Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit na Slo­ven­sku

Tomáš Kahn / 24. februára 2015 / Startupy

Príď­te sa už 13. mar­ca pozrieť na Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit, kto­rý sa bude konať v sta­rej budo­ve par­la­men­tu.

Brit­ská tech a star­tup scé­na pri­pra­vu­je náv­šte­vu Bra­ti­sla­vy a pozý­va vás na Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit.

Zástup­co­via akce­le­rá­to­ru TechS­tars, Uber či Tech­Ci­ty Lon­don sa pode­lia o svo­je skú­se­nos­ti a spo­loč­ne s Vami pre­d­is­ku­tu­jú kro­ky na zlep­še­nie slo­ven­ské­ho ino­vač­né­ho pro­stre­dia a využi­tí best-prac­ti­ces z Veľ­kej Bri­tá­nie.

Za podu­ja­tím Stra­te­gic Entrep­re­ne­urs Sum­mit sto­ja pod­ni­ka­te­lia Micha­el Jacob­sen, Gide­on JosephMinis­ter­stvo finan­cií Slo­ven­skej repub­li­ky. Celí podu­ja­tie bude pre­bie­hať v sta­rej budo­ve par­la­men­tu 13.marca 2015.

ZARE­GIS­TRUJ­TE SA TU

Pridať komentár (0)