Tab­lety sú mŕtve

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Business

V roku 2010 boli tab­lety novou čier­nou. Apple pred­sta­vil prvý iPad, Sam­sung pra­co­val na Galaxy Tab a mnoho ďal­ších pri­pra­vo­valo svoje pro­dukty s OS Android.

Pre­šlo šesť rokov a na Mobile World Con­gress v Bar­ce­lone nebol pred­sta­vený jediný tab­let. Spo­loč­nosti a zákaz­níci sa pohli ďalej. Tab­lety sú mŕtve.

Aby som bol fér, tak jeden — dva tab­lety skryté nie­kde v rohu možno boli. Apple, líder na poli tab­le­tov, na MWC nepri­šiel. Sam­sung a LG, kto­rým sa na poli tab­le­tov darilo, tiež nevi­dia v danom seg­mente budúc­nosť. A nič nové nepred­sta­vilo ani Sony či HTC. Nikto dokonca tab­lety ani nespo­me­nul. Pre­tože to nikoho nezau­jíma.

Barcelona_Solutions_GSMW_Mobile_World_Congress_2016

foto: barcelonasolutions.com

Lenovo pred­sta­vilo lacné tab­lety, no nikto si to ani nevši­mol. Huawei uká­zal Mate­Book, no to je hyb­rid, nie tab­let. Niečo ako Sur­face Pro.

Pamä­táš si, ako ľudia šaleli z Nexusu 7? Sám ho mám doma. V šup­líku. Medzi hro­ma­dou ďal­šieho bor­delu. Neza­pol som ho snaď šesť mesia­cov.

Prvým prob­lé­mom tab­le­tov môže byť para­doxne ich kva­lita. Galaxy Tab S2, G Pad II či Z4, to všetko sú skvelé mašinky. No sú prak­ticky rov­naké. Ak dáš 200 a viac eur za tab­let, nespoz­náš medzi nimi abso­lútne žiadny roz­diel. Žiadny z nich sa nijak nevy­myká. Všetky spus­tia Face­book, Kindle, Ins­ta­gram. Nepot­re­bujú upg­rade.

Je dosť možné, že väč­šina z nás má doma tab­let. U nás sú dokonca hneď štyri. No nemáme dôvod zau­jí­mať sa o novinky, keď všetky z nich fun­gujú dobre.

Android_L_design_interface

foto: pcadvisor.co.uk

A dru­hým prob­lé­mom je veľ­kosť mobi­lov. Nie náho­dou sa zavie­dol výraz “phab­let”. Tele­fóny už dávno pre­kro­čili uhlop­riečku 5 pal­cov. Dnes je 5,3 pal­cový Galaxy Note štan­dard­nou veľ­kos­ťou. Vážne potre­bu­jem ďal­šie zaria­de­nie, aby som zís­kal 1,5 palca k dobru a nemo­hol z neho zavo­lať a str­čiť ho do vačku?

Note­bo­oky chceli zvlád­nuť to, čo zvlá­dajú stolné počí­tače. A to sa im poda­rilo doko­nale. Tele­fóny mali ponúk­nuť to, čo ponú­kali tab­lety. A to sa im poda­rilo doko­nale. Smart hodinky majú čo naj­viac nahra­diť tele­fóny. Podľa mňa sa im to nedarí. A vieš čo bolo cie­ľom tab­le­tov? Nahra­diť note­bo­oky. Poda­rilo sa im to? Nie a preto vzni­kajú hyb­ridy.

Hyb­ridy ale v sku­toč­nosti nelá­kajú ľudí preto, že by mali počí­tač a tab­let v jed­nom. Láka ich len nízka hmot­nosť a kom­pakt­nosť. To bolo presne to, čo ponú­kali tab­lety. No jed­no­du­cho fun­kci­ona­lity bolo prí­liš nedos­ta­točné na to, aby nahra­dili prácu, ktorú člo­vek potre­bo­val zvlád­nuť na počí­tači. Preto naj­väč­ším skla­ma­ním uply­nu­lého roka pre mňa osobne bolo, keď iPad Pro osa­dili mobil­ným iOS a nie OS X.

Je načase si pri­znať pravdu. Tab­lety si zažili svoju slávu, no momen­tálne dýchajú len na prí­stro­joch. Možno sa ešte zachrá­nia. Možno sa stanú skve­lou pomôc­kou pre dizaj­né­rov. No niečo sa musí zme­niť. Súčasné tab­lety mi totiž nepo­nú­kajú nič, čo by nez­vlá­dol môj iPhone.

Screen Shot 2016-03-02 at 11.57.42

foto: theverge.com

Zdroj: autor + techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techc­runch

Pridať komentár (0)