Študentom sa nepáčila ich trieda, tak si ju vylepšili. Vďaka ich zelenej stene ich pozná celé Slovensko

Viktória Husarčíková / 8. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Traja štu­denti z Evan­je­lic­kého gym­ná­zia v Lip­tov­skom Mi­ku­láši ne­boli spo­kojní s vý­zo­rom ich triedy
  • Vzni­kol teda ná­pad po­sta­viť ze­lenú stenu – stenu z pa­liet, v kto­rej budú za­kom­po­no­vané iz­bové rast­liny
  • Pro­jekt po zre­a­li­zo­vaní vy­hral sú­ťaž Stre­doš­kol­skej od­bor­nej čin­nosti, ale aj pria­zeň ce­lej školy
zdroj: Dominik Nosko
  • Traja štu­denti z Evan­je­lic­kého gym­ná­zia v Lip­tov­skom Mi­ku­láši ne­boli spo­kojní s vý­zo­rom ich triedy
  • Vzni­kol teda ná­pad po­sta­viť ze­lenú stenu – stenu z pa­liet, v kto­rej budú za­kom­po­no­vané iz­bové rast­liny
  • Pro­jekt po zre­a­li­zo­vaní vy­hral sú­ťaž Stre­doš­kol­skej od­bor­nej čin­nosti, ale aj pria­zeň ce­lej školy

Sú len traja, ale aj tak sa im po­da­rilo vy­tvo­riť niečo ne­za­bud­nu­teľné. Do­mi­ni­kovi, Ivane a Ka­ro­líne sa ne­pá­čila ich trieda. Prišla im prí­liš prázdna a smutná. Škola pred­tým ne­do­vo­ľo­vala oz­do­bo­vať steny, tro­j­ica však prišla s ino­va­tív­nym a tr­vác­nym spô­so­bom, ako tento zá­kaz obísť. Dô­le­žité tak­tiež bolo, aby bol ná­pad fi­nančne ne­ná­ročný, mo­derný a eko­lo­gický. Po čase sa zro­dila myš­lienka skon­štru­ovať ze­lenú stenu, ktorá pries­tor nie­len skrášli, ale pri­ne­sie aj po­trebnú ze­leň. Kon­cept spo­číva v iz­bo­vých rast­lin­kách po­v­kla­da­ných do steny z dre­ve­ných pa­liet. Po­moc­nou ru­kou pro­jektu bola aj sú­ťaž pa­pie­ren­skej firmy Mondi SCP z ne­ďa­le­kého Ru­žom­berka. Práve vý­hra v tejto sú­ťaži za­bez­pe­čila fi­nan­cie na re­a­li­zá­ciu.

Vý­hra po­zos­tá­vala zo sumy 500 €, no štu­den­tom po­sta­čila. Po­kryli ňou všetko – pa­lety, kvety, ze­miny aj od­bor­níka na rast­liny. Na za­vla­žo­va­nie vý­razne pris­pela škola a ďalší spon­zor. Na zo­sta­ve­nie pa­liet po­sta­čili letné práz­dniny, po­čas kto­rých plán rozk­vi­tol do svo­jej ko­neč­nej po­doby. So za­čiat­kom škol­ského roka sa však vy­skytli aj prvé prob­lémy. Trieda nie je to isté ako nor­málny obytný pries­tor, denne ňou prejde omnoho viac ľudí a po­čas roka v nej môžu byť aj vý­razné vý­kyvy tep­loty. Práve preto sa nie­koľko kve­tov ne­adap­to­valo a mu­seli byť na­hra­dené. Prob­lé­mo­vosť kve­tov spo­číva aj v is­tom ri­ziku, že ub­lí­žia aler­gi­kom. Tento bod však tím vy­rie­šil vý­be­rom rast­li­niek, ktoré by mali byť ne­škodné pre čo naj­väčší po­čet ľudí.

Je ná­ročné za­vla­žo­vať ob­rov­skú stenu plnú rast­lin­stva ručne, práve preto bol k pô­vod­nej kos­tre pri­sta­vený aj za­vla­žo­vací sys­tém. Jeho hlav­nou vý­ho­dou je, že za­vla­žuje úplne sa­mos­tatne a au­to­ma­ticky. Tento krok sa tak­tiež uká­zal ako vý­razná vý­hoda, aj na­priek ob­čas­ným „zá­pla­vám“, ako tvor­co­via pro­jektu opi­sujú ob­časné nad­merné po­lie­va­nie. Do­dá­vajú, že aj na­priek au­to­ma­ti­zá­cii je veľmi dô­le­žité sle­do­vať rast­liny a ich po­treby, prí­padne na­pra­viť to, čo po­lie­vací sys­tém sám ne­z­vládne.

Na­priek is­tým úska­liam sa pro­jektu v škole veľmi darí. Ok­rem priazne štu­den­tov z rôz­nych tried, ktorí sa ku stene radi vra­cajú, rast­linky uča­ro­vali aj uči­te­ľom. V do­taz­níku sa vy­jad­rili, že sa im v da­nej triede učí lep­šie, čomu na­po­máha hlavne omnoho lepší vzduch. Trieda im však im­po­nuje aj vi­zu­álne. Na­sto­le­ním prí­jem­nej at­mo­sféry teda zlep­šuje cel­kový vy­učo­vací pro­ces.

Plusy tohto pro­jektu po­tvr­dila aj psy­cho­lo­gička Zu­zana Dub­cová: „Ze­leň rast­lín má vše­obecne upo­ko­ju­júci vplyv na ľud­ský or­ga­niz­mus a preto mô­žeme vní­mať kve­ti­novú stenu ako fak­tor ovplyv­ňu­júci pre­ží­va­nie žia­kov v zmysle pod­pory re­la­xač­ných pro­ce­sov, vplyvu na zmier­ňo­va­nie pre­ží­va­nej zá­ťaže (psy­chic­kého stresu), spo­je­nej so škol­ským vý­ko­nom. Zo so­ciálno-psy­cho­lo­gic­kého hľa­diska je tento mo­ment obo­ha­cu­júci tým, že spája žia­kov spo­loč­nou ak­ti­vi­tou a učí ich zod­po­ved­nosti (plá­no­va­nie a sa­motná forma diela, sys­te­ma­tická sta­rost­li­vosť). Ne­me­nej dô­le­ži­tým je cel­kový es­te­tický zá­ži­tok, ktorý roz­víja ďal­šie štruk­túry osob­nosti, ako sú zmy­sel pre krásu a ľud­skosť ako takú.“ (pozn. red.: Po­u­žitý ci­tát je z pro­jektu SOČ „Ze­lená stena – pro­jekt eko­lo­gic­kej triedy.)

Tro­j­ica však zo­žala úspe­chy aj mimo Lip­tov­ského Mi­ku­láša – zau­jala to­tiž na ce­lo­slo­ven­skej pre­hliadke pro­jek­tov Stre­doš­kol­ská od­borná čin­nosť, v kto­rej sa do­stali až do fi­nál­neho kola. Svoj pro­jekt do­pl­nili aj vý­sku­mom za­me­ra­ným na vplyv fo­to­syn­tézy rast­lín na cel­kový vzduch v triede. Dô­le­ži­tým prv­kom bol aj do­taz­ník, ktorý po­u­ká­zal na ne­dos­ta­tok rast­lin­stva v škole. Ná­pad roz­ší­riť tento ná­pad do všet­kých tried bol síce vy­soko oce­nený, av­šak mo­men­tálne je podľa štu­den­tov ne­re­álny, najmä kvôli jeho fi­nanč­nej stránke.

Pridať komentár (0)