TAG Heuer plá­nu­je pred­sta­viť novú kolek­ciu smart­ho­di­niek v roku 2017

Lukas Timko, mojesmarthodinky.sk / 5. apríla 2016 / Tech a inovácie

Na medzi­ná­rod­nej výsta­ve luxus­ných hodi­niek a šper­kov – Base­lworld – sa Jean-Clau­de Biver z fran­cúz­ske­ho kon­glo­me­rá­tu LVMH pochvá­lil, že sa ich prvým TAG Heuer Andro­id Wear smart­ho­din­kám – TAG Heuer Con­nec­ted – na trhu veľ­mi darí. Darí sa im až tak dob­re, že v roku 2017 plá­nu­jú úpl­ne novú kolek­ciu Andro­id hodi­niek.

Boli sme veľ­mi opatr­ní“ pri­znal Biver, keď hovo­ril o prvých 15.000 kusoch TAG Heuer Con­nec­ted s cenou 1.400 dolá­rov. Pod­ľa neho aj napriek tomu, že fir­ma do toh­to pro­jek­tu inves­to­va­la oko­lo 10 mili­ó­nov švaj­čiar­skych fran­kov, LVMH „úpl­ne pod­ce­ni­la dopyt“ a plá­nu­je túto chy­bu napra­viť. TAG Heuer inte­li­gent­né hodin­ky pre­ko­na­li oča­ká­va­nia a už za pár týž­dňov boli vypre­da­né.

TAG Heuer plá­nu­je do kon­ca toh­to roka pre­dať od 40.000 do 50.000 Con­nec­ted smart­ho­di­niek. Mon­to­va­nie smart­ho­di­niek sa bude robiť pria­mo vo Švaj­čiar­sku, potom čo Intel spus­til výrob­nú lin­ku v ich domov­skej kra­ji­ne. Hoci Biver pri­znal, že nikto nevie, čo sa v budúc­nos­ti sta­ne s rapíd­ne ras­tú­cim trhom so smart­ho­din­ka­mi, napriek tomu LVMH rad­šej na ten­to vlak nastú­pi, ako by sa mal naň­ho len poze­rať. Spo­loč­nosť TAG Heuer je jed­nou z mála tra­dič­ných výrob­cov kla­sic­kých hodi­niek, kto­rí v smart­ho­din­kách vidia veľ­ký poten­ciál.

3579-11fc19ce5b12a13113fc24d54e49ceb6

foto: wearable.com

TAG Heuer inte­li­gent­né hodin­ky

Budúc­nosť uká­že, či sa tra­dič­né­mu výrob­co­vi švaj­čiar­skych hodi­niek opla­til vstup na trh so smart­ho­din­ka­mi. Keď si však zobe­rie­me do úva­hy kva­li­tu spra­co­va­nia a fun­kcie TAG Heuer Con­nec­ted, nie je prek­va­pe­ním, že sa im momen­tál­ne tak darí. Zaria­de­nie má 1GB RAM, dvoj­jad­ro­vý 1,6 GHz pro­ce­sor, 4 GB inter­nej pamä­te, 1,5 okrúh­ly LTPS LCD disp­lej s hus­to­tou pixe­lov 240 ppi a 410 mAh baté­riu. Áno, nie sú lac­né, ale na trhu s luxus­ným tova­rom náj­de­te naj­rôz­nej­šie pro­duk­ty a služ­by a luxus­né hodin­ky nie sú novou vecou.

Okrem toho 1.400 dolá­rov za hodin­ky nie je vôbec tá naj­vyš­šia cena, za kto­rú TAG Heuer pre­dá­va svo­je pro­duk­ty. Fir­ma síce neprez­ra­di­la, kedy pres­ne pred­sta­ví svo­ju novú kolek­ciu, no v najb­liž­ších mesia­coch sa urči­te dozvie­me viac.

mojeSmarthodinky_banner

zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)