Super apli­ká­cie, kto­rými sa naučia prog­ra­mo­vať aj deti

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Vo svete, ktorý je pohá­ňaný tech­no­ló­giami, sa kódo­va­nie rýchlo stáva dobre (aj finančne) hod­no­te­nou zruč­nos­ťou. Ak chceš dať svoje deti na túto cestu, vôbec to nie je zlý nápad. Ďal­šou pri­da­nou hod­no­tou je fakt, že to z detí robí tvo­ri­vých ľudí, nie iba kon­zu­men­tov tech­no­ló­gií, ktoré využí­vajú.

Apli­ká­cie, ktoré učia deti kódo­vať, pri­chá­dzajú v rôz­nych for­má­toch urče­ných pre deti rôz­neho veku a schop­ností. Pri­chá­dzajú v láka­vých far­bách s milými posta­vič­kami, aby boli pre deti láka­vej­šie.

Začia­toč­níci sa väč­ši­nou učia vytvá­rať prog­ramy tak, že pre­sta­vujú a skla­dajú vizu­álne bloky kódu.
Stredne pokro­čilí sa môžu tešiť na prog­ra­mo­vací jazyk, ktorý je špe­ciálne navr­hnutý pre nová­či­kov v jazyku.
No a pokro­čilí už začí­najú pra­co­vať s reál­nymi prog­ra­mo­va­cími jazykmi, ktoré majú ale krivku uče­nia pozvoľ­nej­šiu ako je tá pri jazy­koch, ktoré sa učia pro­fe­si­onáli.

1024x1024

foto: sfgate.com

Nezá­leží na tom, na akej úrovni je práve tvoje dieťa, s týmito apli­ká­ciami sa one­dlho naučí, ako vytvá­rať kva­litný obsah vo svo­jom budú­com odbore.

Mlad­šie deti

The Foos: Code for an Hour FREE. 5+
Kódo­va­cia hra zalo­žená na hre pomáha deťom zvlá­dať stále ťaž­šie levely.

Kodable Pro. 6+
Slušná hra pre začia­toč­ní­kov, pred­sta­vuje die­ťaťu kon­cepty a obsa­huje mnoho zdro­jov.

ScratchJr. 6+
Deti pre­sú­vajú a pús­ťajú bloky kódu, spá­jajú ich a následne sle­dujú, ako fun­gujú.

Tyn­ker. 7+
Použi buď webovú stránku alebo apli­ká­ciu, aby si tvoje dieťa osvo­jilo logiku kódo­va­nia vďaka hrám.

Cato’s Hike. 8+
Deti sa učia kon­cepty kódo­va­nia vďaka hre, kto­rej prí­beh je dob­ro­družný.

Scratch. 8+
Po tom, čo deti vytvo­ria skripty pro­stred­níc­tvom kódo­va­cích blo­kov, sa svo­jím výtvo­rom môžu pochvá­liť online.

D0012179287--183839

foto: independentmail.com

Star­šie deti

Hops­cotch. 10+
Prí­jemné roz­hra­nie pri­ťa­huje ako chlap­cov, tak aj diev­čatá, a deti môžu svoje výtvory zdie­ľať s online komu­ni­tou.

Light­bot. 10+
Spl­ne­ním cie­ľov deti odo­mknú nové levely, kde sa dozve­dia pokro­či­lej­šie kon­cepty prog­ra­mo­va­nia.

Mozilla Thim­ble. 12+
Pokro­čilý kóder bok po boku detí im umož­ňuje vidieť, čo robia prog­ra­mo­va­cie kódy, keď ich vytvá­rajú.

Code­ca­demy. 13+
Inte­rak­tívne lek­cie pre nie­koľko prog­ra­mo­va­cích jazy­kov; ponú­kajú nie­koľko úrovní.

CodeHS. 15+
Čle­nom ponúka táto služba inštruk­cie a ukážky pre pokro­či­lej­ších prog­ra­má­to­rov.

children-addicted-to-computer-games_1

foto: techaddiction.ca

zdroj: commonsensemedia.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: edde.education

Pridať komentár (0)