Štyri rady, ktoré by si mal vziať k srdcu najmä Volk­swa­gen: Čo robiť, ak sa ti rúca celá značka?

Martin Bohunický / 23. október 2015 / Tools a produktivita

Vybu­do­vať značku môže trvať roky. Začína to na lokál­nom trhu, buduje sa dôvera kli­en­tov a tvorí sa iden­tita. Prin­tové a digi­tálne reklamy pomá­hajú značke rásť. 

Dnes je tento pro­ces výrazne odlišný. Áno, nie­ktoré značky môžu stále pou­ží­vať tieto tra­dičné a ove­rené spô­soby, no pra­co­vať digi­tálne sa jed­no­du­cho vyplatí viac. Navyše, v digi­tál­nom svete je možné vybu­do­vať značku v prie­behu dní či týž­dňov, kým tra­dič­ným spô­so­bom to trvá roky.

No digi­tálne pro­stre­die záro­veň ponúka nie­koľko výziev. To, čo bolo vybu­do­vané v prie­behu týž­dňov, môže byť zni­čené v prie­behu hodín. Online značky nemajú takú sta­bi­litu, ako tra­dičné firmy. Potre­bujú neus­tálu sta­rost­li­vosť a môžu byť zru­šené mihnu­tím oka.

Svet je stále plný zlo­du­chov, ktorí nám pre ich vlastné dôvody chcú uro­biť zle — svoje o tom vie naprí­klad Sony Pic­tu­res, Sub­way alebo Mala­y­sia Air­li­nes. 

Tak čo robiť, keď je tvoja značka napad­nutá a ty potre­bu­ješ pre­žiť vážnu krízu?

1. Nerob paniku

Vždy si vyba­vím našu telo­cvi­kárku, ako kri­čala v panike toto heslo, keď u nás v škole horelo. Ale vážne. Spo­maľ, upo­koj sa a zamysli sa nad tým, čo sa práve stalo a prečo sa to stalo.

2. Neklam

O tom, čo sa stalo, zrejme niečo vieš. Nezak­rý­vaj to, neklam ľuďom okolo, len aby si vyze­ral lep­šie. Neh­raj žiadne trápne hry.

Exis­tujú značky, ktoré pre­žili fakt veľmi zlé krízy. A to vďaka tomu, že nič nemas­ko­vali. Roz­prá­vali o veciach priamo.

3. Spo­lu­pra­cuj s médiami

Nie všet­kým médiam ide o chyt­lavý nad­pis a šia­lené škan­dály. Novi­nári chcú zis­tiť pre­dov­šet­kým pravdu. Pomôž im v tom. Na oplátku ti môžu po čase pomôcť vybu­do­vať tvoju značku späť. A možno aj ešte vyš­šie.

4. Buď otvo­rený a neus­tále infor­muj oko­lie

Ticho je v týchto situ­áciach naj­hor­šie. Aj desať minút mlča­nia môže byť kri­tic­kých. Hovor o tom, čo sa okolo teba deje, ako sa veci vyví­jajú. Pri­znaj, čo vieš a pri­znaj aj, že niečo nevieš.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)