Talen­to­va­ní Slo­vá­ci boju­jú v súťa­ži Toy­o­ty s úžas­ný­mi návrh­mi

Martin Bohunický / 14. februára 2016 / Zo Slovenska

Až tra­ja štu­den­ti z Vyso­kej ško­ly výtvar­ných ume­ní v Bra­ti­sla­ve boju­jú s ďal­šou tri­nás­t­kou adep­tov o víťazs­tvo v súťa­ži Toy­o­ta Logis­tic Design Com­pe­ti­ti­on 2016.

Štu­den­ti mali v súťa­ži za úlo­hu prí­sť s ino­va­tív­nym a pocho­pi­teľ­ne efek­tív­nym dizaj­nom vyso­ko­z­dviž­né­ho vozí­ka, kto­rý by výraz­ne zjed­no­du­šil logis­ti­ku v skla­doch. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že medzi šest­nás­ti­mi návrh­mi sa našli dva dro­ny, pri­čom oba pat­ria do port­fó­lia štu­den­tov zo Slo­ven­ska!

Josef, Matej a Tomáš teraz čaka­jú na vyhod­no­te­nie, kto­ré sa usku­toč­ní 24.2 a samoz­rej­me, výsled­ky ti pri­ne­sie­me aj na Star­ti­tup. Dovte­dy si zatiaľ vychut­naj ich návrhy a daj nám vedieť, kto­ré­ho z nich favo­ri­zu­ješ.

Spo­me­dzi šest­nás­tich návrhov vybe­rie poro­ta tri víťaz­né, kto­ré zís­ka­jú pla­te­nú 6-mesač­nú stáž v Toy­o­ta Mate­rial Hand­ling Euro­pe Design Cen­tre. Úpl­ný víťaz si navy­še pri­lep­ší o 5000 eur, dru­hý zís­ka 3000 eur a tre­tí 1500 eur.

Josef — Dro­ne Logis­tic Sys­tem

Josef vytvo­ril dro­na, kto­rý na prvý pohľad urči­te ako dron nevy­ze­rá. Jeho hlav­nou výho­dou je gra­vi­tač­ný balanc, vďa­ka čomu sa ušet­rí obrov­ské množ­stvo ener­gie. fa055a9e-40a3-437d-afe9-7f9713f289a4

foto: design.toyota-forklifts.eu

Matej — TOY­O­TA-ZE3 auto­no­mous fork­lift

Ten­to návrh je urče­ný pre­dov­šet­kým do pries­to­rov, kde člo­vek prí­liš dlho nevy­dr­ží — pod­ľa Mate­jo­vých slov sú to naprí­klad mra­ziar­ne. Kon­cept má fun­go­vať plne auto­nóm­ne 24 hodín den­ne.

Screen Shot 2016-02-14 at 11.02.15

foto: design.toyota-forklifts.eu

Tomáš — S.L.I.M.

Tomáš vsa­dil na mini­ma­liz­mus a pri­pra­vil dva veľ­mi zau­jí­ma­vo vyze­ra­jú­ce dro­ny, kto­rých hlav­ný bene­fit je schop­nosť udr­žať objekt aké­ho­koľ­vek tva­ru.

0321366e-0513-422b-a34f-3f28717b062c

foto: design.toyota-forklifts.eu

Všet­ky návrhy su môžeš pozrieť na tej­to strán­ke.

Zdroj: design.toyota-forklifts.eu, titul­ná foto: design.toyota-forklifts.eu

Pridať komentár (0)