Stredoškolák Marek má len 15 rokov a bojuje proti šíreniu fašizmu a konšpiráciám na internete

Marianna Mikešová / 14. apríla 2017 / Zo Slovenska

„Ne­do­voľme, aby Slo­ven­sko zhnedlo, bo­jujme spolu proti fa­šizmu,“ tak znie heslo ini­cia­tívy, ktorú spus­til len 15-ročný stre­doš­ko­lák Ma­rek Mach. Čo ho k tomu pri­viedlo? Mal jed­no­du­cho dosť toho, akí za­sle­pení sú jeho vrs­tov­níci.

zdroj: facebook.com/Marek Mach, mladiprotifasizmu.sk

„Ne­do­voľme, aby Slo­ven­sko zhnedlo, bo­jujme spolu proti fa­šizmu,“ tak znie heslo ini­cia­tívy, ktorú spus­til len 15-ročný stre­doš­ko­lák Ma­rek Mach. Čo ho k tomu pri­viedlo? Mal jed­no­du­cho dosť toho, akí za­sle­pení sú jeho vrs­tov­níci.

O šo­ku­jú­com fakte, že s Kot­le­bom sym­pa­ti­zujú aj tí najm­ladší vo­liči, sa už po­pí­salo veľa. Na­vyše sa tým často vô­bec ne­taja, veď prečo aj, keď svoje ná­zory zdie­ľajú aj ich ka­ma­ráti. Ak sa ich však spý­taš na ich mo­ti­vá­ciu, doč­káš sa ma­xi­málne len prázd­nych ne­ná­vist­ných viet vy­chá­dza­jú­cich z rôz­nych kon­špi­rá­cií a pred­sud­kov.

Ne­ho­vo­ríme však len o vo­li­čoch, ale aj ne­pl­no­le­tých mla­dých štu­den­toch, ktorí už dnes k ná­zo­rom pre­sa­dzo­va­ným Kot­le­bom ink­li­nujú. Vo svo­jom okolí to za­čal vní­mať aj 15-ročný štu­dent Ma­rek Mach, ktorý ne­do­ká­zal len se­dieť so za­lo­že­nými ru­kami. Gym­na­zista si vši­mol, že mnohí spo­lu­žiaci vy­chá­dzajú z úplne ne­správ­nych pre­sved­čení, ktoré z veľ­kej časti po­chá­dzajú zo so­ciál­nych sietí.

foto: mladí proti fa­šizmu

Na strán­kach Mladí proti fa­šizmu preto za­čal zdie­ľať re­le­vantné články, upo­zor­ňo­vať na kon­špi­rá­cie a ho­axy pro­pa­go­vané členmi spo­me­nu­tej strany, ako na­prí­klad o fa­loš­nom zná­sil­není vo vlaku, či pri­bli­žo­vať tému ho­lo­kaustu. Za­mýšľa sa tiež nad tým, ako mla­dých pre­sved­čiť, že ex­tré­miz­mus nie je rie­še­nie. Ini­cia­tíva má na Fa­ce­bo­oku už viac ako 1 700 fa­nú­ši­kov.

Ne­treba po­le­mi­zo­vať o tom, že vzrast fa­šis­tic­kých ná­zo­rov sú­visí s mig­rač­nou krí­zou a al­ter­na­tív­nymi mé­diami. Práve vi­deá pro­pa­gu­júce imig­ran­tov ako ná­sil­ní­kov stoja za „ver­bo­va­ním“ mla­dých na stranu tejto ide­oló­gie. Kon­špi­rá­cie typu „ute­čenci do­ko­pali psa, za­bili dieťa či zná­sil­nili dievča“ sú ty­pic­kou náv­na­dou. Ma­rek si vši­mol, že mnohí jeho spo­lu­žiaci ta­kéto vi­deá do­konca zdie­ľali.

Foto: fa­ce­book.com/Ma­rek Mach

Je ľahké uve­riť tomu, čo sa píše na Fa­ce­bo­oku a stre­doš­ko­láci sú veľmi ovplyv­ni­teľní a často im chý­bajú správne vzory. Dô­sledky svojho ko­na­nia, keď budú pod­po­ro­vať ex­tré­mis­tov, si vô­bec ne­uve­do­mujú. Na­vyše, so­ciálne siete sú „ich ži­vot“ a väč­šinu in­for­má­cií na­sá­vajú práve z nich. Preto ten, kto je ak­tívny na FB, tak ako kon­špi­račné weby a ex­tré­misti, má väč­šiu mož­nosť ich ovplyv­niť.

Podľa Ma­reka na­vyše mladí často ne­ro­zu­mejú tomu, ako veci v štáte fun­gujú. „Mys­lia si, že ako­náhle je nie­ktorá strana zvo­lená do par­la­mentu, roz­ho­duje o všet­kom, čo sa v tomto štáte stane. Tým pá­dom sú pre nich štan­dardné po­li­tické strany zlé a vy­be­rajú si tú, ktorá naj­viac kričí, že vy­rieši všetky ich prob­lémy a má jed­no­du­ché rie­še­nia, ktoré sa im zdajú byť rýchle a efek­tívne,“ uvie­dol Ma­rek.

Foto: mla­dip­ro­ti­fa­sizmu.sk

Sa­moz­rejme ne­mô­žeme ge­ne­ra­li­zo­vať, no je isté, že Ma­rek skvelo upo­zor­nil na tento prob­lém, ktorý vníma „priamo zvnútra“. Sám vraj ko­nečne jednu spo­lu­žiačku pre­sved­čil, že jej ná­zory na Kot­lebu ne­boli správne. Tvrdí tiež, že náv­števy kon­cen­trač­ných tá­bo­rov ne­po­môžu, pre­tože so žiakmi po ex­kur­ziách ni­kto ne­dis­ku­tuje. Podľa neho má však na mla­dých veľký vplyv pre­zi­dent, ktorý je na so­ciál­nych sie­ťach ak­tívny, a to by podľa neho bolo treba vy­užiť.

 

 

Pridať komentár (0)