Stiah­ni­te si zadar­mo 59 Flat-Sty­le ilus­trá­cií

Tomáš Kahn / 24. februára 2015 / Lifehacking

V súbo­re na stia­hnu­tie náj­deš 59 rôz­nych ilus­trá­cií, kto­ré sa zídu kaž­dé­mu, bez ohľa­du nato či už si gra­fik, ale­bo nie. 

Cret­ti­con ponú­ka teraz k bez­plat­né­mu stia­hnu­tiu až 59 Flat-sty­le ilus­trá­cií. Kaž­dý obrá­zok pred­sta­vu­je nie­čo, čo je prá­ve v tej­to chví­li na vašom sto­le, či už je to note­bo­ok, mobil, notes, ale­bo čokoľ­vek iné. Kaž­dý obrá­zok náj­deš vo via­ce­rých for­má­toch: EPS, PNG, PSD, ale takis­to for­má­ty aj PSG či AI.

Ak sa ti tie­to iko­ny zapá­čia, urči­te sa pozri aj na strán­ku Cre­at­ti­con, kto­rá je síce ešte teraz vo svo­jej beta ver­zií, ale po tvo­jej regis­trá­cií na ich strán­ke ti prí­de do emai­lu až 340 rôz­nych ikon a ilus­trá­cií. Po spus­te­ní strán­ku bude na nej k dipo­zi­cií kaž­dý týž­deň nový balík ilus­trá­cií.

Sťa­huj­te tu!

zdroj: Web­de­sig­ner­De­pot

Pridať komentár (0)