Strá­cate svoje veci? S Tile sa to už nestane

Šandi / 9. marca 2014 / Tech a inovácie

Tile je tak jed­no­du­ché a efek­tívne zaria­de­nie, že by ho chcel každý. Pri­pnete ho o kabelku, pri­le­píte na lap­top alebo pri­chy­títe o vaše kľúče. Prob­lémy súvi­siace so stra­tou týchto vecí zrazu pre­stanú exis­to­vať. Spo­loč­nosti sa poda­rilo vyzbie­rať $2,7 milí­ona od 49,586 záu­jem­cov. Všetky zaria­de­nia sú k dneš­nému dňu vypre­dané a plá­no­vané doda­nie prvých zaria­dení sa oča­káva v lete tohto roka.

Tile má za sebou úspešný pobyt v inku­bá­tore Tan­dem Capi­tal, ktorý sa nachá­dza v Sili­con Val­ley. Odnie­sol si odtiaľ $200,000. Vzá­pätí spus­tili vlastnú cro­wd­fun­din­govú kam­paň na Selfs­tar­teri, kde si zau­mie­nili zís­kať sumu $20,000 na spus­te­nie prvot­nej pro­duk­cie.

Tile sú malé kra­bičky podobné prí­vesku, ktoré pou­ží­vajú tech­no­ló­giu low blu­e­to­oth energy. Pro­stred­níc­tvom nej sú spo­jené s vašim mobil­ným zaria­de­ním. Tieto malé zaria­de­nia sú určené na pri­pnu­tie k cen­ným veciam ako sú peňa­ženky, bicykle, lap­topy, kabelky a množ­stvo ďal­ších.

V čom je Tile taký výni­močný?

Spo­lu­za­kla­da­te­lia Nick Evans a Mike Far­ley tvr­dia, že Tile je extrémne kom­paktné zaria­de­nie zalo­žené na naj­mo­der­nej­šej tech­no­ló­gií. Nepot­re­buje vôbec dobí­jať a obsa­huje aj vlast­nosti navi­gá­cie. Veľmi oce­ňu­jeme mož­nosť pri­po­je­nia z kto­ré­koľ­vek mobil­ného zaria­de­nia cez vlastný account prí­stup, s kto­rým má user spá­ro­vané všetky svoje prí­vesky. Ak by ste ani cez vizu­álnu stopu neboli schopní svoje stra­tené veci nájsť, určite vám pomôže zvu­ková sig­na­li­zá­cia. Tú je schopné vydá­vať každé zaria­de­nie. 

Tile dis­po­nuje ešte jed­nou zau­jí­ma­vou fea­ture. V prí­pade, že vám nie­kto spá­ro­vanú vec odcu­dzil, stačí stla­čiť výstražný but­ton. Ten označí danú vec ako odcu­dzenú a v tom momente sa vyšle sig­nál ostat­ným mobil­ným zaria­de­niam, ktoré stra­tenú vec môžu ľahko vysto­po­vať. To je možné vďaka zis­ťo­va­niu geolo­ká­cie odcu­dze­nej veci voči ostat­ným mobil­ným zaria­de­nia v okolí. 

Každý prí­ve­sok je vyro­bený tak, aby vydr­žal aspoň rok bez akej­koľ­vek výmeny baté­rie. Po 11 mesia­coch budú maji­te­lia prí­ves­kov upo­ve­do­mení, aby ich vrá­tili spo­loč­nosti na recyk­lá­ciu.

Cena $20 je na môj vkus pri­vy­soká za zaria­de­nie, ktoré vydrží len rok a kto­rých by som musel mať aspoň desať, aby som mal želaný pokoj na duši.

Zdroj: launch.co

Pridať komentár (0)