Tajom­stvo auta Steva Jobsa: Prečo neno­sil pozná­va­cie značky?

Dávid Baránek / 14. februára 2016 / Business

Steve Jobs bol veľký člo­vek, o tom nie je pochýb. Doká­zal len vďaka svo­jej hlave vybu­do­vať spo­loč­nosť, ktorú dnes pozná celý svet. Je zau­jí­mavé, že aj napriek tomu, koľko peňazí zará­bal, nikdy nežil v pre­hna­nom luxuse. Býval v oby­čaj­nom dome a šofé­ro­val tak­mer oby­čajné auto. Prečo hovo­ríme tak­mer?

Steve Jobs jaz­dil na legen­dár­nom strie­bor­nom Mer­ce­dese SL55 AMG. Zau­jí­mavé bolo, že jeho pozná­va­cie značky boli vždy prázdne. Mnoho ľudí sa zau­jí­malo, aký mal na to dôvod a ako to vlastne robil. Zapla­til mastnú pokutu, vždy keď ho poli­cajti zasta­vili? Mal špe­ciálne povo­le­nie z kali­forn­skej vlády? Pravda je cel­kom inde.

Mercedes Benz SL 55 AMG

foto: incar.tw

Jobs využil medzeru v zákone

Jobs v sku­toč­nosti využil men­šiu dieru v kali­forn­skom zákone o vozid­lách. Podľa neho totiž každé nové auto mohlo byť bez riad­nej pozná­va­cej značky prvých šesť mesia­cov. Uzav­rel preto dohodu s lea­sin­go­vou spo­loč­nos­ťou, aby mu kaž­dých 6 mesia­cov vyme­nili strie­borný Mer­ce­des SL55 AMG za iden­tický model. On teda nikdy nešo­fé­ro­val auto star­šie ako 6 mesia­cov a neexis­to­vala preňho žiadna právna požia­davka na to, aby mal vyba­vené pozná­va­cie značky.

Mercedes Benz SL 55 AMG

foto: abcnews.com

Prečo toľko úsi­lia?

Presný dôvod, prečo Steve Jobs vyna­kla­dal toľko úsi­lia, aby jeho auto malo čistú pozná­va­ciu značku, nie je jasný. Spi­so­va­teľ Wal­ter Isa­ac­son, ktorý pra­co­val na jeho bio­gra­fii, spo­me­nul, že tak robil z pre­ven­tív­nych dôvo­dov — aby ho nikto nemo­hol sle­do­vať. Toto tvr­de­nie však nebolo nikdy potvr­dené.

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wikimedia.org

Pridať komentár (0)