Takto už nikto nikdy dieťa v aute neza­budne!

Martin Bohunický / 30. júla 2015 / Tools a produktivita

Dnešná upo­náh­ľaná doba pri­náša čoraz viac smr­teľ­ných prí­pa­dov detí a bato­liat, ktoré nie­kto pone­chá v horú­com aute. Ročne vo svete týmto spô­so­bom zomrie prie­merne 38 detí a po posled­ných uda­los­tiach prišli vola­nia po nevy­hnut­nosti pre­ven­cie.

Výrobca det­ských seda­čiek Even­flo ako jeden z prvých na smutný trend rea­guje a vyvi­nul sen­zor, ktorý vodi­čovi nedo­volí uro­biť podobnú chybu, aká sa stala nedávno naprí­klad v Nitre.

Tech­no­ló­gia Sen­sor­Safe je zabu­do­vaná v klipe na hrudi die­ťaťa, vysiela bez­drô­tový sig­nál a po spá­ro­vaní so sys­té­mom auta dokáže dete­ko­vať, či motor auta neus­tále beží. Keď sa motor vypne, sys­tém tónom upo­zorní vodiča na dieťa v aute.

Dúfal by som, že takýto typ tech­no­ló­gie nebude svet nikdy potre­bo­vať, no v dneš­nom zanep­ráz­dne­nom a upo­náh­la­nom svete plnom stresu a roztr­ži­tých rodi­čov, môže každá extra pois­tka zachrá­niť ľud­ský život.

Even­flo okam­žite nain­šta­lo­val novú tech­no­ló­giu na svoj najp­re­dá­va­nejší model Embrace, ostatné modely by sa mali pri­dať čoskoro. Tech­no­ló­gia Sen­sor­safe je súčas­ťou bez­peč­nost­ného klipu a využíva bez­drô­tové spo­je­nie na komu­ni­ká­ciou s vysie­la­čom, ktorý je pri­pnutý na diag­nos­tický sys­tém auta. Keď sa auto zastaví a motor vypne, Sen­sor­Safe vydá pra­vi­delný zvuk a výrazne tým zníži šancu, že by nie­kto dieťa v aute zabu­dol.

Skve­lou vecou je, že Sen­sor­Safe fun­guje aj počas jazdy. Nie je žiad­nou novin­kou, že zve­davé a nepo­kojné bato­ľatá neraz dokážu bez­peč­nostný klip sami odo­pnúť. Aj na takýto fakt sen­zor zare­a­guje a vodič je tónom upo­zor­nený na potrebu reak­cie. Takéto upo­zor­ne­nie je v kaž­dom prí­pade oveľa bez­peč­nej­šie ako neus­tále kon­tro­lo­va­nie die­ťaťa v spät­nom zrkadle.

V súčas­nosti fun­guje Sen­sor­Safe len na sedač­kách Even­flo a len na autách vyro­be­ných po roku 2008. Pod­mien­kou je aj ben­zí­nové či die­se­lové auto, sedačku zatiaľ nena­in­šta­lu­ješ do elek­tro­mo­bilu či hyb­ridu. Elek­trický sys­tém áut je zatiaľ pre výrobcu veľ­kou nezná­mou, no to je snáď len zále­ži­tos­ťou krát­keho času. Momen­tálne je Even­flo jedi­ným výrob­com na trhu s podob­nou tech­no­ló­giou a sedačku kúpiš prvý rok exklu­zívne iba v ame­ric­kom Wal-Marte. Cena sedačky je $149.88.

Snáď sa jed­no­du­chý a šikovný bez­drô­tový sys­tém stane inšpi­rá­ciou a ďalší výrob­co­via čoskoro zavedú podobné alebo vlastné rie­še­nia. Hoci by sa zdalo, že zabud­núť dieťa v aute je prak­ticky pre kaž­dého z nás nemôžné, ale únava, stres a zau­to­ma­ti­zo­vané reak­cie môžu spô­so­biť čokoľ­vek. Ako hovorí slo­gan Even­flo: „Pokiaľ môže jed­no­du­ché upo­zor­ne­nie zachrá­niť život, dáva to zmy­sel“.

Zdroj: inhabitots.com

Pridať komentár (0)