rob­te len to, čo pova­žu­je­te za dôle­ži­té

Linda Cebrová / 9. apríla 2016 / Lifehacking

Woz v naj­nov­šom roz­ho­vo­re na Sili­con Val­ley Comic Cone zhod­no­til súčas­ný stav start-upov, posky­tol zopár cen­ných rád pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, no vyjad­ril sa aj k nové­mu tren­du vir­tu­ál­nej rea­li­ty.

Ste­ve Woz­niak, dob­re znám­ky aj ako “ Woz”, je naj­čas­tej­šie spá­ja­ný so zalo­že­ním fir­my App­le. V roku 1987 z fir­my odišiel, ale ďalej zostal hviez­dou vo sve­te tech­no­ló­gií. V roku 2009 pri­jal mies­to šéfa vo Fusi­on-io fir­me, kto­rá tvo­rí úlož­né sys­té­my na prin­cí­pe flash pamä­te. Taký­to spô­sob ucho­vá­va­nia dát pou­ží­va­jú dnes naprí­klad flash dis­ky, ale aj smart­fó­ny.

woz

App­le bol nie­čo ako arche­typ start-upu, keď ste začí­na­li v gará­ži z ničo­ho. Mys­líš si, že dneš­né finan­co­va­nie start-upov neja­ko zme­ni­lo start-upo­vú kul­tú­ru?

Mys­lím si, že penia­ze, kto­ré sa v dneš­nej dobe do start-upov pum­pu­jú sú schop­né zau­jať veľ­mi roz­diel­ne typy ľudí . Nie­kto­rí sa na to poze­ra­jú tak, že si pove­dia: Oh môj bože, mož­no by som mohol zalo­žiť neja­ký start-up a zaro­biť kopec pra­chov.”

Ale­bo iní, kto­rí prí­du z biz­nis škôl a ich jedi­nou pri­ori­tou sú penia­ze. Pre tých, kto­rí vyštu­du­jú tech­ni­ku je cie­ľom skôr vytvá­rať a dizaj­no­vať veci, kto­ré dopo­siaľ ani neexis­to­va­li. Jed­nou z naj­lep­ších vecí, kto­rú by sme pre mla­dých ľudí moh­li uro­biť, je dať im pocit náde­je, že, ak si prej­dú tou­to čas­ťou živo­ta a budú ochot­ní naučiť sa pár nových vecí a stá­le sa zlep­šo­vať, tak ich sna­ha a vzde­la­nie nevyj­dú na zmar.

woz

Dôle­ži­té je si uve­do­miť, že vždy je lep­šie byť prvým s novým pro­duk­tom na trhu ako nebyť vôbec.

No aj tak je stá­le ťaž­ké pre­sved­čiť ľudí , aby vyskú­ša­li nie­čo nové. Nie­čo, čo pred nimi ešte nikto neskú­sil.  Avšak ak uspe­jú odme­na bude naozaj stáť za to.

Keď sme s App­le začí­na­li, vlast­ne sme vôbec nev­stu­po­va­li do rizi­ka keď­že tu žia­den trh nebol. Tak­že, ak začí­naš úpl­ne v novej sfé­re a máš pri­vi­lé­gium prvé­ho kro­ku, všet­ko, čoho sa dot­kneš, bude mať cenu zla­ta.”

Odpo­veď “Nie” nezna­me­ná, že tvoj nápad je zlý ale­bo bez­hod­not­ný.

Tvoj šéf nemu­sí pocho­piť tvo­je rie­še­nie ale­bo si jed­no­du­cho bude mys­lieť, že ho budeš stáť až prí­liš veľa peňa­zí.

Ľudia v manaž­men­te sa čas­to budú držať v úza­dí ale­bo pod­stú­pia len mini­mál­ny risk, pre­to­že si nebu­dú mys­lieť že daný, naprí­klad tech­nic­ký prob­lém, sa bude dať vyrie­šiť ale­bo ich to bude stáť až prí­liš mno­ho.

Ale aj tak ich pre­svedč!

apple-cofounder-steve-wozniak-plays-segway-poloVede­li ste, že Woz je hrá­čom Segway Póla?

Na Comic Cone 2016 v Sili­con Val­ley si dis­ku­to­val s vyná­lez­com Ocu­lus Rift Pal­me­rom Luc­key. Čo ty a VR, zau­ja­la ťa?

Je to skve­lé, doká­že člo­ve­ka dostať do úpl­ne iné­ho sve­ta . Pri­rov­nal by som to k sle­do­va­niu toho naj­lep­šie­ho fil­mu. Dob­re uro­be­ný film ťa tiež môže kom­plet­ne vtiah­nuť do deja. Ja osob­ne mám Sam­sung Gear VR hel­met, keď som si ju zlo­žil z hla­vy, nemo­hol som uve­riť, že som zno­va spät na Zemi.

sw

Nasta­ne v najb­liž­ších pár rokoch neja­ká pre­vrat­ná zme­na vo sve­te tech­no­ló­gií?

Nemys­lím si, že ľudia budú cho­diť po uli­ci celé dni s VR hel­ma­mi na hla­vách. Skôr sa pomo­cou VR posu­nie­me na iný level v medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cií. Malo by byť mož­né viesť dia­lóg s člo­ve­kom na opač­nej stra­ne pla­né­ty a vide­li ho reál­ne pred sebou v sku­toč­nej podo­be. Avšak nepred­po­kla­dám, že to bude až tak pre­vrat­né ako bola mobil­ná tech­ni­ka, kto­rú si môže­te vziať kam­koľ­vek. Teda aspoň zatiaľ.

Mojím prob­lé­mom je pro­so­pag­nó­zia – jed­no­du­cho si nepa­mä­tám tvá­re. Tým­to trpí naprí­klad aj Brad Pitt a mno­ho ďal­ších, je to veľ­mi otrav­né. Bol by som rád, ak by som sa v budúc­nos­ti pozrel na člo­ve­ka a videl by som pri ňom malý­mi čer­ve­ným pís­me­na­mi napí­sa­né jeho meno. Tak by mi moja man­žel­ka nemu­se­la neus­tá­le hovo­riť, kto je ten a ten.

Woz sa vyjadril, že jeho najoblúbenejšími vecami sú iPhone a jeho Tesla.

Woz sa vyjad­ril, že jeho najob­ľú­be­nej­ší­mi veca­mi sú iPho­ne a jeho Tes­la.

Vir­tu­ál­na rea­li­ta je skve­lá vec, núti ma pre­mýš­ľať o znač­nej evo­lú­cií, kto­rou počí­ta­čo­vá tech­ni­ka pre­šla. My sme začí­na­li s 8-bit obra­zom, potom priš­li o nie­čo lep­šie ani­mo­va­né fil­my, neskôr reál­ni ľudia, až sme sa posu­nu­li na level rea­lis­tic­kých hier, kto­ré vyvo­lá­va­jú v ľuďoch sil­né emó­cie. VR ťa doká­že zobrať tam, kam to ani­mák a ani film nedo­ká­za­li.

zdroj: fortune.com,mashable.comzdroj všet­kých fotografií:mashable.com

Pridať komentár (0)