Takto vyzerá budúci areál spo­loč­nosti Google!

Róbert Hallon: svetapple.sk / 3. marec 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Apple nebude jedi­nou tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou, ktorá bude mať naozaj futu­ris­tické budovy priamo v Sili­con Val­ley. Naprí­klad Nvi­dia uká­zala svoje nové plány ešte začiat­kom minu­lého roka a Google nasle­duje. Nové budovy vyze­rajú naozaj futu­ris­ticky a zdá sa, že prvo­radá je ich otvo­re­nosť!

Nové sídlo Google

Spo­loč­nosť Google pred­sta­vila ren­dery svojho budú­ceho sídla, ktoré sa má nachá­dzať priamo v Sili­con Val­ley a teda na mieste, kde sídli väč­šina tech­no­lo­gic­kých gigan­tov. Naprí­klad také Apple tu momen­tálne domi­no­valo so svo­jim Spa­ceS­hi­pom, ktorý je v znač­nom štá­diu výstavby, no zdá sa, že tu bude mať po dizaj­nér­skej stránke veľ­kého kon­ku­renta. Google totiž zve­rej­nil svoje plány, podľa kto­rých by mal prejsť jeho súčasný areál kom­plet­ným redi­zaj­nom.

Kon­krétne by sa malo jed­nať až o 4 budovy, ktoré dostanú skle­nený nádych a ich vnútro bude naozaj prie­stranné a otvo­rené tak, ako tomu nebolo nikdy pred­tým. Spo­loč­nosť sa navyše inšpi­ro­vala od svo­jej kon­ku­ren­cie a nové budovy budú posa­dené “v srdci prí­rody” čo zna­mená, že tu bude vysa­de­ných množ­stvo stro­mov, tráva. Jed­no­du­cho, Google spraví všetko preto aby boli tieto budovy čo naj­viac eko­lo­gické a čo naj­viac spo­jené s prí­ro­dou!

Čo poviete, páči sa vám návrh od Google?

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)