Sygic je prvá navi­gačná apli­ká­cia, ktorú možno pou­ží­vať aj vo vozid­lách spo­loč­nosti Ford Motor Com­pany

Nikola Brehová / 6. január 2017 / Business

Sygic, výrobca naj­pok­ro­či­lej­šej GPS apli­ká­cie na svete, ako prvý svojho druhu uzav­rel par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Ford Motor Com­pany.

Sygic je prvý výrobca GPS apli­ká­cie, ktorý uzav­rel par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Ford. Tech­no­ló­gia spo­loč­nosti Sygic s viac ako 150 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov a celo­sve­to­vým pokry­tím je k dis­po­zí­cii pre pou­ží­va­te­ľov smart­fó­nov so sys­té­mom iOS aj Android. Sygic Car Navi­ga­tion, ako naju­ni­ver­zál­nej­šia apli­ká­cia pre pre­po­jené vozidlá, tzv. con­nec­ted cars, je vyvi­nutá na opti­málne pou­ží­va­nie s doty­ko­vou obra­zov­kou SYNC® 3 vozi­diel Ford.

Tieto dve spo­loč­nosti spo­jili svoje sily s cie­ľom umož­niť pre­po­je­nie medzi apli­ká­ciou Sygic a obra­zov­kou SYNC pro­stred­níc­tvom roz­hra­nia App­Link®, ktoré pou­ží­va­te­ľom umožní zobra­zo­vať navi­gačnú apli­ká­ciu z tele­fónu priamo na doty­ko­vej obra­zovke SYNC 3 vo vozidle. Vďaka zobra­zo­va­niu navi­gač­ných infor­má­cií na doty­ko­vej obra­zovke a využí­va­niu hla­so­vých prí­ka­zov môže vodič neru­šene sle­do­vať cestu a nes­kla­dať ruky z volantu.

unnamed

foto: Sygic

Spo­loč­nosť Sygic sa snaží posú­vať hra­nice v oblasti navi­gá­cie. Táto filo­zo­fia priamo pris­pela k nášmu dob­rému menu a stali sme sa líd­rom v oblasti navi­gá­cie pre pre­po­jené vozidlá. Tešíme sa, ako v roku 2017 pred­sta­víme nové špič­kové pré­mi­ové fun­kcie a ďal­šie novinky v našom port­fó­liu glo­bál­nych par­tners­tiev,“ pove­dal Michal Štencl, gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Sygic.

Keď sa smart­fón spá­ruje s vozid­lom cez USB kábel, apli­ká­cia Sygic Car Navi­ga­tion sa už nedá ovlá­dať pro­stred­níc­tvom smart­fónu. Apli­ká­cia sa auto­ma­ticky zobra­zuje na doty­ko­vej obra­zovke vozidla a vďaka hla­so­vému ovlá­da­niu bude pou­ží­va­nie navi­gač­nej apli­ká­cie ešte pohodl­nej­šie. Cie­ľom tejto tech­no­ló­gie je obme­dziť potrebu dotý­kať sa a sle­do­vať mobilné zaria­de­nie počas jazdy.

Podľa štú­die výskum­ného cen­tra Pew Rese­arch Cen­ter z roku 2015 smart­fón v súčas­nosti pou­ží­vajú až dve tre­tiny Ame­ri­ča­nov. Z viac ako 1 600 pou­ží­va­te­ľov smart­fó­nov, ktorí sa zúčast­nili štú­die cen­tra Pew, až 67 % uviedlo, že svoje smart­fóny počas jazdy aspoň občas pou­ží­vajú na navi­gá­ciu. 31 % pou­ží­va­te­ľov uviedlo, že navi­gačné apli­ká­cie vo svo­jich smart­fó­noch pou­ží­vajú často.

unnamed-1

foto: Sygic

Spo­loč­nosť Sygic je prvý tvorca mobil­nej navi­gač­nej apli­ká­cie, ktorý využil schop­nosť roz­hra­nia App­Link od spo­loč­nosti Ford pre­su­núť mobilnú navi­gá­ciu z obra­zovky tele­fónu na doty­kovú obra­zovku vozidla. Tech­no­ló­gia spo­loč­nosti Sygic, ktorá je k dis­po­zí­cii vo viac ako 200 kra­ji­nách a loka­li­zo­vaná pri­bližne do 40 jazy­kov, je opti­ma­li­zo­vaná takým spô­so­bom, aby bez akých­koľ­vek prob­lé­mov doká­zala spo­lu­pra­co­vať s obra­zov­kou Ford SYNC 3, čím vodi­čom posky­tuje väčší výber mož­ností spô­sobu navi­go­va­nia. Apli­ká­cia Sygic Car Navi­ga­tion bude do vozi­diel Ford uve­dená od mode­lo­vého roč­níka 2018.

Keďže väč­šina Ame­ri­ča­nov už pou­žíva smart­fón a takisto navi­gá­ciu v ňom, spo­loč­nosť Ford je hrdá na to, že pred­sta­vila túto novú mož­nosť,“ pove­dal Don But­ler, výkonný ria­di­teľ diví­zie spo­loč­nosti Ford pre pre­po­jené vozidlá a služby. „Od tejto mož­nosti pre mobilnú navi­gá­ciu si sľu­bu­jeme zvý­še­nie bez­peč­nosti, keďže vodiči budú neus­tále sle­do­vať cestu a ruky nebudú musieť skla­dať z volantu.“

zdroj: Sygic, zdroj titul­nej foto: Sygic

Pridať komentár (0)