Talen­to­vaní Slo­váci bojujú v súťaži Toy­oty s úžas­nými návrhmi

Martin Bohunický / 14. februára 2016 / Zo Slovenska

Až traja štu­denti z Vyso­kej školy výtvar­ných umení v Bra­ti­slave bojujú s ďal­šou tri­nás­t­kou adep­tov o víťazs­tvo v súťaži Toy­ota Logis­tic Design Com­pe­ti­tion 2016.

Štu­denti mali v súťaži za úlohu prísť s ino­va­tív­nym a pocho­pi­teľne efek­tív­nym dizaj­nom vyso­ko­z­dviž­ného vozíka, ktorý by výrazne zjed­no­du­šil logis­tiku v skla­doch. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že medzi šest­nás­timi návrhmi sa našli dva drony, pri­čom oba pat­ria do port­fó­lia štu­den­tov zo Slo­ven­ska!

Josef, Matej a Tomáš teraz čakajú na vyhod­no­te­nie, ktoré sa usku­toční 24.2 a samoz­rejme, výsledky ti pri­ne­sieme aj na Star­ti­tup. Dovtedy si zatiaľ vychut­naj ich návrhy a daj nám vedieť, kto­rého z nich favo­ri­zu­ješ.

Spo­me­dzi šest­nás­tich návrhov vybe­rie porota tri víťazné, ktoré zís­kajú pla­tenú 6-mesačnú stáž v Toy­ota Mate­rial Hand­ling Europe Design Cen­tre. Úplný víťaz si navyše pri­lepší o 5000 eur, druhý získa 3000 eur a tretí 1500 eur.

Josef — Drone Logis­tic Sys­tem

Josef vytvo­ril drona, ktorý na prvý pohľad určite ako dron nevy­zerá. Jeho hlav­nou výho­dou je gra­vi­tačný balanc, vďaka čomu sa ušetrí obrov­ské množ­stvo ener­gie. fa055a9e-40a3-437d-afe9-7f9713f289a4

foto: design.toyota-forklifts.eu

Matej — TOY­OTA-ZE3 auto­no­mous fork­lift

Tento návrh je určený pre­dov­šet­kým do pries­to­rov, kde člo­vek prí­liš dlho nevy­drží — podľa Mate­jo­vých slov sú to naprí­klad mra­ziarne. Kon­cept má fun­go­vať plne auto­nómne 24 hodín denne.

Screen Shot 2016-02-14 at 11.02.15

foto: design.toyota-forklifts.eu

Tomáš — S.L.I.M.

Tomáš vsa­dil na mini­ma­liz­mus a pri­pra­vil dva veľmi zau­jí­mavo vyze­ra­júce drony, kto­rých hlavný bene­fit je schop­nosť udr­žať objekt aké­ho­koľ­vek tvaru.

0321366e-0513-422b-a34f-3f28717b062c

foto: design.toyota-forklifts.eu

Všetky návrhy su môžeš pozrieť na tejto stránke.

Zdroj: design.toyota-forklifts.eu, titulná foto: design.toyota-forklifts.eu

Pridať komentár (0)