Štu­den­ti chcú zlo­miť sve­to­vý rekord v naj­dl­h­šom lete člo­ve­ka

Martin Bohunický / 1. marca 2016 / Business

Tím talen­to­va­ných štu­den­tov z anglic­ké­ho Sout­hamp­to­nu vyvi­nu­li letec­ký oblek, s kto­rým by chce­li poko­riť sve­to­vý rekord v čase, rých­los­ti, výš­ke a vzdia­le­nos­ti.

Inter­dis­cip­li­nár­ny pro­jekt s náz­vom “The Ica­rus Prog­ram­me” je sku­pi­no­vým pro­jek­tom štu­den­tov aero­nau­ti­ky a astro­nau­ti­ky. Ich cie­ľom je zoskok z výš­ky 13,7 kilo­met­ra a letieť pri­bliž­ne 32 — 40 kilo­met­rov. Táto výš­ka je o 4,5 km vyš­šie než výš­ka naj­vyš­šie­ho komerč­né­ho letu a o 4,8 km vyš­šia ako vrchol Mount Eve­res­tu. Nachá­dza sa medzi ter­mo­sfé­rou a niž­šou stra­to­sfé­rou.

foto: Ange­lo Niko Gru­bi­šić

Lek­tor tej­to sku­pi­ny, Dr.Angelo Gru­bi­šič je skú­se­ným BASE jum­pe­rom a bude to prá­ve on, kto v mar­ci oblek otes­tu­je vo výš­ke 4,5 kilo­met­ra. Násled­ne sa posu­nie na 6,7 kilo­met­ra, 11,2 kilo­met­ra, až napo­kon, ak všet­ko pôj­de pod­ľa plá­nu, vyko­ná finál­ny skok.

Wing­su­it BASE in Nor­way and HawaiiExtre­me adven­tu­res over the last 2 months in Nor­way and Hawaii. Too many peop­le to thank for such awe­so­me times inc­lu­ding Gra­vy, Piotr, Kris­tian, Jonat­han, Kris­top­her Kai, Pat­rick, Marian­ne, Ryan, Daniel, Vik­to­ri­ya, Anna, Juk­ka, Alex, Gard, Jan, Kim, Jes­per, Ste­wart, Yuri, Trond, Jp, Tash, Jen­ni­fer, Har­ry and Fer­nan­do #blu­es­kies #sky­di­ving #base­jum­ping

Posted by Ange­lo Niko Gru­bi­šić on Thurs­day, 13 August 2015

foto: Ange­lo Niko Gru­bi­šić

Ten­to skok je pre kaž­dé­ho člo­ve­ka na sve­te obrov­skou tech­nic­kou aj fyzic­kou výzvou. Ange­lo­vi hro­zí v dôsled­ku níz­ke­ho atmo­s­fe­ric­ké­ho tla­ku (140 mbar) dekom­pres­ná cho­ro­ba, hypo­xia a letieť by mal rých­los­ťou až 450 kilo­met­rov za hodi­nu.

foto: Ange­lo Niko Gru­bi­šić

Zdroj: isoton.wordpress.com, titul­ná foto: Ica­rus team

Pridať komentár (0)