Svieža slo­ven­ská značka Lull Loun­ge­wear – roz­ho­vor nie­len o mäkuč­kom oble­čení

Ľubica Mervová / 9. apríla 2016 / Rozhovory

Lull Loun­ge­wear je slo­ven­ská značka kva­lit­ného pohodl­ného, pre­važne domá­ceho oble­če­nia, aká u nás dlho chý­bala.

Navyše má skvelý dizajn, ktorý síce pôsobí jed­no­du­cho, ale pre­mys­lene, takže u nich nenáj­deš žiadne tuc­tové tep­láky, v kto­rých sa han­bíš ísť aj vyniesť smeti. Edu­ard Šebo je jej maji­te­ľom, má na sta­rosti celý chod firmy od mar­ke­tingu, až po výrobu. V roz­ho­vore nám pre­zra­dil, čo stojí za úspe­chom ich firmy a ako aj slo­ven­ská firma s oble­če­ním môže napre­do­vať.

Hneď v úvode ma prek­va­pilo, že za Lull stojí muž, značka pôsobí, že ju tvorí a komu­ni­kuje žena.

V pod­state áno, ale sna­žil som sa vno­riť do mysle ženy, aj preto ten mar­ke­ting tak pôsobí.

Môžeš v skratke pred­sta­viť značku Lull a pre­zra­diť, čo všetko ponúka?

Lull vidíme, ako sviežu slo­ven­skú značku oble­če­nia na voľný čas pre ženy. To by bola taká naj­jed­no­duch­šia defi­ní­cia. Ale Lull nie len o mäkuč­kých veciach na doma, aktívne nám záleží na dianí okolo nás, preto máme aj vlastnú dielňu, kde práve zamest­ná­vame 12 ľudí. A to sme boli dvaja, pred niečo vyše dvomi rokmi.

Sna­žíme sa o to, aby pra­covné pro­stre­die bolo pre našich ľudí čo najp­rí­jem­nej­šie a aby ich robota bavila. Tiež sa zau­jí­mame o pro­stre­die, v kto­rom pôso­bíme, ale tam sú naše pro­jekty zatiaľ na začiatku.

_DSC3266male


Ako vznikla myš­lienka značky Lull? Kto ju zalo­žil?

Zalo­žila ju naša desig­nerka Zuzka a vznikla tak v pod­state “pro­zaicky”. Zuzka zostala medzi zamest­na­niami pár mesia­cov doma a nemala čo na seba. Tak si s pomo­cou kraj­čírky dala dokopy prvý župan, ktorý sa páčil jej ses­tre, potom kamoške a dnes si o tom spolu píšeme. :-)

Takže Lull bola na začiatku hand­made značka s pár kús­kami uši­tými Zuz­kou doma, a neskôr sa roz­rá­stla, alebo ste mali po prvých kús­koch, o ktoré bol záu­jem, aj nejaký jasný biz­nis­plán?

Zuzka nikdy nič nešila. Ona mala a má nápady, ako by to malo vyze­rať a potom to už do reál­nej podoby dávajú s našou pani maj­ster­kou Zden­kou. Na začiatku určite nebol žia­den biz­nis plán, skôr túžba robiť niečo iné a pre seba. Až keď som do firmy vstú­pil ja, čo bolo cca 3 roky po jej zalo­žení sme nabrali viac busi­ness-orien­ted smer. Lull teraz fun­guje 5 rokov. Zuzke od začiatku najprv externe pomá­hali iné kraj­čírky, ktoré dávali dokopy jej nápady. Takže už mala reálne veci v rukách. Potom sa k nej pri­dala Zdenka, ale len ako externá pomoc a potom ja. Zdenka sa neskôr, po mojom prí­chode, stala šéf­kou dielne.

1e5773ed-4794-43ef-8a96-3a140fac800e

Čo si mys­líš, že stojí za úspe­chom Lull?

Kva­litný pro­dukt, naša tvrdá práca s citom pre vec a správne naklo­nené hviezdy.

Mys­líš si, že ste kva­lit­ným pohodl­ným domá­cim oble­če­ním vypl­nili dieru na našom trhu?

Jed­no­značne.

Aká forma mar­ke­tingu vám pri­niesla naj­viac zákaz­ní­kov? Ak to teda nie je tajom­stvom.

Žiadne tajom­stvo, sme k našim zákaz­níč­kam vždy úprimní, aj keď niečo nevyjde a naozaj sa im sna­žíme vyjsť v ústrety, a to nie je len také klišé.

Ako zákaz­níčky ovplyv­ňujú vašu tvorbu?

Ich feed­back k veciam bol už viac­krát zahr­nutý do tvorby nových mode­lov. Vlastne bez toho by sme ani neušili nové veci. Tak­tiež máme sku­pinu LullCl­lub na FB, kde sa baby môžu vyjad­riť k Zuz­ki­ným nápa­dom. Zatiaľ tá sku­pina ešte iba naberá na čle­noch lebo nefun­guje dlho. Ale tam dostá­vame veľmi kva­litný a úprimný feed­back.

81e7c020-5a2e-4ac5-9208-bc9402815fad

Neuva­žo­vali ste aj nad oble­če­ním podob­ného štýlu pre mužov?

Áno veľa­krát, ale dohodli sme sa interne, že pokým nebu­deme mať pocit, že sme “dobrí” v žen­skej móde, nepôj­deme robiť niečo úplne nové. Ani by sa nez­dalo, ale je veľký roz­diel medzi muž­skou a žen­skou módou. Tiež ešte vidíme veľký pries­tor na zlep­šo­va­nie sa v oblasti, kde sme teraz.

Dis­tri­bu­ujete aj do zahra­ni­čia alebo sa zame­ria­vate výlučne na slo­ven­ský trh?

Už od začiatku sa okrem slo­ven­ského sústre­díme aj na český trh. Teraz sme práve pár týž­dňov od spus­te­nia nemec­kej, rakús­kej a poľ­skej domény, načo sa veľmi tešíme.

Je pre vás eko­lo­gický pro­dukt dôle­žitý, alebo sa iba pris­pô­so­bu­jete aktu­ál­nym bio/eko tren­dom?

Je to vždy o prie­niku medzi tým, čo chceme my a čo hľadá zákaz­níčka. Čo sa však týka bio/eko tren­dov, na nič sa nemu­síme hrať. My tým žijeme aj v súkrom­ných živo­toch. Úprimne nechá­pem ľudí, čo napr. v dneš­nej dobe nese­pa­rujú odpad. Pova­žu­jem to za nezod­po­vedné.

lull homewear

Čo by si odpo­ru­čil začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom v podob­nej oblasti? Čomu by si sa už vyhol a čo by si uro­bil inak, ak by si mal s Lull začí­nať teraz odznovu?

Aby sa nebáli chýb, bude ich veľa a to je dobré, lebo to zna­mená, že niečo robíš. Len nech sa neopa­kujú, to už je prob­lém. A čo sa týka začiat­kov, asi by som neme­nil nič, všetko to bolo na niečo dobré. Teraz už viem, čo chcem napr. od dodá­va­teľa, ale to bol tiež len pro­ces, ktorý sa bude ešte veľa­krát opa­ko­vať.

Aké má Lull plány do budúcna? Čo by ste ešte chceli dosiah­nuť?

Plány máme roz­de­lené na časové obdo­bia, to najk­rat­šie zahŕňa spus­te­nie už spo­mí­na­ných domén, roz­ší­re­nie výroby a schop­nosť nasý­tiť potreby zákaz­ní­čok, lebo naša výroba nie vždy stí­hala dopyt. Na ďal­šie obdo­bie máme naplá­no­vanú expan­ziu do ďal­ších štá­tov Európy a poku­ku­jeme aj po ďale­ko­á­zij­ských trhoch.

zdroj všet­kých fotiek: Lull

Pridať komentár (0)