Tab­le­ty sú mŕt­ve

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Business

V roku 2010 boli tab­le­ty novou čier­nou. App­le pred­sta­vil prvý iPad, Sam­sung pra­co­val na Gala­xy Tab a mno­ho ďal­ších pri­pra­vo­va­lo svo­je pro­duk­ty s OS Andro­id.

Pre­šlo šesť rokov a na Mobi­le World Con­gress v Bar­ce­lo­ne nebol pred­sta­ve­ný jedi­ný tab­let. Spo­loč­nos­ti a zákaz­ní­ci sa pohli ďalej. Tab­le­ty sú mŕt­ve.

Aby som bol fér, tak jeden — dva tab­le­ty skry­té nie­kde v rohu mož­no boli. App­le, líder na poli tab­le­tov, na MWC nepri­šiel. Sam­sung a LG, kto­rým sa na poli tab­le­tov dari­lo, tiež nevi­dia v danom seg­men­te budúc­nosť. A nič nové nepred­sta­vi­lo ani Sony či HTC. Nikto dokon­ca tab­le­ty ani nespo­me­nul. Pre­to­že to niko­ho nezau­jí­ma.

Barcelona_Solutions_GSMW_Mobile_World_Congress_2016

foto: barcelonasolutions.com

Leno­vo pred­sta­vi­lo lac­né tab­le­ty, no nikto si to ani nevši­mol. Huawei uká­zal Mate­Bo­ok, no to je hyb­rid, nie tab­let. Nie­čo ako Sur­fa­ce Pro.

Pamä­táš si, ako ľudia šale­li z Nexu­su 7? Sám ho mám doma. V šup­lí­ku. Medzi hro­ma­dou ďal­šie­ho bor­de­lu. Neza­pol som ho snaď šesť mesia­cov.

Prvým prob­lé­mom tab­le­tov môže byť para­dox­ne ich kva­li­ta. Gala­xy Tab S2, G Pad II či Z4, to všet­ko sú skve­lé mašin­ky. No sú prak­tic­ky rov­na­ké. Ak dáš 200 a viac eur za tab­let, nespoz­náš medzi nimi abso­lút­ne žiad­ny roz­diel. Žiad­ny z nich sa nijak nevy­my­ká. Všet­ky spus­tia Face­bo­ok, Kind­le, Ins­ta­gram. Nepot­re­bu­jú upg­ra­de.

Je dosť mož­né, že väč­ši­na z nás má doma tab­let. U nás sú dokon­ca hneď šty­ri. No nemá­me dôvod zau­jí­mať sa o novin­ky, keď všet­ky z nich fun­gu­jú dob­re.

Android_L_design_interface

foto: pcadvisor.co.uk

A dru­hým prob­lé­mom je veľ­kosť mobi­lov. Nie náho­dou sa zavie­dol výraz “phab­let”. Tele­fó­ny už dáv­no pre­kro­či­li uhlop­rieč­ku 5 pal­cov. Dnes je 5,3 pal­co­vý Gala­xy Note štan­dard­nou veľ­kos­ťou. Váž­ne potre­bu­jem ďal­šie zaria­de­nie, aby som zís­kal 1,5 pal­ca k dob­ru a nemo­hol z neho zavo­lať a str­čiť ho do vač­ku?

Note­bo­oky chce­li zvlád­nuť to, čo zvlá­da­jú stol­né počí­ta­če. A to sa im poda­ri­lo doko­na­le. Tele­fó­ny mali ponúk­nuť to, čo ponú­ka­li tab­le­ty. A to sa im poda­ri­lo doko­na­le. Smart hodin­ky majú čo naj­viac nahra­diť tele­fó­ny. Pod­ľa mňa sa im to neda­rí. A vieš čo bolo cie­ľom tab­le­tov? Nahra­diť note­bo­oky. Poda­ri­lo sa im to? Nie a pre­to vzni­ka­jú hyb­ri­dy.

Hyb­ri­dy ale v sku­toč­nos­ti nelá­ka­jú ľudí pre­to, že by mali počí­tač a tab­let v jed­nom. Láka ich len níz­ka hmot­nosť a kom­pakt­nosť. To bolo pres­ne to, čo ponú­ka­li tab­le­ty. No jed­no­du­cho fun­kci­ona­li­ty bolo prí­liš nedos­ta­toč­né na to, aby nahra­di­li prá­cu, kto­rú člo­vek potre­bo­val zvlád­nuť na počí­ta­či. Pre­to naj­väč­ším skla­ma­ním uply­nu­lé­ho roka pre mňa osob­ne bolo, keď iPad Pro osa­di­li mobil­ným iOS a nie OS X.

Je nača­se si pri­znať prav­du. Tab­le­ty si zaži­li svo­ju slá­vu, no momen­tál­ne dýcha­jú len na prí­stro­joch. Mož­no sa ešte zachrá­nia. Mož­no sa sta­nú skve­lou pomôc­kou pre dizaj­né­rov. No nie­čo sa musí zme­niť. Súčas­né tab­le­ty mi totiž nepo­nú­ka­jú nič, čo by nez­vlá­dol môj iPho­ne.

Screen Shot 2016-03-02 at 11.57.42

foto: theverge.com

Zdroj: autor + techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techc­runch

Pridať komentár (0)