Štu­denti chcú zlo­miť sve­tový rekord v naj­dl­h­šom lete člo­veka

Martin Bohunický / 1. marca 2016 / Business

Tím talen­to­va­ných štu­den­tov z anglic­kého Sout­hamp­tonu vyvi­nuli letecký oblek, s kto­rým by chceli poko­riť sve­tový rekord v čase, rých­losti, výške a vzdia­le­nosti.

Inter­dis­cip­li­nárny pro­jekt s náz­vom “The Ica­rus Prog­ramme” je sku­pi­no­vým pro­jek­tom štu­den­tov aero­nau­tiky a astro­nau­tiky. Ich cie­ľom je zoskok z výšky 13,7 kilo­metra a letieť pri­bližne 32 — 40 kilo­met­rov. Táto výška je o 4,5 km vyš­šie než výška naj­vyš­šieho komerč­ného letu a o 4,8 km vyš­šia ako vrchol Mount Eve­restu. Nachá­dza sa medzi ter­mo­sfé­rou a niž­šou stra­to­sfé­rou.

foto: Angelo Niko Gru­bi­šić

Lek­tor tejto sku­piny, Dr.Angelo Gru­bi­šič je skú­se­ným BASE jum­pe­rom a bude to práve on, kto v marci oblek otes­tuje vo výške 4,5 kilo­metra. Následne sa posu­nie na 6,7 kilo­metra, 11,2 kilo­metra, až napo­kon, ak všetko pôjde podľa plánu, vykoná finálny skok.

Wing­suit BASE in Nor­way and HawaiiExtreme adven­tu­res over the last 2 months in Nor­way and Hawaii. Too many people to thank for such awe­some times inc­lu­ding Gravy, Piotr, Kris­tian, Jonat­han, Kris­top­her Kai, Pat­rick, Marianne, Ryan, Daniel, Vik­to­riya, Anna, Jukka, Alex, Gard, Jan, Kim, Jes­per, Ste­wart, Yuri, Trond, Jp, Tash, Jen­ni­fer, Harry and Fer­nando #blu­es­kies #sky­di­ving #base­jum­ping

Posted by Angelo Niko Gru­bi­šić on Thurs­day, 13 August 2015

foto: Angelo Niko Gru­bi­šić

Tento skok je pre kaž­dého člo­veka na svete obrov­skou tech­nic­kou aj fyzic­kou výzvou. Ange­lovi hrozí v dôsledku níz­keho atmo­s­fe­ric­kého tlaku (140 mbar) dekom­presná cho­roba, hypo­xia a letieť by mal rých­los­ťou až 450 kilo­met­rov za hodinu.

foto: Angelo Niko Gru­bi­šić

Zdroj: isoton.wordpress.com, titulná foto: Ica­rus team

Pridať komentár (0)