Stra­tí Ins­ta­gram rekla­mou svo­ju pre­stíž?

Dominika Kováčová / 12. apríla 2016 / Business

V prie­be­hu nie­koľ­kých posled­ných desať­ro­čí sa pre­su­nu­la význam­ná časť eko­no­mi­ky iným sme­rom. Kedy­si sa fir­my sna­ži­li vydo­lo­vať od zákaz­ní­kov čo naj­viac peňa­zí. V súčas­nos­ti je ich cie­ľom zís­kať zákaz­ní­kov čas, kto­rý je hyb­nou silou pod­ni­ka­nia. Využí­va­jú ho hlav­ne na zisk peňa­zí od inze­ren­tov.

Naša súčas­ná ver­zia inter­ne­tu žije a dýcha na záuj­me zo stra­ny ľudí. Mie­rou úspe­chu mno­hých inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí je kvan­tum času, kto­rý na ich strán­ke uží­va­teľ strá­vi. Model inter­ne­tu bol pre­tvo­re­ný a spo­loč­nos­ti boju­jú medzi sebou zuba­mi nech­ta­mi, aby ovlád­li čas uží­va­te­ľa.

New York Times uvie­dol člá­nok o zme­ne, kto­rú chys­tá Ins­ta­gram:

Tie­to fir­my vám chcú vždy ponúk­nuť len ten naj­lep­ší pohľad na vec,“ pove­dal Brian Blau, vicep­re­zi­dent spo­loč­nos­ti Gar­tne­ri, posky­tu­jú­cej výskum infor­mač­ných tech­no­ló­gií, dodal: „Čím pra­vi­del­nej­šie vám algo­rit­mus vyge­ne­ru­je zau­jí­ma­vý obsah, tým dlh­šie na strán­ke zotr­vá­te.”

Čím viac času ľudia trá­via na Ins­ta­gra­me, tým čas­tej­šie je spo­loč­nosť schop­ná ser­ví­ro­vať uží­va­te­ľom rekla­mu. Všet­ci sme ako­by zablú­di­li v pek­le-v raji. Výme­nou za “slo­bod­ný” web, daru­je­me náš čas. Čas je cen­nej­ší ako penia­ze. Penia­ze sú na roz­diel od času obno­vi­teľ­ným zdro­jom.

RPMT6Y4X8U

foto: stocksnap.io

Obme­dze­nosť času vo sve­te webu súvi­sí so súťa­ži­vos­ťou – kaž­dý s kaž­dým súťa­ží o momen­tál­nu pozor­nosť uží­va­te­ľa. Face­bo­oku kon­ku­ru­je Twit­ter, Spo­ti­fy App­le-u, Gawker súťa­ží s Buzz­Fe­ed, Hulu s You­Tu­be-om, Can­dy Crush s Two Dots, Ama­zon s Wal­mar­tom, Xbox s Pla­y­Sta­ti­onom. A všet­ky tie­to strán­ky v štá­diu závis­los­ti boju­jú pro­ti tvo­jim koníč­kom, štú­diu a spán­ku.

Keď­že čas strá­ve­ný naku­po­va­ním, stra­vo­va­ním ale­bo spán­kom, je doba, kto­rú trá­viš off-line, pre tie­to spo­loč­nos­ti ide o stra­te­ný čas, kedy ťa nema­jú ako zasiah­nuť ich rekla­my. Toto je dôvod, pre­čo Face­bo­ok začal tes­to­vať vo svo­jej ponu­ke kolón­ku Shop­ping: Naku­po­va­nie. To ponúk­ne uží­va­te­ľo­vi mož­nosť ľah­šie vyhľa­dať, zdie­ľať a naku­po­vať pro­duk­ty.

12057084_1485355358433354_1826026390_n

foto: facebook.com

O čas budú spo­loč­nos­ti súťa­žiť na všet­kých fron­toch, aby vyhra­li voj­nu o pozor­nosť pub­li­ka. Aj keby to malo zna­me­nať, že ti časom naser­ví­ru­jú jed­lo, kto­ré by si chcel.

Spo­loč­nosť Coca-Cola sa vyjad­ri­la o tom, že chce zís­kať “podiel tvoj­ho žalúd­ka”, a ďalej pri­zná­va, že nie je len v súťa­ži s ostat­ný­mi hráč­mi v nápo­jo­vom prie­mys­le, ale v kon­ku­ren­cii s kaž­dou inou potra­vi­nár­skou fir­mou. Zís­ka­va­nie si pozor­nos­ti webu je kon­cept, kto­rý sta­via obrov­ské množ­stvo spo­loč­nos­tí pro­ti sebe. Toto neko­neč­né súpe­re­nie o čas ľudí si už vybe­rá daň v podo­be tých naj­po­pu­lár­nej­ších webov ako naprí­klad Twit­ter, Yahoo, Zyn­ga a ďal­šie.

Rov­na­ko ako u všet­kých obme­dze­ných zdro­jov exis­tu­je strop aj v roz­sa­hu času, kto­rý mož­no vyťa­žiť z celej popu­lá­cie. Počet uží­va­te­ľov inter­ne­tu je pria­mo úmer­ný množ­stvu času, kto­ré na ňom strá­via. Ak by si tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti chce­li udr­žať svo­je ras­to­vé kriv­ky, exis­tu­jú len tri mož­né ces­ty k udr­ža­niu ras­tu:

  1. Zvý­še­nie počtu uží­va­te­ľov inter­ne­tu.
  2. Uvoľ­niť viac času na sur­fo­va­nie po inter­ne­te.
  3. Ale­bo musí pri­bud­núť viac ľudí.

Hlav­ní hrá­či sa sna­žia roz­ší­riť glo­bál­ny prí­stup k inter­ne­tu. Face­bo­ok sa zame­ria­va na poskyt­nu­tie voľ­né­ho prí­stu­pu oby­va­teľ­stva na inter­net. Pro­jekt od Goog­le Loon navrhol vytvo­riť sieť zalo­že­nú na spo­ľah­li­vom pri­po­je­ní k inter­ne­tu pri­ve­de­nom v lie­ta­jú­com baló­ne do odľah­lých oblas­tí.

www.stuff.co.nz

foto: stuff.co.nz

Goog­le je tiež jeden z naj­lep­ších prí­kla­dov spo­loč­nos­tí, kto­ré si zvo­li­li dru­hú ces­tu, a to uvoľ­niť viac času pre ľudí, kto­rí už majú pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Našli poten­ciál v čase strá­ve­nom v aute, ten je pod­ľa nich obrov­sky nevy­uži­tý rezer­vo­ár ľud­skej pozor­nos­ti. Pre­to sa zame­ra­li na pro­jekt samo-ria­dia­ce­ho sa auto­mo­bi­lu.

home-where

foto: google.com

Ins­ta­gram volil ces­tu k zvý­še­niu pozor­nos­ti a počtu svo­jich uží­va­te­ľov pro­stred­níc­tvom skva­lit­ne­nia zážit­ku svo­jich uží­va­te­ľov. Volil si obsah naj­vyš­šej kva­li­ty , s cie­ľom zís­kať si srd­ce, myseľ a nako­niec aj čas uží­va­te­ľa. Túž­ba zdie­ľať spo­mien­ky je jedi­neč­ná pre člo­ve­ka a je sta­rá ako jas­kyn­né maľ­by. Vždy v nás bola a vždy aj bude. Kúz­lo Ins­ta­gra­mu spo­čí­va v tom, že odkla­dá tvo­je spo­mien­ky ako album. Vytvá­ra kni­hu prí­be­hov tvoj­ho živo­ta a živo­tov oko­lo teba ako úžas­ne ume­lec­ké a chro­no­lo­gic­ky uspo­ria­da­né die­lo.

ZXS8JRI3BA

foto: stocksnap.io

Bohu­žiaľ kaž­dá fir­ma musí pla­tiť účty a ako si si pre­čí­tal vyš­šie sle­do­va­nosť webu je mie­rou úspe­chu a pre­to aj Ins­ta­gram zria­dil rekla­my ale­bo v dneš­nej dobe už dob­re zná­me “pod­po­ro­va­né prís­pev­ky”. Kro­kom jed­na zo stra­ny Ins­ta­gra­mu je zave­de­nie spon­zo­ro­va­ných prís­pev­kov a kro­kom čís­lo dva sú algo­rit­mom gene­ro­va­né prís­pev­ky.

Algo­rit­mom vyge­ne­ro­va­ný prís­pe­vok zme­ní schop­nosť zasiah­nuť kon­krét­nych uží­va­te­ľov rov­na­ko ako sa to deje na Face­bo­oku. A keď­že ten­to postup na Face­bo­oku fun­gu­je, cha­rak­ter Ins­ta­gra­mu sa bude odví­jať podob­nou ces­tou a je prav­de­po­dob­né, že jeho kúz­lo tým bude slab­núť.

instagram-ad

foto: idownloadblog.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wersm.com

Pridať komentár (0)