Syna­góga Café – kavia­reň, ktorá ťa pohltí svo­jou atmo­sfé­rou

Veronika Horváthová / 20. septembra 2016 / Zo Slovenska

Vybrala som sa na výlet do Trnavy, aby som nav­ští­vila už toľko pre­slá­venú syna­gógu, ktorú sa vďaka spo­lu­práci Šimona Šte­funka a Mar­cela Gálika poda­rilo pre­me­niť na štý­lovú kavia­reň Syna­góga. A musím pove­dať, že budeš ohro­mený hneď pri vstupe. 

Pro­jekt vzni­kol v hlave maji­teľa budovy Šimona Šte­funka, kto­rého snom bolo vdých­nuť nový život his­to­ric­kej budove a per­ma­nen­tne ju sprí­stup­niť verej­nosti. Samotnú budovu brali ako jedi­nečný kon­cept, ktorý na Slo­ven­sku na inom mieste neexis­tuje, no nech­celi zaos­tá­vať v kva­lite a ich dob­roty sú naozaj veľmi chutné, čo môžem 100% potvr­diť.

synagoga3

Veľmi pozi­tívna je cel­ková stavba budovy, ktorá je napriek his­to­ric­kému duchu moderná a sta­vaná tak, že si každý nájde svoje miesto, kde sa môže v pokoji poroz­prá­vať alebo aj uzat­vá­rať pra­covné obchody v súkromí.

synagoga1

No ja som hlavne oce­nila super eventy, ktoré sa pra­vi­delne v Syna­góge konajú. Talk-show so Saj­fom, živé kon­certy, divadlá či besedy pri­ná­šajú nové kul­túrne akti­vity Trnav­ča­nom a všet­kým fanú­ši­kom kaviar­ničky.

synagoga2

Pozi­tí­vom Syna­gógy je, že sa nesnaží zau­jať len mladú gene­rá­ciu, no ich akti­vita je mie­rená na všetky gene­rá­cie a hlavne na milov­ní­kov kva­lit­nej kul­túry, dob­rej kávy a kolá­či­kov.

synagoga4

Aj napriek tomu, že by radi otvo­rili kaviarne v syna­gó­gach aj v iných mes­tách z pocho­pi­teľ­ných pries­to­ro­vých dôvo­dov to nie je možné. No Trnava sa môže tešiť na nové super pro­jekty od Mar­cela.

Zdroj foto­gra­fií: Vero­nika Ando­rová

Pridať komentár (0)