Šti­pen­dium pre slo­ven­ský­ch štu­den­tov do Izra­e­la

Martin Kráľ / 18. septembra 2015 / Lifehacking

Izra­el­ská vlá­da ponú­ka kaž­do­roč­ne šti­pen­diá zahra­nič­ným štu­den­tom z kra­jín, s kto­rý­mi má pod­pí­sa­né bila­te­rál­ne doho­dy pre mobi­li­tu štu­den­tov a dokto­ran­tov. Aj slo­ven­skí štu­den­ti sa môžu uchá­dzať o šti­pen­dium na štu­dij­ný ale­bo výskum­ný pobyt v aka­de­mic­kom roku 2016/2017.

 

Plné štipendium zahŕňa bezplatné štúdium, mesačný príspevok na životné náklady a zdravotné poistenie. Čiastočné štipendium zahŕňa buď zdravotné poistenie, mesačný príspevok na životné náklady a časť poplatku za štúdium.

Na Slovensku zabezpečuje celý aplikačný proces Slovenská Akademická Informačná Agentúra - SAIA. Bližiše informácie o štidpeniu aj o procese predkladania žiadostí nájdete na stránkach SAIA.

 

 

Uzávierka na podávanie žiadostí je 5. novembra 2015.

Základné podmienky pre udelenie štipendia:

  • uchádzač musí mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia,
  • uchádzač musí byť občanom Slovenskej republiky,
  • uchádzač musí mať dobrú úroveň angličtiny prípaden hebrejčiny,
  • uchádzač musí splniť kritéria izraelskej univerzity, na ktorej má záujem študovať. Štipendium bude udelené až po potvrdení prijatia na izraelskú univerzitu.

 

Startitup ti jednoznačne odporúča školu Technion ktorá je po MIT jedna z najlepších tech univerzít na svete. Taktiež určite stojí za povšimnutie Hebrew University, ktorá patrí medzi 150 najlepšich univerzít sveta. Izrael má množstvo ďalších kvalitných univerzít, z ktorých si treba vybrať práve podľa toho, čo ťa bude baviť.

 

 zdroj: embassies.gov.il

Pridať komentár (0)