Stiah­nite si zadarmo 59 Flat-Style ilus­trá­cií

Tomáš Kahn / 24. februára 2015 / Tools a produktivita

V súbore na stia­hnu­tie náj­deš 59 rôz­nych ilus­trá­cií, ktoré sa zídu kaž­dému, bez ohľadu nato či už si gra­fik, alebo nie. 

Cret­ti­con ponúka teraz k bez­plat­nému stia­hnu­tiu až 59 Flat-style ilus­trá­cií. Každý obrá­zok pred­sta­vuje niečo, čo je práve v tejto chvíli na vašom stole, či už je to note­book, mobil, notes, alebo čokoľ­vek iné. Každý obrá­zok náj­deš vo via­ce­rých for­má­toch: EPS, PNG, PSD, ale takisto for­máty aj PSG či AI.

Ak sa ti tieto ikony zapá­čia, určite sa pozri aj na stránku Cre­at­ti­con, ktorá je síce ešte teraz vo svo­jej beta ver­zií, ale po tvo­jej regis­trá­cií na ich stránke ti príde do emailu až 340 rôz­nych ikon a ilus­trá­cií. Po spus­tení stránku bude na nej k dipo­zi­cií každý týž­deň nový balík ilus­trá­cií.

Sťa­hujte tu!

zdroj: Web­de­sig­ner­De­pot

Pridať komentár (0)