Stratí Ins­ta­gram rekla­mou svoju pre­stíž?

Dominika Kováčová / 12. apríla 2016 / Business

V prie­behu nie­koľ­kých posled­ných desať­ročí sa pre­su­nula významná časť eko­no­miky iným sme­rom. Kedysi sa firmy sna­žili vydo­lo­vať od zákaz­ní­kov čo naj­viac peňazí. V súčas­nosti je ich cie­ľom zís­kať zákaz­ní­kov čas, ktorý je hyb­nou silou pod­ni­ka­nia. Využí­vajú ho hlavne na zisk peňazí od inze­ren­tov.

Naša súčasná ver­zia inter­netu žije a dýcha na záujme zo strany ľudí. Mie­rou úspe­chu mno­hých inter­ne­to­vých spo­loč­ností je kvan­tum času, ktorý na ich stránke uží­va­teľ strávi. Model inter­netu bol pre­tvo­rený a spo­loč­nosti bojujú medzi sebou zubami nech­tami, aby ovládli čas uží­va­teľa.

New York Times uvie­dol člá­nok o zmene, ktorú chystá Ins­ta­gram:

Tieto firmy vám chcú vždy ponúk­nuť len ten naj­lepší pohľad na vec,“ pove­dal Brian Blau, vicep­re­zi­dent spo­loč­nosti Gar­tneri, posky­tu­jú­cej výskum infor­mač­ných tech­no­ló­gií, dodal: „Čím pra­vi­del­nej­šie vám algo­rit­mus vyge­ne­ruje zau­jí­mavý obsah, tým dlh­šie na stránke zotr­váte.”

Čím viac času ľudia trá­via na Ins­ta­grame, tým čas­tej­šie je spo­loč­nosť schopná ser­ví­ro­vať uží­va­te­ľom reklamu. Všetci sme akoby zablú­dili v pekle-v raji. Výme­nou za “slo­bodný” web, daru­jeme náš čas. Čas je cen­nejší ako peniaze. Peniaze sú na roz­diel od času obno­vi­teľ­ným zdro­jom.

RPMT6Y4X8U

foto: stocksnap.io

Obme­dze­nosť času vo svete webu súvisí so súťa­ži­vos­ťou – každý s kaž­dým súťaží o momen­tálnu pozor­nosť uží­va­teľa. Face­bo­oku kon­ku­ruje Twit­ter, Spo­tify Apple-u, Gawker súťaží s Buzz­Feed, Hulu s You­Tube-om, Candy Crush s Two Dots, Ama­zon s Wal­mar­tom, Xbox s Pla­y­Sta­ti­onom. A všetky tieto stránky v štá­diu závis­losti bojujú proti tvo­jim koníč­kom, štú­diu a spánku.

Keďže čas strá­vený naku­po­va­ním, stra­vo­va­ním alebo spán­kom, je doba, ktorú trá­viš off-line, pre tieto spo­loč­nosti ide o stra­tený čas, kedy ťa nemajú ako zasiah­nuť ich reklamy. Toto je dôvod, prečo Face­book začal tes­to­vať vo svo­jej ponuke kolónku Shop­ping: Naku­po­va­nie. To ponúkne uží­va­te­ľovi mož­nosť ľah­šie vyhľa­dať, zdie­ľať a naku­po­vať pro­dukty.

12057084_1485355358433354_1826026390_n

foto: facebook.com

O čas budú spo­loč­nosti súťa­žiť na všet­kých fron­toch, aby vyhrali vojnu o pozor­nosť pub­lika. Aj keby to malo zna­me­nať, že ti časom naser­ví­rujú jedlo, ktoré by si chcel.

Spo­loč­nosť Coca-Cola sa vyjad­rila o tom, že chce zís­kať “podiel tvojho žalúdka”, a ďalej pri­znáva, že nie je len v súťaži s ostat­nými hráčmi v nápo­jo­vom prie­mysle, ale v kon­ku­ren­cii s kaž­dou inou potra­vi­nár­skou fir­mou. Zís­ka­va­nie si pozor­nosti webu je kon­cept, ktorý sta­via obrov­ské množ­stvo spo­loč­ností proti sebe. Toto neko­nečné súpe­re­nie o čas ľudí si už vyberá daň v podobe tých naj­po­pu­lár­nej­ších webov ako naprí­klad Twit­ter, Yahoo, Zynga a ďal­šie.

Rov­nako ako u všet­kých obme­dze­ných zdro­jov exis­tuje strop aj v roz­sahu času, ktorý možno vyťa­žiť z celej popu­lá­cie. Počet uží­va­te­ľov inter­netu je priamo úmerný množ­stvu času, ktoré na ňom strá­via. Ak by si tech­no­lo­gické spo­loč­nosti chceli udr­žať svoje ras­tové krivky, exis­tujú len tri možné cesty k udr­ža­niu rastu:

  1. Zvý­še­nie počtu uží­va­te­ľov inter­netu.
  2. Uvoľ­niť viac času na sur­fo­va­nie po inter­nete.
  3. Alebo musí pri­bud­núť viac ľudí.

Hlavní hráči sa sna­žia roz­ší­riť glo­bálny prí­stup k inter­netu. Face­book sa zame­riava na poskyt­nu­tie voľ­ného prí­stupu oby­va­teľ­stva na inter­net. Pro­jekt od Google Loon navrhol vytvo­riť sieť zalo­ženú na spo­ľah­li­vom pri­po­jení k inter­netu pri­ve­de­nom v lie­ta­jú­com balóne do odľah­lých oblastí.

www.stuff.co.nz

foto: stuff.co.nz

Google je tiež jeden z naj­lep­ších prí­kla­dov spo­loč­ností, ktoré si zvo­lili druhú cestu, a to uvoľ­niť viac času pre ľudí, ktorí už majú pri­po­je­nie k inter­netu. Našli poten­ciál v čase strá­ve­nom v aute, ten je podľa nich obrov­sky nevy­užitý rezer­voár ľud­skej pozor­nosti. Preto sa zame­rali na pro­jekt samo-ria­dia­ceho sa auto­mo­bilu.

home-where

foto: google.com

Ins­ta­gram volil cestu k zvý­še­niu pozor­nosti a počtu svo­jich uží­va­te­ľov pro­stred­níc­tvom skva­lit­ne­nia zážitku svo­jich uží­va­te­ľov. Volil si obsah naj­vyš­šej kva­lity , s cie­ľom zís­kať si srdce, myseľ a nako­niec aj čas uží­va­teľa. Túžba zdie­ľať spo­mienky je jedi­nečná pre člo­veka a je stará ako jas­kynné maľby. Vždy v nás bola a vždy aj bude. Kúzlo Ins­ta­gramu spo­číva v tom, že odkladá tvoje spo­mienky ako album. Vytvára knihu prí­be­hov tvojho života a živo­tov okolo teba ako úžasne ume­lecké a chro­no­lo­gicky uspo­ria­dané dielo.

ZXS8JRI3BA

foto: stocksnap.io

Bohu­žiaľ každá firma musí pla­tiť účty a ako si si pre­čí­tal vyš­šie sle­do­va­nosť webu je mie­rou úspe­chu a preto aj Ins­ta­gram zria­dil reklamy alebo v dneš­nej dobe už dobre známe “pod­po­ro­vané prís­pevky”. Kro­kom jedna zo strany Ins­ta­gramu je zave­de­nie spon­zo­ro­va­ných prís­pev­kov a kro­kom číslo dva sú algo­rit­mom gene­ro­vané prís­pevky.

Algo­rit­mom vyge­ne­ro­vaný prís­pe­vok zmení schop­nosť zasiah­nuť kon­krét­nych uží­va­te­ľov rov­nako ako sa to deje na Face­bo­oku. A keďže tento postup na Face­bo­oku fun­guje, cha­rak­ter Ins­ta­gramu sa bude odví­jať podob­nou ces­tou a je prav­de­po­dobné, že jeho kúzlo tým bude slab­núť.

instagram-ad

foto: idownloadblog.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wersm.com

Pridať komentár (0)