Tak ktoré kávy sú naj­lep­šie na Slo­ven­sku? Oce­niť si zaslú­žia aj tieto značky

Martin Bohunický / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Náš člá­nok o kva­lit­ných slo­ven­ských kávach vyvo­lal medzi kávič­kármi váš­nivú dis­ku­siu.

Za výbe­rom káv si na jednu stranu sto­jíme, na druhú stranu treba dodať, že na Slo­ven­sku je množ­stvo ďal­ších špič­ko­vých výrob­cov kávy, ktoré si umiest­ne­nie v reb­ríčku zaslú­žili. Keďže päť káv bolo málo, roz­hodli sme sa roz­ší­riť pohľad o týchto výrob­cov.

Kavala

Ak si ešte nestre­tol v uli­ciach Bra­ti­slavy iko­nický bicy­kel s napí­som Pán Krá­li­ček, asi tu veľa času netrá­viš. Boris Nyers sa nebál so svo­jou kávou ísť do ulíc a ľudia si okrem skve­lej chuti neza­bú­dajú pochva­ľo­vať ani skvelý záži­tok. Prečo by si cho­dil za kávou, keď káva môže prísť na bicykli za tebou?

Screen Shot 2016-03-09 at 11.33.33

foto: kavala.sk

Štr­b­ské Pre­sso

Michal Pol­lák obces­to­val celý svet, aby pri­pra­vil tú naj­kva­lit­nej­šiu zmes a aby sa priu­čil ume­niu kávo­mil­cov z celého sveta. Výsled­kom je Štr­b­ské Pre­sso — slo­ven­ská káva, kto­rej špe­ci­fic­kosť tvo­ria zrná z ôsmych kra­jín sveta, dopl­nené o zmesy z koreňa horca či ško­ricu. Špič­ková káva, skvelé vizu­ály, pekný prí­beh — Štr­b­ské Pre­sso je povin­nosť pre kaž­dého, kto má rád kávu a Slo­ven­sko.

Michal-POllak-Strbske-presso-a-SLavka-Stefanikova-1024x682

foto: egoodwill.sk

Cof­fee Vero­nia

Oldřich Holiš, ktorý je maji­te­ľom značky Cof­fee Vero­nia, je niečo ako otec slo­ven­skej kavia­ren­skej scény, čo sa pre­ja­vuje aj na jeho káve. Ak si nie­kto na Slo­ven­sku môže pove­dať, že pra­cuje zo skú­se­ností, tak je to práve pán Holiš. Cof­fee Vero­nia zo Serede je záru­kou kva­lity, ktorú nemôže vyne­chať žiadny milov­ník dob­rej kávy.

Screen Shot 2016-03-09 at 12.06.42

foto: academyofcoffee.sk

9 Grams Cof­fee

Táto značka už dávno pre­kro­čila to, čo by mohol jeden nazvať “značka kávy”. Okrem vyni­ka­jú­cej Espresso Real Gen­tle­man totiž 9 Grams Cof­fee ponúka aj obrov­ské množ­stvo kur­zov, dokonca ti je firma schopná pri­pra­viť aj kon­cept kaviarne. 9 Grams Cof­fee je jed­no­du­cho veľký kávový biz­nis, čo však nijak neuberá kva­lite kávy — práve naopak.

Screen Shot 2016-03-09 at 11.57.22

foto: 9gramscoffee.sk, titulná foto: elitedaily.com

Pridať komentár (0)