Tajom­stvo vybu­do­va­nia úspeš­nej firem­nej kul­túry

Michal Sorkovský / 25. júla 2015 / Business

Firemná kul­túra sa dá defi­no­vať mno­hými spô­sobmi. Môžete ju nazvať recep­tom na úspech, prí­sľu­bom zis­kov, alebo možno aj taj­nou prí­sa­dou na ceste za spl­ne­ním firem­ných cie­ľov. Prvky, z kto­rých sa firemná kul­túra skladá, môžu byť pri­tom cel­kom nevý­razné a abso­lútne výni­močné záro­veň.

Firemná kul­túra je všade odlišná. Je ale ťažké porov­ná­vať nejakú s tou, ktorú má Google, spo­loč­nosť ktorá sa neus­tále zara­ďuje medzi tie top, pre ktoré sa dá pra­co­vať. Google sa so svo­jim Goog­lep­lex cam­pus, bicy­klami na poži­ča­nie a vlast­nými lekármi či práv­nymi odbor­níkmi, ktorí sú pre zamest­nan­cov k dis­po­zí­cií, pova­žuje za to naj­lep­šie z naj­lep­šieho. Spo­loč­nosť dokonca zamest­náva člo­veka, ktorý ma na sta­rosti výlučne firemnú kul­túru Googlu. Chief Cul­tu­ral Offi­cer sa stará sa o spo­koj­nosť zamest­nan­cov, o to, aby pano­vala otvo­rená komu­ni­ká­cia a nedošlo k žiad­nej hie­rar­chii.

Silná firemná kul­túra by nemala nič napo­dob­ňo­vať. Teraz sa teda pozrite na svoj biz­nis a na to, kde bol, kde je teraz a akým sme­rom sa bude roz­ví­jať ďalej. Spý­tajte sa sami seba nasle­du­júce otázky: Čo je jadro tejto spo­loč­nosti? Akí ľudia sú potrební aby sa táto orga­ni­zá­cia mohla ďalej roz­ví­jať? Čo títo ľudia potre­bujú, aby nám doká­zali naozaj pomôcť dosiah­nuť ciele spo­loč­nosti?

Hoci pri kaž­dej spo­loč­nosti hovo­ríme o inej firem­nej kul­túre, exis­tujú, rady, ktoré môžu pomôcť kaž­dému. Skúste ich pri budo­vaní vlast­nej sil­nej firem­nej kul­túry zvá­žiť aj vy.

Nesnažte sa byť nie­kým, kým nie ste

Mnoho spo­loč­ností má vlastný výrok, ktorý hovorí o poslaní a cieli celej orga­ni­zá­cie. No napriek tomu mnohé z nich nevy­ví­jajú interne a ani externe dosta­točnú snahu na dosia­hnu­tie tohto cieľu. Prvý krok, ktorý vedie k vybu­do­va­niu sil­nej firem­nej kul­túry je aj naozaj spra­viť to, čo poviete, že spra­víte, dodr­žať svoje slovo.

Je jedno či je posla­ním vašej spo­loč­nosti bojo­vať proti sve­to­vému hladu, alebo posky­to­vať odborné finančné pora­den­stvo , urobte kroky, ktoré umož­nia vašim zamest­nan­com pra­co­vať na napl­není cie­ľov spo­loč­nosti zo všet­kých síl. Tony Hsieh , CEO spo­loč­nosti Zappos, ktorá sa pova­žuje za zlatý štan­dard v služ­bách zákaz­ní­kom a tak­tiež má vysoko hod­no­tenú firemnú kul­túru, raz pove­dal: „Nasle­dujte víziu, nie peniaze.“ A to je presne to, o čom to celé je.

Zame­rajte svoju spo­loč­nosť teda na spl­ne­nie svojho cieľa a vybu­dujte pevnú značku. Spravte posla­nie vašej orga­ni­zá­cie základ­ným kame­ňom, na kto­rom budete ďalej sta­vať. Potom bude aj firemná kul­túra rásť cel­kom pri­ro­dzene okolo toho, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie- účelu vášho pod­ni­ka­nia. Pamä­tajte si ale, že to, čo fun­go­valo naprí­klad u firmy, s kto­rou suse­díte, nemusí fun­go­vať aj u vás. Firemná kul­túra totiž môže rásť len vďaka ori­gi­na­lite a jedi­neč­nosti. Buďte teda ori­gi­nálni, no hlavne sa nesnažte byť nie­kým, kým nie ste!

Prij­mite zamest­nan­cov tak, aby ste ich nemu­seli hneď pre­púš­ťať

Koho vybrať, keď príde čas na to, pri­jať do spo­loč­nosti nových ľudí? Ako vedieť, kto je pre vašu spo­loč­nosť ten pravý, keď vybe­ráte zo sku­pinky záu­jem­cov, ktorí majú dosia­hnutú potrebnú úro­veň vzde­la­nia a rov­nako tak zís­kané skú­se­nosti? Potom ako sa uis­títe, že má skills potrebné na robe­nie pre vašu spo­loč­nosť, zame­rajte sa bliž­šie aj na osob­nosť vášho poten­ciál­neho zamest­nanca!

Per­fekt­ným prí­kla­dom je spo­loč­nosť Eventb­rite zo San Fran­cisca. Eventb­rite, ktorý pod­niká v oblasti pre­daja vstu­pe­niek na rôzne uda­losti, zazna­me­nal výrazný rast a teraz zarába mili­óny na mesač­nom pre­daji lís­tkov. Spo­loč­nosť sa čoraz viac začala radiť medzi tie, pre ktoré je radosť pra­co­vať a nará­stla na toľko, že, okrem iných, má dnes svoje pobočky aj v Ber­líne, Dub­line či v Men­doze. Veľkú rolu v úspe­chu Eventb­rite pri­tom zohrá­valo zamest­ná­va­nie tých správ­nych ľudí, už od zalo­že­nia spo­loč­nosti. Pra­vidlo, kto­rého sa pri zamest­ná­vaní nových ľudí v Eventb­rite držali je jed­no­du­ché: „no ass­ho­les“. Pri pra­cov­ných poho­vo­roch sa teda v spo­loč­nosti zame­ria­vali na otázky, kto­rých cie­ľom bolo otes­to­vať skrom­nosť a pokoru uchá­dzača o pra­covné miesto.

Tim Gim­bel, CEO per­so­nál­nej agen­túry LaSalle Network trvá na poho­vo­roch s uchá­dzačmi na tom, aby ohod­no­tili ich prí­nos do svo­jich vlast­ných úzkych osob­ných vzťa­hov. Ak má uchá­dzač dosta­točné vedo­mosti o tom, na čom jeho pria­te­lia a čle­no­via rodiny práve pra­cujú, čo robia so svo­jimi životmi, je viac prav­de­po­dobné, že sa bude zau­jí­mať aj o to, čo by robili jeho kole­go­via, ak by pra­covné miesto dostal. Takýto ľudia dodá­vajú firem­ným vzťa­hom väč­šiu hod­notu tým, že sa anga­žujú.

Ohod­noťte silné a slabé stránky zamest­nan­cov svo­jej spo­loč­nosti. Záu­jem­co­via, s inými skú­se­nos­ťami a skills, než majú vaši zamest­nanci, môžu dodať veciam väč­šiu rov­no­váhu a ešte vylep­šiť výsle­dok spo­lu­práce vašich zamest­nan­cov. Nesnažte sa teda do spo­loč­nosti pri­jí­mať iba svoje klony, keďže je to práve roz­diel­nosť, čo môže váš biz­nis naštar­to­vať a odpá­liť do gala­xie úspe­chu.

Na prvom mieste majte ľudí 

V biz­nise často dochá­dza k situ­áciám, kedy sa dostá­vate pod tlak od svo­jich akci­oná­rov, možno pred­sta­ven­stva firmy, inves­to­rov rizi­ko­vého kapi­tálu a samoz­rejme aj od svo­jich zákaz­ní­kov. Všetci títo ľudia by mali byť pre vás ale až na dru­hom mieste, keďže na tom prvom by mali byť vaši zamest­nanci. Sprá­vajte sa teda ku svo­jim zamest­nan­com tak , ako by boli naj­sil­nej­ším pros­tried­kom, ktorý máte k dis­po­zí­cií na dosia­hnu­tie vašich cie­ľov. Oni ním totižto naozaj sú.

Inves­tujte do roz­voja vašich zamest­nan­cov. Aké výzvy sú príz­načné pre životy, ktorý žijú? Naprí­klad, ak má väč­šina vašich zamest­nan­cov malé dieťa , čo môžete spra­viť, aby sa doká­zali zba­viť stresu, ktorý pri­chá­dza ruka v ruke s rodi­čov­stvom? Vytvo­re­nie spô­so­bov, ktoré vám umož­nia zba­viť vašich zamest­nan­cov bariér, s kto­rými museli den­no­denne bojo­vať, im zjed­no­duší život, čoho výsled­kom bude, že sa budú môcť viac zame­ria­vať na svoju prácu.

Vybu­dujte svoju spo­loč­nosť okolo života a nech­cite, aby si vaši zamest­nanci budo­vali svoje životy okolo vašej spo­loč­nosti. Pamä­tajte pri­tom na to, že keď cítime pod­poru, každý z nás chce byť tým roz­die­lo­vým člán­kom a plniť svoje úlohy na sto per­cent. Sme potom viac odhod­laní dosiah­nuť úspech.

Odstráňte bari­éry

Či už vo vašej spo­loč­nosti fun­guje open office, alebo nie, pre ľudí je dôle­žité mať prí­stup k ostat­ným kole­gom a k infor­má­ciám, ktoré potre­bujú na to, aby mohli dobre robiť svoju prácu. Nese­pa­rujte teda svo­jich zamest­nan­cov, ale dajte im prí­le­ži­tosť byť viac navzá­jom pre­po­je­nými, čo v koneč­nom dôsledku pri­ne­sie viac aj pre vašu spo­loč­nosť. Súdr­ž­nosť je to, na čom v pra­cov­nom tíme naozaj záleží.

Kul­túra je vedú­cim kom­pa­som pre zamest­na­necké inte­rak­cie, ako aj roz­hod­nu­tia v biz­nise. Exis­tuje puto, ktoré spája ľudí pod jed­nou kul­tú­rou. Budujte teda kul­túru, ktorá je zalo­žená na tímo­vej práci. Vaši zamest­nanci sa potom budú môcť učiť z firem­ných porád, mítin­gov, z toho čo nájdu vo vašej prí­ručke, no hlavne zo skú­se­ností.

Zvážte zave­de­nie otvo­re­ného prí­stupu a každý týž­deň nechajte na firem­ných pora­dách pries­tor na otázky vašich zamest­nan­cov. Vez­mite svo­jich zamest­nan­cov na obed, orga­ni­zujte rôzne akcie pre vašich ľudí, na kto­rých spolu skú­site naprí­klad nejaký šport. Spoz­najte osob­nosti vašich zamest­nan­cov, nie len ich tituly a úlohy vo firme.

Otvorte dvere komu­ni­ká­cií


Vez­mite si inšpi­rá­ciu zo základ­nej myš­lienky Twit­teru, kto­rého cie­ľom je dať kaž­dému mož­nosť pri­chá­dzať s novými nápadmi a zdie­lať ich s ostat­nými, bez akých­koľ­vek bariér a obme­dzení. Vzá­jomné poro­zu­me­nie je dôle­žité pre všet­kých tímo­vých hrá­čov na Twit­teri. Dick Cos­tolo, bývalý CEO Twit­teru sa už dáv­nej­šie vyjad­ril, že bol rád za všetko to napá­da­nie, ktoré sa mu počas pôso­be­nia vo svo­jej roly na sociál­nej sieti dostá­valo. Trans­pa­ren­tnosť a zdie­la­nie infor­má­cií a názo­rov je totiž medzi zamest­nan­cami Twit­teru pod­po­ro­vané.

Komu­ni­kujte o plá­noch, ktoré má vaša spo­loč­nosť do budúc­nosti. Keď budú zamest­nanci infor­mo­vaní o spo­loč­nom cieli do budúc­nosti, budú vedieť lep­šie pra­co­vať na svo­jich aktu­ál­nych úlo­hách.

Pozvite k sebe ino­vá­ciu


Zmeny nastanú všade. Čím skôr sa s tým zmie­rite aj vy, tým lep­šie pre vás a vašu spo­loč­nosť. Je dôle­žité uve­do­miť si, že s veľ­kými zme­nami pri­chá­dzajú veľké prí­le­ži­tosti, no rov­nako tak aj veľké výzvy. Neme­niť veci, a ria­diť sa tým, čo bolo je preto tá ľah­šia cesta. Vy ju ale odmiet­nite. Pozvite do svo­jej spo­loč­nosti rad­šej ino­vá­ciu a zmeňte tak jej kul­túru.

Náj­dite spô­sob fun­go­va­nia spo­loč­nosti, ktorý vám zaručí, že vaša firma bude na zmeny stále pri­pra­vená. Či už to bude pod­po­ro­va­nie práce na ved­ľaj­ších pro­jek­toch, kto­rým venu­jete každý týž­deň istý čas, alebo dáte dokopy tím ľudí, ktorí bude ostat­ných učiť nové skills pro­stred­níc­tvom neja­kého kurzu. Jed­no­du­cho sa uis­tite, že vaši zamest­nanci stále makajú naplno.

Oceňte tých, ktorí pra­cujú, budujú či tvo­ria niečo zau­jí­mavé a skvelé. Pod­po­rujte zamest­nan­cov v zdie­laní svo­jich skills aj mimo ich pra­cov­nej náplne. Pra­cuje nie­kto pomimo aj v cha­ri­ta­tív­nej orga­ni­zá­cií? Nechajte ho vystú­piť a poroz­prá­vať o tom zvyšku vášho tímu. Je nie­kto z vašich zamest­nan­cov cer­ti­fi­ko­vaný inštruk­tor jogy? Dohod­nite pre svoj tím hodinu zadarmo!

Tie naj­lep­šie nápady sa často skrý­vajú priamo vo vnútri vašej spo­loč­nosti. Nechajte svo­jich zamest­nan­cov hovo­riť a ini­ci­ovať pro­jekty, ktoré môžu pomôcť celej vašej orga­ni­zá­cií. Je jedno, či vaša spo­loč­nosť exis­tuje už dlh­šie alebo len začína, nikdy nie je prí­liš neskoro na to, zame­rať sa na vašu vlastnú a jedi­nečnú firemnú kul­túru.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)