Sygic už aj na Win­dows Phone

Kika Besedičová / 2. február 2015 / Business

Už aj zvyšné 3% popú­lá­cie môžu osla­vo­vať. Sygic vyšiel so svo­jou novou app­kou pre Win­dows Phony.

Aj keď mu to trvalo rela­tívne dlho, Sygis pri­šiel konečne aj so svo­jou pré­mi­ovou navi­gá­ciou na OS Win­dows. Sygic jed­no­značne načúva svo­jim zákaz­ní­kom, keďže iba pred­ne­dáv­nom pred­sta­vil novú appku na Android a krátko na to rovno aj na Win­dows Phone. Appku sme si vyskú­šali a dá sa pove­dať, že každý detail priam srší win­do­wsác­kym dizaj­nom, ktorý ocení určite každý nad­še­nec tohto OS. Či tab­let alebo tele­fón, appka fičí na 100% na oboch a zaru­čuje kva­litu ako ju poznáme z iných OS a zaria­dení. 

Appka je kla­sicky zadarmo stia­hnu­teľná a všetky doda­točné fíčury si môžete dokú­piť priamo app­li­ká­cii. Stiah­nuť sa dá vo via­cej ako 100 kra­ji­nách, samoz­rejme Slo­ven­sko je medzi nimi ;). Naj­nov­šie vychy­távky ako “dyna­mic lane guidance”, “sharp curve war­nings” a “Head-up Disp­lay Sygic” sú súčas­ťou appky.

Pridať komentár (0)