Šti­pen­dium pre slo­ven­ských štu­den­tov do Izra­ela

Martin Kráľ / 18. septembra 2015 / Tools a produktivita

Izra­el­ská vláda ponúka kaž­do­ročne šti­pen­diá zahra­nič­ným štu­den­tom z kra­jín, s kto­rými má pod­pí­sané bila­te­rálne dohody pre mobi­litu štu­den­tov a dokto­ran­tov. Aj slo­ven­skí štu­denti sa môžu uchá­dzať o šti­pen­dium na štu­dijný alebo výskumný pobyt v aka­de­mic­kom roku 2016/2017.

Plné šti­pen­dium zahŕňa bez­platné štú­dium, mesačný prís­pe­vok na životné náklady a zdra­votné pois­te­nie. Čias­točné šti­pen­dium zahŕňa buď zdra­votné pois­te­nie, mesačný prís­pe­vok na životné náklady a časť poplatku za štú­dium.

Na Slo­ven­sku zabez­pe­čuje celý apli­kačný pro­ces Slo­ven­ská Aka­de­mická Infor­mačná Agen­túra — SAIA. Bli­žiše infor­má­cie o štid­pe­niu aj o pro­cese pred­kla­da­nia žia­dostí náj­dete na strán­kach SAIA.

Uzá­vierka na podá­va­nie žia­dostí je 5. novem­bra 2015.

Základné pod­mienky pre ude­le­nie šti­pen­dia:

  • uchá­dzač musí mať ukon­čený prvý stu­peň vyso­koš­kol­ského štú­dia,
  • uchá­dzač musí byť obča­nom Slo­ven­skej repub­liky,
  • uchá­dzač musí mať dobrú úro­veň anglič­tiny prí­pa­den heb­rej­činy,
  • uchá­dzač musí spl­niť kri­té­ria izra­el­skej uni­ver­zity, na kto­rej má záu­jem štu­do­vať. Šti­pen­dium bude ude­lené až po potvr­dení pri­ja­tia na izra­el­skú uni­ver­zitu.

Star­ti­tup ti jed­no­značne odpo­rúča školu Tech­nion ktorá je po MIT jedna z naj­lep­ších tech uni­ver­zít na svete. Tak­tiež určite stojí za povšim­nu­tie Heb­rew Uni­ver­sity, ktorá patrí medzi 150 naj­lep­šich uni­ver­zít sveta. Izrael má množ­stvo ďal­ších kva­lit­ných uni­ver­zít, z kto­rých si treba vybrať práve podľa toho, čo ťa bude baviť.

zdroj: embassies.gov.il

Pridať komentár (0)