Sygic sa kle­pol po vrecku: Slo­ven­ský gigant zís­kal väč­ši­nový podiel v brnen­skom star­tupe

Martin Bohunický / 21. januára 2016 / Business

Jeden z najús­peš­nej­ších tuzem­ských star­tu­pov Sygic kúpil 51 per­cent v brnen­skom star­tupe…

fresh

Dá sa oča­ká­vať, že týmto kro­kom Sygic pre­pojí svoj úspešný navi­gačný soft­vér s mož­nos­ťami, ktoré ponúka “plá­no­vač výle­tov” Tri­po­ma­tic.

Cie­ľom tejto akvi­zí­cie je byť ešte bliž­šie k nášmu spo­loč­nému cieľu, spre­vá­dzať kaž­dého člo­veka na zemi. Sme pre­sved­čení, že aj vďaka tomu budú môcť ces­to­va­te­lia plá­no­vať výlety a spoz­ná­vať svet ešte kom­for­tnej­šie, ako dote­raz,” napí­sala pre Star­ti­tup Daniela Zeli­nová.

Sygic je vo svete známy ako navi­gá­cia, kto­rej dnes dôve­ruje viac ako 125 mili­ó­nov ľudí na všet­kých kon­ti­nen­toch. Spo­loč­nosť postupne pred­sta­vo­vala nové fun­kcie a vylep­še­nia nie­len pre kaž­do­denné pou­ží­va­nie, ale aj pre spoz­ná­va­nie nových miest po všet­kých kútoch sveta. Akvi­zí­cia Tri­po­ma­ticu je teda logic­kým kro­kom v stra­té­gii Sygicu pre­nik­núť do oblasti ces­to­va­nia, a ponúk­nuť tak svo­jim pou­ží­va­te­ľom kom­plexný ser­vis na kaž­do­den­ných ces­tách, výle­toch a spoz­ná­vaní nových miest.

V súvis­losti s roz­ši­ro­va­ním port­fó­lia plá­nuje Sygic nie­len pone­chať a roz­ší­riť tím Tri­po­ma­tic v Brne, ale aj výrazne posil­niť svoj tím v Bra­ti­slave, už teraz hľadá nové talenty najmä z radov prog­ra­má­to­rov.

Pridať komentár (0)