Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit na Slo­ven­sku

Tomáš Kahn / 24. februára 2015 / Startupy

Príďte sa už 13. marca pozrieť na Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit, ktorý sa bude konať v sta­rej budove par­la­mentu.

Brit­ská tech a star­tup scéna pri­pra­vuje náv­števu Bra­ti­slavy a pozýva vás na Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit.

Zástup­co­via akce­le­rá­toru TechS­tars, Uber či Tech­City Lon­don sa pode­lia o svoje skú­se­nosti a spo­ločne s Vami pre­d­is­ku­tujú kroky na zlep­še­nie slo­ven­ského ino­vač­ného pro­stre­dia a využití best-prac­ti­ces z Veľ­kej Bri­tá­nie.

Za podu­ja­tím Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit stoja pod­ni­ka­te­lia Michael Jacob­sen, Gideon JosephMinis­ter­stvo finan­cií Slo­ven­skej repub­liky. Celí podu­ja­tie bude pre­bie­hať v sta­rej budove par­la­mentu 13.marca 2015.

ZARE­GIS­TRUJTE SA TU

Pridať komentár (0)