Sygic sa kle­pol po vrec­ku: Slo­ven­ský gigant zís­kal väč­ši­no­vý podiel v brnen­skom star­tu­pe

Martin Bohunický / 21. januára 2016 / Business

Jeden z najús­peš­nej­ších tuzem­ských star­tu­pov Sygic kúpil 51 per­cent v brnen­skom star­tu­pe…

fresh

Dá sa oča­ká­vať, že tým­to kro­kom Sygic pre­po­jí svoj úspeš­ný navi­gač­ný soft­vér s mož­nos­ťa­mi, kto­ré ponú­ka “plá­no­vač výle­tov” Tri­po­ma­tic.

Cie­ľom tej­to akvi­zí­cie je byť ešte bliž­šie k náš­mu spo­loč­né­mu cie­ľu, spre­vá­dzať kaž­dé­ho člo­ve­ka na zemi. Sme pre­sved­če­ní, že aj vďa­ka tomu budú môcť ces­to­va­te­lia plá­no­vať výle­ty a spoz­ná­vať svet ešte kom­for­tnej­šie, ako dote­raz,” napí­sa­la pre Star­ti­tup Danie­la Zeli­no­vá.

Sygic je vo sve­te zná­my ako navi­gá­cia, kto­rej dnes dôve­ru­je viac ako 125 mili­ó­nov ľudí na všet­kých kon­ti­nen­toch. Spo­loč­nosť postup­ne pred­sta­vo­va­la nové fun­kcie a vylep­še­nia nie­len pre kaž­do­den­né pou­ží­va­nie, ale aj pre spoz­ná­va­nie nových miest po všet­kých kútoch sve­ta. Akvi­zí­cia Tri­po­ma­ti­cu je teda logic­kým kro­kom v stra­té­gii Sygi­cu pre­nik­núť do oblas­ti ces­to­va­nia, a ponúk­nuť tak svo­jim pou­ží­va­te­ľom kom­plex­ný ser­vis na kaž­do­den­ných ces­tách, výle­toch a spoz­ná­va­ní nových miest.

V súvis­los­ti s roz­ši­ro­va­ním port­fó­lia plá­nu­je Sygic nie­len pone­chať a roz­ší­riť tím Tri­po­ma­tic v Brne, ale aj výraz­ne posil­niť svoj tím v Bra­ti­sla­ve, už teraz hľa­dá nové talen­ty naj­mä z radov prog­ra­má­to­rov.

Pridať komentár (0)