Stre­doš­ko­lák Marek má len 15 rokov a boju­je pro­ti šíre­niu fašiz­mu a kon­špi­rá­ciám na inter­ne­te

Marianna Mikešová / 14. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/Marek Mach, mladiprotifasizmu.sk

Nedo­voľ­me, aby Slo­ven­sko zhned­lo, bojuj­me spo­lu pro­ti fašiz­mu,” tak znie hes­lo ini­cia­tí­vy, kto­rú spus­til len 15-roč­ný stre­doš­ko­lák Marek Mach. Čo ho k tomu pri­vied­lo? Mal jed­no­du­cho dosť toho, akí zasle­pe­ní sú jeho vrs­tov­ní­ci.

O šoku­jú­com fak­te, že s Kot­le­bom sym­pa­ti­zu­jú aj tí najm­lad­ší voli­či, sa už popí­sa­lo veľa. Navy­še sa tým čas­to vôbec neta­ja, veď pre­čo aj, keď svo­je názo­ry zdie­ľa­jú aj ich kama­rá­ti. Ak sa ich však spý­taš na ich moti­vá­ciu, doč­káš sa maxi­mál­ne len prázd­nych nená­vist­ných viet vychá­dza­jú­cich z rôz­nych kon­špi­rá­cií a pred­sud­kov.

Neho­vo­rí­me však len o voli­čoch, ale aj nepl­no­le­tých mla­dých štu­den­toch, kto­rí už dnes k názo­rom pre­sa­dzo­va­ným Kot­le­bom ink­li­nu­jú. Vo svo­jom oko­lí to začal vní­mať aj 15-roč­ný štu­dent Marek Mach, kto­rý nedo­ká­zal len sedieť so zalo­že­ný­mi ruka­mi. Gym­na­zis­ta si vši­mol, že mno­hí spo­lu­žia­ci vychá­dza­jú z úpl­ne nespráv­nych pre­sved­če­ní, kto­ré z veľ­kej čas­ti pochá­dza­jú zo sociál­nych sie­tí.

foto: mla­dí pro­ti fašiz­mu

Na strán­kach Mla­dí pro­ti fašiz­mu pre­to začal zdie­ľať rele­vant­né člán­ky, upo­zor­ňo­vať na kon­špi­rá­cie a hoaxy pro­pa­go­va­né člen­mi spo­me­nu­tej stra­ny, ako naprí­klad o faloš­nom zná­sil­ne­ní vo vla­ku, či pri­bli­žo­vať tému holo­kaus­tu. Zamýš­ľa sa tiež nad tým, ako mla­dých pre­sved­čiť, že extré­miz­mus nie je rie­še­nie. Ini­cia­tí­va má na Face­bo­oku už viac ako 1 700 fanú­ši­kov.

Netre­ba pole­mi­zo­vať o tom, že vzrast fašis­tic­kých názo­rov súvi­sí s mig­rač­nou krí­zou a alter­na­tív­ny­mi média­mi. Prá­ve videá pro­pa­gu­jú­ce imig­ran­tov ako násil­ní­kov sto­ja za “ver­bo­va­ním” mla­dých na stra­nu tej­to ide­oló­gie. Kon­špi­rá­cie typu “ute­čen­ci doko­pa­li psa, zabi­li die­ťa či zná­sil­ni­li diev­ča” sú typic­kou náv­na­dou. Marek si vši­mol, že mno­hí jeho spo­lu­žia­ci také­to videá dokon­ca zdie­ľa­li.

Foto: facebook.com/Marek Mach

Je ľah­ké uve­riť tomu, čo sa píše na Face­bo­oku a stre­doš­ko­lá­ci sú veľ­mi ovplyv­ni­teľ­ní a čas­to im chý­ba­jú správ­ne vzo­ry. Dôsled­ky svoj­ho kona­nia, keď budú pod­po­ro­vať extré­mis­tov, si vôbec neuve­do­mu­jú. Navy­še, sociál­ne sie­te sú “ich život” a väč­ši­nu infor­má­cií nasá­va­jú prá­ve z nich. Pre­to ten, kto je aktív­ny na FB, tak ako kon­špi­rač­né weby a extré­mis­ti, má väč­šiu mož­nosť ich ovplyv­niť.

Pod­ľa Mare­ka navy­še mla­dí čas­to nero­zu­me­jú tomu, ako veci v štá­te fun­gu­jú. “Mys­lia si, že ako­náh­le je nie­kto­rá stra­na zvo­le­ná do par­la­men­tu, roz­ho­du­je o všet­kom, čo sa v tom­to štá­te sta­ne. Tým pádom sú pre nich štan­dard­né poli­tic­ké stra­ny zlé a vybe­ra­jú si tú, kto­rá naj­viac kri­čí, že vyrie­ši všet­ky ich prob­lé­my a má jed­no­du­ché rie­še­nia, kto­ré sa im zda­jú byť rých­le a efek­tív­ne,” uvie­dol Marek.

Foto: mladiprotifasizmu.sk

Samoz­rej­me nemô­že­me gene­ra­li­zo­vať, no je isté, že Marek skve­lo upo­zor­nil na ten­to prob­lém, kto­rý vní­ma “pria­mo zvnút­ra”. Sám vraj koneč­ne jed­nu spo­lu­žiač­ku pre­sved­čil, že jej názo­ry na Kot­le­bu nebo­li správ­ne. Tvr­dí tiež, že náv­šte­vy kon­cen­trač­ných tábo­rov nepo­mô­žu, pre­to­že so žiak­mi po exkur­ziách nikto nedis­ku­tu­je. Pod­ľa neho má však na mla­dých veľ­ký vplyv pre­zi­dent, kto­rý je na sociál­nych sie­ťach aktív­ny, a to by pod­ľa neho bolo tre­ba využiť.

Pridať komentár (0)