Syna­gó­ga Café – kavia­reň, kto­rá ťa pohl­tí svo­jou atmo­sfé­rou

Veronika Horváthová / 20. septembra 2016 / Zo Slovenska

Vybra­la som sa na výlet do Trna­vy, aby som nav­ští­vi­la už toľ­ko pre­slá­ve­nú syna­gó­gu, kto­rú sa vďa­ka spo­lu­prá­ci Šimo­na Šte­fun­ka a Mar­ce­la Gáli­ka poda­ri­lo pre­me­niť na štý­lo­vú kavia­reň Syna­gó­ga. A musím pove­dať, že budeš ohro­me­ný hneď pri vstu­pe.

Pro­jekt vzni­kol v hla­ve maji­te­ľa budo­vy Šimo­na Šte­fun­ka, kto­ré­ho snom bolo vdých­nuť nový život his­to­ric­kej budo­ve a per­ma­nen­tne ju sprí­stup­niť verej­nos­ti. Samot­nú budo­vu bra­li ako jedi­neč­ný kon­cept, kto­rý na Slo­ven­sku na inom mies­te neexis­tu­je, no nech­ce­li zaos­tá­vať v kva­li­te a ich dob­ro­ty sú naozaj veľ­mi chut­né, čo môžem 100% potvr­diť.

synagoga3

Veľ­mi pozi­tív­na je cel­ko­vá stav­ba budo­vy, kto­rá je napriek his­to­ric­ké­mu duchu moder­ná a sta­va­ná tak, že si kaž­dý náj­de svo­je mies­to, kde sa môže v poko­ji poroz­prá­vať ale­bo aj uzat­vá­rať pra­cov­né obcho­dy v súkro­mí.

synagoga1

No ja som hlav­ne oce­ni­la super even­ty, kto­ré sa pra­vi­del­ne v Syna­gó­ge kona­jú. Talk-show so Saj­fom, živé kon­cer­ty, divad­lá či bese­dy pri­ná­ša­jú nové kul­túr­ne akti­vi­ty Trnav­ča­nom a všet­kým fanú­ši­kom kaviar­nič­ky.

synagoga2

Pozi­tí­vom Syna­gó­gy je, že sa nesna­ží zau­jať len mla­dú gene­rá­ciu, no ich akti­vi­ta je mie­re­ná na všet­ky gene­rá­cie a hlav­ne na milov­ní­kov kva­lit­nej kul­tú­ry, dob­rej kávy a kolá­či­kov.

synagoga4

Aj napriek tomu, že by radi otvo­ri­li kaviar­ne v syna­gó­gach aj v iných mes­tách z pocho­pi­teľ­ných pries­to­ro­vých dôvo­dov to nie je mož­né. No Trna­va sa môže tešiť na nové super pro­jek­ty od Mar­ce­la.

Zdroj foto­gra­fií: Vero­ni­ka Ando­ro­vá

Pridať komentár (0)