Strive: “Vaša práca sa v Star­tupe nestratí.”

Startupjobs.cz / 31. júla 2014 / Tools a produktivita

Strive, pred­tým uLi­keIT nám bliž­šie pred­sta­vil David Seme­rad.

Čo Strive robí?

Vyvíja mobilné apli­ká­cie pre ame­rické star­tupy. K apli­ká­ciám samoz­rejme pat­ria aj res­pon­sívne weby a vývoj back-endu. Nie­koľko zákaz­ní­kov máme aj mimo USA, ale jedná sa hlavne o zau­jí­mavé pro­jekty, u kto­rých nech­ceme chý­bať. Máme aj nie­koľko vlast­ných pro­jek­tov, takých mini-star­tu­pov, ktoré sa sna­žíme samos­tatne pre­tla­čiť.

Ako Vás napadlo roz­be­hnúť Strive? Čo bola Vaša inšpi­rá­cia?

Začali sme v roku 2003 s vývo­jom webov. Mobilné apli­ká­cie nás lákali a od roku 2009 sa im úspešne venu­jeme naplno. Inšpi­rá­ciou bola vidina šance uspieť. Vývo­jom webov sa v tom čase živil kde kto a chytré tele­fóny boli na začiatku. To bola správna chvíľa.

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia Strive?

V záku­lisí Strive teraz pre­bie­hajú indi­vi­du­álne hodiny anglič­tiny. Denne si možno zare­zer­vo­vať hodinu s lek­tor­kou a poroz­prá­vať sa po anglicky. Záro­veň teraz pre­vádz­ku­jeme roz­náš­kovú službu Ordr — dová­žame jedlo po Prahe od 1 do 10 minút. Je to pomerne úspešný nápad, ktorý nás hlavne baví.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Strive?

Naj­väč­ším úspe­chom je, že každý nový deň je ten najús­peš­nejší.

Čo chys­táte nové?

Ruka v ruke s novou znač­kou nás čaká veľké sťa­ho­va­nie. Od konca leta budeme mať vývo­jovú kan­ce­lá­riu vo Slo­van­skom dome. Pre­su­nieme sa síce z Vác­lav­ského námes­tia len za roh, pries­tory však budú nie­koľ­ko­ná­sobne väč­šie.

Aké naj­väč­šie roz­diely vidíte v tom pra­co­vať pre ame­rické firmy a pre slo­ven­ské?

Firmy naprí­klad v San Fran­ciscu oslo­vujú vývo­já­rov, pre­tože vedia, čo chcú. V SR je stále tro­chu prob­lém, že k mobil­nej apli­ká­cii firmy pri­stu­pujú ako k nie­čomu, čo by možno chceli a nie čo nutne potre­bujú. Z rov­na­kého dôvodu je orien­tá­cia na tamojší trh obchodne výhod­nej­šia a zmys­lu­pl­nej­šia.

Aké sú špe­ci­fiká ak chcete pra­co­vať na ame­ric­kom trhu?

Obrov­ská výhoda ame­ric­kého trhu je otvo­re­nosť všet­kých sub­jek­tov k novej spo­lu­práci, kľudne aj s nezná­mou agen­tú­rou. V US ľudia vychá­dzajú z toho, že vaše služby sú kva­litné a dajú vám mož­nosť ich o tom pre­sved­čiť. Navyše vďaka kul­túr­nej roz­ma­ni­tosti v Ame­rike nepa­nujú žiadne pred­sudky. Veľmi rýchlo sa v US môžete stať par­tne­rom akej­koľ­vek firmy, ale rov­nako tak rýchlo sú schopní sa s vami roz­lú­čiť v prí­pade neús­pe­chu. Ako­náhle nám dá nie­kto šancu uká­zať mu kva­litu našich slu­žieb z pra­vidla ho už nepus­tíme a stane sa dlho­do­bým kli­en­tom.

Kto všetko za Strive stojí? Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Busi­ness stránku Strive obsta­ráva David Seme­rád a Lubo Smid v San Fran­ciscu a Chris Hogan, bývalý sales direc­tor Expe­dia, ktorý sa pri­po­jil v júli v NYC. Ich nápro­tiv­kom je v SR Jakub Plas. Spolu sa sta­rajú o chod tak­mer 20 pro­jek­tov súbežne. Na tých v súčas­nosti pra­cuje 35 vývo­já­rov — iOS, Android, fron­tend aj bac­kend a dizaj­néri. Jedná sa o men­šie tímy, ktoré sami komu­ni­kujú s kli­entmi. Preto hľa­dáme hlavne samos­tat­ných kole­gov s dob­rou anglič­ti­nou.

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Áno. Máme vysoké pra­covné tempo a nemáme žiadnu pra­covnú dobu. Každý si ju určuje sám. Jedi­ným merad­lom je odve­dená práca. Väč­šinu nových kole­gov to hneď vtiahne.

Čo pova­žu­jete za naj­dô­le­ži­tej­šie u záu­jem­cov o prácu?

Samos­tat­nosť a dobrú anglič­tinu. Nevo­díme ľudí za ručičku, ale ani im nič neza­ka­zu­jeme. Sna­žíme sa posta­viť tím z veľmi sil­ných samos­tat­ných jed­no­tiek, ktoré z ostat­ných talen­tov v agen­túre bene­fi­tujú, ale nepot­re­bujú ich.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nia / odkaz?

Ak sa chcete pri­po­jiť ku star­tupu ako sme my, alebo ku Star­tupu vše­obecne, pri­pravte sa na to, že sa vaša práca nestratí. Nevý­hody toho sú, že v prí­pade, že neplá­nu­jete dať do práce maxi­málne nasa­de­nie, hneď si to ostatní všimnú a vaše pôso­be­nie by u nás nemalo dlhé trva­nie. Obrov­skou výho­dou sa táto sku­toč­nosť stane v prí­pade, že ste ochotný dať do toho všetko a pra­co­vať v plnom nasa­dení, máte prak­tický neob­me­dzené pole pôsob­nosti a vaša práca bude oce­nená ostat­nými.

Zdroj: StartupJobs.cz

Pridať komentár (0)