Štu­denti nit­rian­skeho gym­ná­zia majú sta­rých počí­ta­čov plné zuby a roz­hodli sa zís­kať nové

Dárius Polák / 30. mája 2016 / Zo Slovenska

Chceme sa sti­hnúť naučiť viac!” Takto znie hlavné motto štu­den­tov a uči­te­ľov, kto­rým došla trpez­li­vosť, a prá­vom sa im nechce čakať skoro 5 minút, kým sa im zapne počí­tač. Kla­sicky, keď to v štáte nefun­guje, hľa­dajú sa spô­soby inde.

Preto sa stre­doš­ko­láci spo­jili s uči­teľmi z nit­rian­skeho Gym­ná­zia sv. Cyrila a Metoda, a žia­dajú od verej­nosti finančnú pod­poru pre lep­šiu budúc­nosť pre deti. Infor­ma­tika je o prog­ra­mo­vaní, ana­ly­zo­vaní úda­jov, pro­jek­toch v sku­pi­nách, ich pre­zen­tá­cii, atď.. S výba­vou akú majú počí­tače na gym­ná­ziu (napr. taká 2GB RAM) to nie je možné. Lepší výkon majú aj smart­fóny samot­ných štu­den­tov. Dnes vyšlo ďal­šie video, v kto­rom sa iro­nicky pou­ka­zuje na to, aké sú počí­tače spo­ma­lené .

Pôvodne sa autori zamýš­ľali vyzbie­rať želanú sumu na jed­nej z dvoch naj­väč­ších cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem — Kicks­tar­ter alebo Indie­gogo. Z toho dôvodu je video po anglicky. Uve­do­mili si však, že touto ces­tou by prišli o čias­tku z vyzbie­ra­nej sumy, keďže oboje cro­wd­fun­din­govky si berú svoj podiel. Preto sa nako­niec roz­hodli obrá­tiť sa iba na Slo­ven­sku a nestra­tiť ani jeden cent.

Viac­krát sa neús­pešne pokú­šali zapo­jiť do pro­jek­tov z minis­ter­stva, no nie­kedy ani nemohli, pre­tože zria­ďo­va­te­ľom gym­ná­zia je bis­kup­ský úrad.

Takisto robili čo sa dalo a doku­po­vali do počí­ta­čov súčias­tky z vlast­ných zdro­jov (napr. RAM), no jed­no­du­cho to nesta­čilo.

Výzvu sa roz­hodla pod­po­riť aj nezis­ková orga­ni­zá­cia Slovensko.digital.

Je škoda, že to v slo­ven­skom škols­tve takto fun­guje, ale záro­veň veľmi pozi­tívne vní­mame to, že títo štu­denti a ich peda­gó­go­via zobrali svoj osud do vlast­ných rúk. Pomôcť im plá­nu­jeme pro­pa­gá­ciou v IT komu­nite,” — Ján Har­gaš, Slovensko.digital

Kam­paň za 17 dní od svojho spus­te­nia vyzbie­rala 230 eur. Poda­rilo sa im aj zís­kať 6 LCD moni­to­rov.

Kam­paň môžeš pod­po­riť tu. Star­ti­tup drží Gym­ná­ziu všetky palce.

fotka: FB/Gym­ná­zium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zdroj titul­nej fotky: Youtube/Vladimír Ondrejka

Pridať komentár (0)