TAG Heuer plá­nuje pred­sta­viť novú kolek­ciu smart­ho­di­niek v roku 2017

Lukas Timko, mojesmarthodinky.sk / 5. apríla 2016 / Tech a inovácie

Na medzi­ná­rod­nej výstave luxus­ných hodi­niek a šper­kov – Base­lworld – sa Jean-Claude Biver z fran­cúz­skeho kon­glo­me­rátu LVMH pochvá­lil, že sa ich prvým TAG Heuer Android Wear smart­ho­din­kám – TAG Heuer Con­nec­ted – na trhu veľmi darí. Darí sa im až tak dobre, že v roku 2017 plá­nujú úplne novú kolek­ciu Android hodi­niek.

Boli sme veľmi opatrní“ pri­znal Biver, keď hovo­ril o prvých 15.000 kusoch TAG Heuer Con­nec­ted s cenou 1.400 dolá­rov. Podľa neho aj napriek tomu, že firma do tohto pro­jektu inves­to­vala okolo 10 mili­ó­nov švaj­čiar­skych fran­kov, LVMH „úplne pod­ce­nila dopyt“ a plá­nuje túto chybu napra­viť. TAG Heuer inte­li­gentné hodinky pre­ko­nali oča­ká­va­nia a už za pár týž­dňov boli vypre­dané.

TAG Heuer plá­nuje do konca tohto roka pre­dať od 40.000 do 50.000 Con­nec­ted smart­ho­di­niek. Mon­to­va­nie smart­ho­di­niek sa bude robiť priamo vo Švaj­čiar­sku, potom čo Intel spus­til výrobnú linku v ich domov­skej kra­jine. Hoci Biver pri­znal, že nikto nevie, čo sa v budúc­nosti stane s rapídne ras­tú­cim trhom so smart­ho­din­kami, napriek tomu LVMH rad­šej na tento vlak nastúpi, ako by sa mal naňho len poze­rať. Spo­loč­nosť TAG Heuer je jed­nou z mála tra­dič­ných výrob­cov kla­sic­kých hodi­niek, ktorí v smart­ho­din­kách vidia veľký poten­ciál.

3579-11fc19ce5b12a13113fc24d54e49ceb6

foto: wearable.com

TAG Heuer inte­li­gentné hodinky

Budúc­nosť ukáže, či sa tra­dič­nému výrob­covi švaj­čiar­skych hodi­niek opla­til vstup na trh so smart­ho­din­kami. Keď si však zobe­rieme do úvahy kva­litu spra­co­va­nia a fun­kcie TAG Heuer Con­nec­ted, nie je prek­va­pe­ním, že sa im momen­tálne tak darí. Zaria­de­nie má 1GB RAM, dvoj­jad­rový 1,6 GHz pro­ce­sor, 4 GB inter­nej pamäte, 1,5 okrúhly LTPS LCD disp­lej s hus­to­tou pixe­lov 240 ppi a 410 mAh baté­riu. Áno, nie sú lacné, ale na trhu s luxus­ným tova­rom náj­dete naj­rôz­nej­šie pro­dukty a služby a luxusné hodinky nie sú novou vecou.

Okrem toho 1.400 dolá­rov za hodinky nie je vôbec tá naj­vyš­šia cena, za ktorú TAG Heuer pre­dáva svoje pro­dukty. Firma síce neprez­ra­dila, kedy presne pred­staví svoju novú kolek­ciu, no v najb­liž­ších mesia­coch sa určite dozvieme viac.

mojeSmarthodinky_banner

zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)