Strá­ca­te svo­je veci? S Tile sa to už nesta­ne

Šandi / 9. marca 2014 / Tech a inovácie

Tile je tak jed­no­du­ché a efek­tív­ne zaria­de­nie, že by ho chcel kaž­dý. Pri­pne­te ho o kabel­ku, pri­le­pí­te na lap­top ale­bo pri­chy­tí­te o vaše kľú­če. Prob­lé­my súvi­sia­ce so stra­tou tých­to vecí zra­zu pre­sta­nú exis­to­vať. Spo­loč­nos­ti sa poda­ri­lo vyzbie­rať $2,7 milí­o­na od 49,586 záu­jem­cov. Všet­ky zaria­de­nia sú k dneš­né­mu dňu vypre­da­né a plá­no­va­né doda­nie prvých zaria­de­ní sa oča­ká­va v lete toh­to roka.

Tile má za sebou úspeš­ný pobyt v inku­bá­to­re Tan­dem Capi­tal, kto­rý sa nachá­dza v Sili­con Val­ley. Odnie­sol si odtiaľ $200,000. Vzá­pä­tí spus­ti­li vlast­nú cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň na Selfs­tar­te­ri, kde si zau­mie­ni­li zís­kať sumu $20,000 na spus­te­nie prvot­nej pro­duk­cie.

Tile sú malé kra­bič­ky podob­né prí­ves­ku, kto­ré pou­ží­va­jú tech­no­ló­giu low blu­e­to­oth ener­gy. Pro­stred­níc­tvom nej sú spo­je­né s vašim mobil­ným zaria­de­ním. Tie­to malé zaria­de­nia sú urče­né na pri­pnu­tie k cen­ným veciam ako sú peňa­žen­ky, bicyk­le, lap­to­py, kabel­ky a množ­stvo ďal­ších.

V čom je Tile taký výni­moč­ný?

Spo­lu­za­kla­da­te­lia Nick Evans a Mike Far­ley tvr­dia, že Tile je extrém­ne kom­pakt­né zaria­de­nie zalo­že­né na naj­mo­der­nej­šej tech­no­ló­gií. Nepot­re­bu­je vôbec dobí­jať a obsa­hu­je aj vlast­nos­ti navi­gá­cie. Veľ­mi oce­ňu­je­me mož­nosť pri­po­je­nia z kto­ré­koľ­vek mobil­né­ho zaria­de­nia cez vlast­ný account prí­stup, s kto­rým má user spá­ro­va­né všet­ky svo­je prí­ves­ky. Ak by ste ani cez vizu­ál­nu sto­pu nebo­li schop­ní svo­je stra­te­né veci nájsť, urči­te vám pomô­že zvu­ko­vá sig­na­li­zá­cia. Tú je schop­né vydá­vať kaž­dé zaria­de­nie. 

Tile dis­po­nu­je ešte jed­nou zau­jí­ma­vou fea­tu­re. V prí­pa­de, že vám nie­kto spá­ro­va­nú vec odcu­dzil, sta­čí stla­čiť výstraž­ný but­ton. Ten ozna­čí danú vec ako odcu­dze­nú a v tom momen­te sa vyšle sig­nál ostat­ným mobil­ným zaria­de­niam, kto­ré stra­te­nú vec môžu ľah­ko vysto­po­vať. To je mož­né vďa­ka zis­ťo­va­niu geolo­ká­cie odcu­dze­nej veci voči ostat­ným mobil­ným zaria­de­nia v oko­lí. 

Kaž­dý prí­ve­sok je vyro­be­ný tak, aby vydr­žal aspoň rok bez akej­koľ­vek výme­ny baté­rie. Po 11 mesia­coch budú maji­te­lia prí­ves­kov upo­ve­do­me­ní, aby ich vrá­ti­li spo­loč­nos­ti na recyk­lá­ciu.

Cena $20 je na môj vkus pri­vy­so­ká za zaria­de­nie, kto­ré vydr­ží len rok a kto­rých by som musel mať aspoň desať, aby som mal žela­ný pokoj na duši.

Zdroj: launch.co

Pridať komentár (0)