Sygic to dotia­hol na paríž­sky auto­sa­lón

Kika Besedičová / 14. október 2014 / Tools a produktivita

Jedna z mála slo­ven­ských firiem, kto­rej pro­dukty využíva 65 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov každý deň. Teraz sa však bra­ti­slav­ská spo­loč­nosť Sygic roz­hodla ísť ešte ďalej. Vyvi­nula uni­kát.

Na paríž­skom auto­sa­lóne bola pred­sta­vená tre­tia gene­rá­cia popu­lár­neho auto­mo­bilu ŠKODA Fabia, tento model pri­náša novinky aj pre pou­ží­va­te­ľov smartp­ho­nov. Je to pre­dov­šet­kým fun­kcia Mir­ror­Link. Tá umož­ňuje zobra­ziť dáta cer­ti­fi­ko­va­ných apli­ká­cií priamo na disp­leji mul­ti­me­diál­neho sys­tému auto­mo­bilu. Fun­kcia bola demon­štro­vaná so slo­ven­skou navi­gá­ciou Sygic Car Navi­ga­tion.

Na fotke (vpravo) Jakub, ktorý ma nasta­rosti celý pro­jekt Sygic car Navi­ga­tion.

Fun­kcia Mir­ror­Link bola navr­hnutá tak, aby bola jed­no­du­chá a pri­tom dosta­točne rýchla. Pre jej využi­tie stačí pri­po­jiť smart­fón k sys­tému Bolero pomo­cou USB kábla a akti­vo­vať fun­kciu Mir­ror­Link.

V súčas­nosti robíme pre Jaguar Land Rover, Škodu i Hondu,“ pove­dal pre HN v seriáli Gene­rá­cia 30+šéf Sygicu Michal Štencl.

Zdroj: hnon­line, mojan­droid

Pridať komentár (0)