Štu­den­ti STU hviez­dia v medzi­ná­rod­nej súťa­ži: S tým­to soft­vé­rom ťa už hlú­pe komen­tá­re obťa­žo­vať nebu­dú

Sebastian Mach / 10. mája 2016 / Startupy

Na súťa­ži Ima­gi­ne Cup, kto­rú pra­vi­del­ne orga­ni­zu­je Mic­ro­soft, postú­pil už do semi­fi­ná­le tím Troll­Bus­ters.

Štvo­r­i­ca mla­dých štu­den­tov z fakul­ty FIIT STU vyvi­nu­la apli­ká­ciu mode­ra­te­IT, kto­rá na zákla­de algo­rit­mov fil­tru­je komen­tá­re v dis­ku­sii, vďa­ka čomu sa tak na webe nemu­síš zaobe­rať nezmys­la­mi. Algo­rit­mus väč­ši­nou fil­tru­je vul­ga­riz­my a rekla­mu, skú­ma aj pou­ží­va­te­ľov, kto­rí komen­tu­jú neob­vyk­le čas­to. Keď­že sa algo­rit­mus na zákla­de prís­pev­kov učí, čo je dob­ré a čo nie, postup­ne sa bude sám zdo­ko­na­lo­vať.

13177410_1181641218534935_4523405674003336288_n

A zdá sa, že nápad to bol neob­vyk­le vhod­ný. Taký­to soft­vér začí­na byť v súčas­nos­ti naozaj potreb­ný, keď­že zápla­vu komen­tá­rov je pri­veľ­mi časo­vo nároč­né rie­šiť, obzvlášť pri cha­rak­te­re jed­not­li­vých prís­pev­kov. Aj pre­to postú­pil tím v zlo­že­ní troch chlap­cov a jed­né­ho diev­ča­ťa do semi­fi­ná­le, kde zabo­ju­jú o účasť v obrov­skom finá­le v ame­ric­kom Seatt­li. A to ako jeden z dvoch tímov, v kon­ku­ren­cii tímov z 200 kra­jín sve­ta.

zdroj foto­gra­fií: FB/FIIT STU, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imaginecup.com

Pridať komentár (0)