Tak kto­ré kávy sú naj­lep­šie na Slo­ven­sku? Oce­niť si zaslú­žia aj tie­to znač­ky

Martin Bohunický / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Náš člá­nok o kva­lit­ných slo­ven­ských kávach vyvo­lal medzi kávič­kár­mi váš­ni­vú dis­ku­siu.

Za výbe­rom káv si na jed­nu stra­nu sto­jí­me, na dru­hú stra­nu tre­ba dodať, že na Slo­ven­sku je množ­stvo ďal­ších špič­ko­vých výrob­cov kávy, kto­ré si umiest­ne­nie v reb­ríč­ku zaslú­ži­li. Keď­že päť káv bolo málo, roz­hod­li sme sa roz­ší­riť pohľad o tých­to výrob­cov.

Kava­la

Ak si ešte nestre­tol v uli­ciach Bra­ti­sla­vy iko­nic­ký bicy­kel s napí­som Pán Krá­li­ček, asi tu veľa času netrá­viš. Boris Nyers sa nebál so svo­jou kávou ísť do ulíc a ľudia si okrem skve­lej chu­ti neza­bú­da­jú pochva­ľo­vať ani skve­lý záži­tok. Pre­čo by si cho­dil za kávou, keď káva môže prí­sť na bicyk­li za tebou?

Screen Shot 2016-03-09 at 11.33.33

foto: kavala.sk

Štr­b­ské Pre­sso

Michal Pol­lák obces­to­val celý svet, aby pri­pra­vil tú naj­kva­lit­nej­šiu zmes a aby sa priu­čil ume­niu kávo­mil­cov z celé­ho sve­ta. Výsled­kom je Štr­b­ské Pre­sso — slo­ven­ská káva, kto­rej špe­ci­fic­kosť tvo­ria zrná z ôsmych kra­jín sve­ta, dopl­ne­né o zme­sy z kore­ňa hor­ca či ško­ri­cu. Špič­ko­vá káva, skve­lé vizu­ály, pek­ný prí­beh — Štr­b­ské Pre­sso je povin­nosť pre kaž­dé­ho, kto má rád kávu a Slo­ven­sko.

Michal-POllak-Strbske-presso-a-SLavka-Stefanikova-1024x682

foto: egoodwill.sk

Cof­fee Vero­nia

Oldřich Holiš, kto­rý je maji­te­ľom znač­ky Cof­fee Vero­nia, je nie­čo ako otec slo­ven­skej kavia­ren­skej scé­ny, čo sa pre­ja­vu­je aj na jeho káve. Ak si nie­kto na Slo­ven­sku môže pove­dať, že pra­cu­je zo skú­se­nos­tí, tak je to prá­ve pán Holiš. Cof­fee Vero­nia zo Sere­de je záru­kou kva­li­ty, kto­rú nemô­že vyne­chať žiad­ny milov­ník dob­rej kávy.

Screen Shot 2016-03-09 at 12.06.42

foto: academyofcoffee.sk

9 Grams Cof­fee

Táto znač­ka už dáv­no pre­kro­či­la to, čo by mohol jeden nazvať “znač­ka kávy”. Okrem vyni­ka­jú­cej Espres­so Real Gen­tle­man totiž 9 Grams Cof­fee ponú­ka aj obrov­ské množ­stvo kur­zov, dokon­ca ti je fir­ma schop­ná pri­pra­viť aj kon­cept kaviar­ne. 9 Grams Cof­fee je jed­no­du­cho veľ­ký kávo­vý biz­nis, čo však nijak neube­rá kva­li­te kávy — prá­ve naopak.

Screen Shot 2016-03-09 at 11.57.22

foto: 9gramscoffee.sk, titul­ná foto: elitedaily.com

Pridať komentár (0)