Štu­denti STU hviez­dia v medzi­ná­rod­nej súťaži: S týmto soft­vé­rom ťa už hlúpe komen­táre obťa­žo­vať nebudú

Sebastian Mach / 10. mája 2016 / Startupy

Na súťaži Ima­gine Cup, ktorú pra­vi­delne orga­ni­zuje Mic­ro­soft, postú­pil už do semi­fi­nále tím Troll­Bus­ters.

Štvo­r­ica mla­dých štu­den­tov z fakulty FIIT STU vyvi­nula apli­ká­ciu mode­ra­teIT, ktorá na základe algo­rit­mov fil­truje komen­táre v dis­ku­sii, vďaka čomu sa tak na webe nemu­síš zaobe­rať nezmys­lami. Algo­rit­mus väč­ši­nou fil­truje vul­ga­rizmy a reklamu, skúma aj pou­ží­va­te­ľov, ktorí komen­tujú neob­vykle často. Keďže sa algo­rit­mus na základe prís­pev­kov učí, čo je dobré a čo nie, postupne sa bude sám zdo­ko­na­lo­vať.

13177410_1181641218534935_4523405674003336288_n

A zdá sa, že nápad to bol neob­vykle vhodný. Takýto soft­vér začína byť v súčas­nosti naozaj potrebný, keďže záplavu komen­tá­rov je pri­veľmi časovo náročné rie­šiť, obzvlášť pri cha­rak­tere jed­not­li­vých prís­pev­kov. Aj preto postú­pil tím v zlo­žení troch chlap­cov a jed­ného diev­čaťa do semi­fi­nále, kde zabo­jujú o účasť v obrov­skom finále v ame­ric­kom Seattli. A to ako jeden z dvoch tímov, v kon­ku­ren­cii tímov z 200 kra­jín sveta.

zdroj foto­gra­fií: FB/FIIT STU, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imaginecup.com

Pridať komentár (0)