Tajom­stvo auta Ste­va Job­sa: Pre­čo neno­sil pozná­va­cie znač­ky?

Dávid Baránek / 14. februára 2016 / Business

Ste­ve Jobs bol veľ­ký člo­vek, o tom nie je pochýb. Doká­zal len vďa­ka svo­jej hla­ve vybu­do­vať spo­loč­nosť, kto­rú dnes pozná celý svet. Je zau­jí­ma­vé, že aj napriek tomu, koľ­ko peňa­zí zará­bal, nikdy nežil v pre­hna­nom luxu­se. Býval v oby­čaj­nom dome a šofé­ro­val tak­mer oby­čaj­né auto. Pre­čo hovo­rí­me tak­mer?

Ste­ve Jobs jaz­dil na legen­dár­nom strie­bor­nom Mer­ce­de­se SL55 AMG. Zau­jí­ma­vé bolo, že jeho pozná­va­cie znač­ky boli vždy prázd­ne. Mno­ho ľudí sa zau­jí­ma­lo, aký mal na to dôvod a ako to vlast­ne robil. Zapla­til mast­nú poku­tu, vždy keď ho poli­caj­ti zasta­vi­li? Mal špe­ciál­ne povo­le­nie z kali­forn­skej vlá­dy? Prav­da je cel­kom inde.

Mercedes Benz SL 55 AMG

foto: incar.tw

Jobs využil medze­ru v záko­ne

Jobs v sku­toč­nos­ti využil men­šiu die­ru v kali­forn­skom záko­ne o vozid­lách. Pod­ľa neho totiž kaž­dé nové auto moh­lo byť bez riad­nej pozná­va­cej znač­ky prvých šesť mesia­cov. Uzav­rel pre­to doho­du s lea­sin­go­vou spo­loč­nos­ťou, aby mu kaž­dých 6 mesia­cov vyme­ni­li strie­bor­ný Mer­ce­des SL55 AMG za iden­tic­ký model. On teda nikdy nešo­fé­ro­val auto star­šie ako 6 mesia­cov a neexis­to­va­la preň­ho žiad­na práv­na požia­dav­ka na to, aby mal vyba­ve­né pozná­va­cie znač­ky.

Mercedes Benz SL 55 AMG

foto: abcnews.com

Pre­čo toľ­ko úsi­lia?

Pres­ný dôvod, pre­čo Ste­ve Jobs vyna­kla­dal toľ­ko úsi­lia, aby jeho auto malo čis­tú pozná­va­ciu znač­ku, nie je jas­ný. Spi­so­va­teľ Wal­ter Isa­ac­son, kto­rý pra­co­val na jeho bio­gra­fii, spo­me­nul, že tak robil z pre­ven­tív­nych dôvo­dov — aby ho nikto nemo­hol sle­do­vať. Toto tvr­de­nie však nebo­lo nikdy potvr­de­né.

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wikimedia.org

Pridať komentár (0)