Švéd­sko zni­žuje daň na solárnu ener­giu o 98 %

Rudolf Nečas / 29. novembra 2016 / Eko

Kra­jina pod­niká veľké kroky na ceste za čis­tou ener­giou.

S ino­vá­ciami, ako sú elek­trické cesty a bytové kom­plexy s nulo­vou spot­re­bou ener­gie, pôsobí Švéd­sko ako kra­jina na čele revo­lú­cie s čis­tou ener­giou. Ale keď švéd­ska vláda tento rok zaviedla solárnu daň, kri­tici sa vyjad­rili, že kra­jina spra­vila obrov­ský krok zlým sme­rom. Teraz vláda ozná­mila plány pre radi­kálne zní­že­nie kon­tro­verz­nej dane.

445ae4967d66e59bf7d88c55d957b89c

foto: pinterest.com

Sporná solárna daň by nemala veľký dopad na rodiny so solár­nymi panelmi na stre­chách svo­jich domov, jej cie­ľom boli skôr pod­niky s veľ­kým počtom solár­nych pane­lov. Daň bola cie­lená na pod­niky, ktoré vyrá­bali viac ako 255 kW solár­nej ener­gie. Ale podľa agen­túry Reuters vládna opo­zí­cia a odbor­níci na životné pro­stre­die nesú­hla­sili s daňou, a tak od nej vláda ustu­puje.

Podľa agen­túry Reuters daň nemôže byť z tech­nic­kých dôvo­dov úplne zru­šená, ale v roku 2017 ju švéd­ska vláda zníži o 98 %. Podľa švéd­skeho vyda­nia Dina Pen­gar sa daň zníži z 29,2 centu za kilo­watt­ho­dinu na 0,5 centu za kilo­watt­ho­dinu a zaria­de­nia vyrá­ba­júce pod 255 kW budú od nej oslo­bo­dené.

ikea-solar-panel

foto: digitaltrends,com

Minis­terka finan­cií Mag­da­lena Anders­son vo vyhlá­sení uviedla: “Umož­ňuje to rýchle inves­tí­cie (do solár­nej ener­gie), zatiaľ čo našim dlho­do­bým cie­ľom je úplne odstrá­niť daň na solárnu elek­trinu.” Vláda pove­dala, že pôvodne pred­sta­vila daň na spl­ne­nie normy Európ­skej únie, ale Európ­ska komi­sia neskôr pove­dala, že norma nebola presná.

Podľa ofi­ciál­nych inter­ne­to­vých strá­nok Švéd­ska, cel­ková inšta­lo­vaná solárna kapa­cita v kra­jine v roku 2015 bola 79,4 mega­wat­tov. Na konci októbra vládny úrad­ník pove­dal, že kra­jina by mohla byť do roku 2040 schopná gene­ro­vať všetku svoju ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Už minulý rok doká­zalo Švéd­sko zís­kať 57 per­cent svo­jej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov, vrá­tane veter­nej a vod­nej ener­gie.

8732929e26a0

foto: inverse.com

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: corporate.vattenfall.com

Pridať komentár (0)