Stol­né počí­ta­če v netra­dič­nej podo­be

Nikola Brehová / 7. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: HP Slovensko

Trend sa mení a už vôbec sa nej­de o hluč­né kra­bi­ce pop­ret­ká­va­né sple­ťou káb­lov a pre­po­je­ní. HP zaria­de­nia ponú­ka­jú vyso­ký výkon v spo­je­ní s netra­dič­nou podo­bou. Zblíz­ka sme sa pozre­li na jed­no z nich.

Zaria­de­nie z elit­nej rodi­ny HP Eli­te Sli­ce sa sta­ne naozaj štý­lo­vým dopl­ňu­jú­cim prv­kom vašej kan­ce­lá­rie. Pri tom­to type sa jed­ná o modu­lár­ne mini PC komerč­nej kate­gó­rie, fun­gu­jú­ce na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 10 Pro, kto­ré pri­chá­dza s množ­stvom sofis­ti­ko­va­ných fun­kcií a pre­dov­šet­kým sofis­ti­ko­va­ným dizaj­nom v malom a pre­nos­nom bale­ní, ale výko­nom nebu­de vôbec zaos­tá­vať za kla­sic­ký­mi desk­top­mi.

foto: HP Slo­ven­sko

Mož­nosť bez­drô­to­vé­ho nabí­ja­nia mobil­ných tele­fó­nov je jed­ným z voli­teľ­ných vylep­še­ní tých­to zaria­de­ní, kto­ré sa dajú ďalej roz­ší­riť vďa­ka svo­jej netra­dič­nej mož­nos­ti modu­lár­nej kon­štruk­cie. Nový roz­mer pri­ná­ša aj modul s 360-stup­ňo­vý­mi repro­duk­tor­mi Bang&Olufsen a dvo­mi vsta­va­ný­mi mik­ro­fón­mi, kto­rý doká­že znač­ne uľah­čiť kon­fe­renč­né hovo­ry. Prá­ve pre potre­by kon­fe­renč­ných hovo­rov je jeden z varian­tov HP Eli­te Sli­ce, vyba­ve­ný špe­ciál­nym jed­no­do­ty­ko­vým ovlá­da­ním s pod­po­rou soft­wa­ru Intel Uni­te. DVD mecha­ni­ka môže pred­sta­vo­vať ďal­ší modul. 

V kom­bi­ná­cii s voli­teľ­ným doko­va­cím moni­to­rom HP Eli­te­Disp­lay S240uj sa pre­ja­ví prak­tic­ká strán­ka toh­to počí­ta­ča. Sta­čí ho pri­po­jiť jed­ným káb­lom typu USB-C a obraz a zvuk je mož­né pre­ná­šať pop­ri napá­ja­ní. V posled­nom rade nechý­ba ani štan­dard­né zabez­pe­če­nie trie­dy Eli­te pres­ne tak, ako ako to bolo aj pri pred­chá­dza­jú­cich mode­loch radu Eli­te.

Pokiaľ vás člá­nok zau­jal, vypl­ň­te pro­sím for­mu­lár a zís­kaj­te ponu­ku na mie­ru.

Zdroj: HP SLo­ven­sko, PR Člá­nok

Pridať komentár (0)