Steve Woz­niak všet­kým start-upis­tom: Robte len to, čo pova­žu­jete za dôle­žité

Linda Cebrová / 9. apríla 2016 / Tools a produktivita

Woz v naj­nov­šom roz­ho­vore na Sili­con Val­ley Comic Cone zhod­no­til súčasný stav start-upov, posky­tol zopár cen­ných rád pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, no vyjad­ril sa aj k novému trendu vir­tu­ál­nej rea­lity.

Steve Woz­niak, dobre známky aj ako “ Woz”, je naj­čas­tej­šie spá­janý so zalo­že­ním firmy Apple. V roku 1987 z firmy odišiel, ale ďalej zostal hviez­dou vo svete tech­no­ló­gií. V roku 2009 pri­jal miesto šéfa vo Fusion-io firme, ktorá tvorí úložné sys­témy na prin­cípe flash pamäte. Takýto spô­sob ucho­vá­va­nia dát pou­ží­vajú dnes naprí­klad flash disky, ale aj smart­fóny.

woz

Apple bol niečo ako arche­typ start-upu, keď ste začí­nali v garáži z ničoho. Mys­líš si, že dnešné finan­co­va­nie start-upov nejako zme­nilo start-upovú kul­túru?

Mys­lím si, že peniaze, ktoré sa v dneš­nej dobe do start-upov pum­pujú sú schopné zau­jať veľmi roz­dielne typy ľudí . Nie­ktorí sa na to poze­rajú tak, že si pove­dia: Oh môj bože, možno by som mohol zalo­žiť nejaký start-up a zaro­biť kopec pra­chov.”

Alebo iní, ktorí prídu z biz­nis škôl a ich jedi­nou pri­ori­tou sú peniaze. Pre tých, ktorí vyštu­dujú tech­niku je cie­ľom skôr vytvá­rať a dizaj­no­vať veci, ktoré dopo­siaľ ani neexis­to­vali. Jed­nou z naj­lep­ších vecí, ktorú by sme pre mla­dých ľudí mohli uro­biť, je dať im pocit nádeje, že, ak si prejdú touto čas­ťou života a budú ochotní naučiť sa pár nových vecí a stále sa zlep­šo­vať, tak ich snaha a vzde­la­nie nevyjdú na zmar.

woz

Dôle­žité je si uve­do­miť, že vždy je lep­šie byť prvým s novým pro­duk­tom na trhu ako nebyť vôbec.

No aj tak je stále ťažké pre­sved­čiť ľudí , aby vyskú­šali niečo nové. Niečo, čo pred nimi ešte nikto neskú­sil.  Avšak ak uspejú odmena bude naozaj stáť za to.

Keď sme s Apple začí­nali, vlastne sme vôbec nev­stu­po­vali do rizika keďže tu žia­den trh nebol. Takže, ak začí­naš úplne v novej sfére a máš pri­vi­lé­gium prvého kroku, všetko, čoho sa dot­kneš, bude mať cenu zlata.”

Odpo­veď “Nie” nezna­mená, že tvoj nápad je zlý alebo bez­hod­notný.

Tvoj šéf nemusí pocho­piť tvoje rie­še­nie alebo si jed­no­du­cho bude mys­lieť, že ho budeš stáť až prí­liš veľa peňazí.

Ľudia v manaž­mente sa často budú držať v úzadí alebo pod­stú­pia len mini­málny risk, pre­tože si nebudú mys­lieť že daný, naprí­klad tech­nický prob­lém, sa bude dať vyrie­šiť alebo ich to bude stáť až prí­liš mnoho.

Ale aj tak ich pre­svedč!

apple-cofounder-steve-wozniak-plays-segway-poloVedeli ste, že Woz je hrá­čom Segway Póla?

Na Comic Cone 2016 v Sili­con Val­ley si dis­ku­to­val s vyná­lez­com Ocu­lus Rift Pal­me­rom Luc­key. Čo ty a VR, zau­jala ťa?

Je to skvelé, dokáže člo­veka dostať do úplne iného sveta . Pri­rov­nal by som to k sle­do­va­niu toho naj­lep­šieho filmu. Dobre uro­bený film ťa tiež môže kom­pletne vtiah­nuť do deja. Ja osobne mám Sam­sung Gear VR hel­met, keď som si ju zlo­žil z hlavy, nemo­hol som uve­riť, že som znova spät na Zemi.

sw

Nastane v najb­liž­ších pár rokoch nejaká pre­vratná zmena vo svete tech­no­ló­gií?

Nemys­lím si, že ľudia budú cho­diť po ulici celé dni s VR hel­mami na hla­vách. Skôr sa pomo­cou VR posu­nieme na iný level v medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cií. Malo by byť možné viesť dia­lóg s člo­ve­kom na opač­nej strane pla­néty a videli ho reálne pred sebou v sku­toč­nej podobe. Avšak nepred­po­kla­dám, že to bude až tak pre­vratné ako bola mobilná tech­nika, ktorú si môžete vziať kam­koľ­vek. Teda aspoň zatiaľ.

Mojím prob­lé­mom je pro­so­pag­nó­zia – jed­no­du­cho si nepa­mä­tám tváre. Týmto trpí naprí­klad aj Brad Pitt a mnoho ďal­ších, je to veľmi otravné. Bol by som rád, ak by som sa v budúc­nosti pozrel na člo­veka a videl by som pri ňom malými čer­ve­ným pís­me­nami napí­sané jeho meno. Tak by mi moja man­želka nemu­sela neus­tále hovo­riť, kto je ten a ten.

Woz sa vyjadril, že jeho najoblúbenejšími vecami sú iPhone a jeho Tesla.

Woz sa vyjad­ril, že jeho najob­ľú­be­nej­šími vecami sú iPhone a jeho Tesla.

Vir­tu­álna rea­lita je skvelá vec, núti ma pre­mýš­ľať o znač­nej evo­lú­cií, kto­rou počí­ta­čová tech­nika pre­šla. My sme začí­nali s 8-bit obra­zom, potom prišli o niečo lep­šie ani­mo­vané filmy, neskôr reálni ľudia, až sme sa posu­nuli na level rea­lis­tic­kých hier, ktoré vyvo­lá­vajú v ľuďoch silné emó­cie. VR ťa dokáže zobrať tam, kam to ani­mák a ani film nedo­ká­zali.

zdroj: fortune.com,mashable.comzdroj všet­kých fotografií:mashable.com

Pridať komentár (0)