Štyri tipy, ako roz­be­hnúť vlastný biz­nis, keď nemáš dosť peňazí

Martin Bohunický / 15. december 2015 / Business

Možno si limi­to­vaný strikt­ným bud­ge­tom, no to nezna­mená, že sa nemô­žeš pre­sa­diť.

Odštar­to­vať biz­nis je možné aj s úpl­ným mini­mom peňazí, stačí ti správna kom­bi­ná­cia skil­lov, pra­covná morálka a tro­chu mar­ke­tin­go­vého know-how.

Pozri sa teda na tieto štyri tipy a možno aj bez peňazí čoskoro spra­víš dieru do sveta.

1.Niečo vyrob

Áno, niečo vyro­biť obnáša nejaké prvotné náklady na mate­riál, no často zís­kaš obra­tom cel­kom slušný zisk. Čo budeš vyrá­bať, to je na tebe, no pre­dá­vať môžeš hneď na nie­koľ­kých mies­tach.

  • Etsy — je naj­väčší online por­tál pre pre­daj home­made veci­čiek.
  • Bonanza — iné Etsy. Podľa PC World má náv­štev­nosť 10 mili­ó­nov mesačne.
  • Sashe.sk — to isté, len pekne po slo­ven­sky

Mnohí výrob­co­via pre­dá­vajú rovno na všet­kých plat­for­mách, aby zasiahli čo naj­šir­šie pub­li­kum. To by si mal uro­biť aj ty, no daj si pozor, aby si všetky port­fó­lia pra­vi­delne aktu­ali­zo­val.

Screen Shot 2015-12-15 at 13.12.59

2. Niečo pre­daj

Ak sa ti nechce nič vyrá­bať alebo nie si až tak kre­a­tívny, mnohé biz­nisy sú zalo­žené na “spro­stred­ko­vaní pre­daja”. Počul si už o drops­hip­pingu?

Pri drops­hip­pingu si nasta­víš svoj e-shop tak, aby všetky objed­návky sme­ro­vali priamo na spo­loč­nosti, ktoré výrobky vlast­nia. Jedi­nou tvo­jou sta­ros­ťou je mar­ke­ting. Skve­lou plat­for­mou na roz­beh drops­hip­pin­go­vého biz­nisu je Sho­pify, tento spô­sob skvele popí­sal vo svo­jom best­sel­leri The Four Hour Work Week aj Tim Fer­riss.

3. Pre­daj svoje služby

Jed­ným spô­so­bom, ako zará­bať, je miesto pro­duk­tov pre­dá­vať svoje služby. Máš celú paletu mož­ností, do čoho by si sa mohol pus­tiť, musíš však v tom byť fakt dobrý.

Sú služby, ktoré vyža­dujú vysokú školu a drahé kurzy. Sú služby, ktoré nevy­ža­dujú skoro nič (osobný asis­tent, ven­če­nie psov, strá­že­nie detí, sťa­ho­va­nie).

Keďže však stále ide o pre­daj, potre­bu­ješ plán, ako dostať svoje meno na prvé stránky. Skús naprí­klad slo­ven­ský jaspravim.sk. Výho­dou je tiež vlastná stránka s port­fó­liom tvo­jich prác. Ak sa chceš dozve­dieť viac o bran­dingu a online mar­ke­tingu, skve­lým zdro­jom je social-medial blog Buf­fer.

4. Využí­vaj low-cost služby

Už som spo­me­nul ser­very ako jaspravim.sk, no ako tu môžeš svoje služby ponú­kať, tak ich môžeš aj kupo­vať. Veľmi lacno tu zože­nieš celú radu slu­žieb, ktoré sa tvojmu biz­nisu môžu hodiť. Logo za pár eur? Žiadny prob­lém.

Roz­be­hnúť biz­nis nevy­ža­duje masívne pros­triedky, len vášeň pre to, čo robíš. Ak robíš niečo, čo ťa naozaj baví, cestu si tak či tak náj­deš.

Screen Shot 2015-12-15 at 13.19.12

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)