Talks­pace – váš psy­cho­lóg na tele­fóne

Lenka Lauková / 30. november 2014 / Business

Život v New Yorku, v meste neob­me­dze­ných mož­ností s tak­mer 8 a pól mili­ónmi oby­va­te­ľov, je zaiste ohro­mu­júci ale aj una­vu­júci. A práve preto pri­šiel star­tup Talks­pace s vhod­ným nápa­dom – mož­nosť priamo v srdci New Yorku kon­zul­to­vať svoje prob­lémy s psy­cho­ló­gom. Priamo na Fifth Ave­nue a 23rd Street umiest­nili inšta­lá­ciu #PopUpT­he­rapy, kde je oko­lo­idú­cim poskyt­nuté rýchle 15 minú­tové sede­nie s psy­cho­ló­gom, ktoré je úplne zadarmo a navyše sa počas neho dozve­dia aké nápady má tento star­tup v oblasti psy­cho­ló­gie v dneš­nej moder­nej dobe. 

Talks­pace zalo­žil v roku 2012 izra­el­ský pár RoniOren Fran­kel, po tom ako jeden s Roni­ných pria­te­ľov spá­chal samov­raždu kvôli roky nelie­če­nej dep­re­sii. Roni, ktorá má magis­ter­ský titul zo psy­cho­ló­gie sa tak roz­hodla „demok­ra­ti­zo­vať psy­cho­te­ra­piu“ pre­tože si uve­do­mo­vala, že až 60% ľudí s diag­nos­ti­ko­va­teľ­nými psy­chic­kými prob­lé­mami nikdy nevy­hľa­dajú odbornú pomoc. Je to spô­so­bené najmä tým, že na vylie­va­nie si duše v kan­ce­lá­rii psy­cho­lóga je potrebná veľká dávka emo­ci­onál­nej sily. A práve tú ľudia trpiaci dep­re­siami alebo inými psy­chic­kými prob­lé­mami zväčša nemajú.

Tera­pe­utická plat­forma, na kto­rej je Talks­pace posta­vený, dovo­ľuje pou­ží­va­te­ľom dostať men­tálnu oporu od licen­co­va­ného tera­pe­uta real­time pro­stred­níc­tvom tex­to­vej správy, alebo online. New Yor­ská inšta­lá­cia #PopUpT­he­rapy bola spus­tená v polo­vici novem­bra a má slú­žiť na zvý­še­nie pove­do­mia o služ­bách Talks­pace a tak­tiež aby pomohla vní­mať potreby pacien­tov s men­tál­nymi prob­lé­mami viac trans­pa­ren­tne. Práve preto sedí psy­cho­lóg upro­stred mest­skej džun­gle vo veľ­kej pries­vit­nej bub­line (ktorú navrhol Alon Sei­fert) – aby uis­til Newy­or­ča­nov a širokú verej­nosť o tom, že nie­kde je nie­kto preto, aby vypo­čul ich prob­lémy.

Na roz­diel od kla­sic­kého krv­ného testu alebo zhod­no­te­nia psy­chic­kého stavu, kto­rých by sa vám, ako novému pacien­tovi dostalo v ordi­ná­cii kon­venč­ného lekára, Talks­pace začína tex­to­vou sprá­vou. Novému pou­ží­va­te­ľovi je poskyt­nutá tex­tová kon­zul­tá­cia zadarmo, ktorá môže trvať či už 15 minút alebo aj celý deň. Potom jeden zo stovky kva­li­fi­ko­va­ných psy­cho­ló­gov zamest­na­ných v Talks­pace posúdi stav nového pacienta a spojí ho so špe­cia­lis­tom na danú diag­nózu alebo len s pria­teľ­ským psy­cho­ló­gom, na kto­rého sa môžu obrá­tiť. Mož­nosti platby za túto službu sú tak­tiež fle­xi­bilné. Za 49 dolá­rov mesačne bude pacien­tovi poskyt­nuté tex­tové alebo video sede­nie raz do týždňa, za 25 dolá­rov sede­nie raz mesačne a za 19 dolá­rov dostane takéto sede­nie štyri krát do roka. Aj keď Talks­pace neh­radí tra­dičné zdra­votné pois­te­nie, stále vyjde lac­nej­šie ako kla­sické osobné sede­nia.

Aj keď pred­stava vypi­so­va­nia správ tera­pe­utovi sa môže zdať čudná, veľ­kým plu­som stále zostáva dostup­nosť a nefor­mál­nosť také­hoto digi­tál­neho vzťahu, čo oce­ňuje už mnoho pou­ží­va­te­ľov Talks­pace. Podľa nich je ľah­šie písať o svo­jich poci­toch ako o nich hovo­riť zoči voči. Pacien­tom to posky­tuje čas dobre si pre­mys­lieť to, čo chcú naozaj pove­dať a tiež uve­do­miť si, čo im odpo­ve­dajú.

V dobe, keď sa tak veľa tra­dič­ných slu­žieb pre­súva online, bolo iba otáz­kou času kedy vznikne niečo podobné. Začí­najú sa obja­vo­vať online tera­pe­utické služby ako aj Blah The­rapy, 7 Cups of Tea a iné, no iba Talks­pace ponúka svoje služby pro­stred­níc­tvom tex­to­vých správ. Navyše sa sna­žia svo­jou kre­a­tív­nou expo­zí­ciou #PopUpT­he­rapy verej­nosť upo­zor­niť na potrebu lie­če­nia psy­chic­kých cho­rôb, ktoré v dneš­nej dobe stále zostá­vajú igno­ro­vané a str­pčujú, alebo v nie­kto­rých prí­pa­doch aj pred­časne ukon­čia život mno­hým ľuďom. V máji sa star­tupu poda­rilo zís­kať $2.5 mili­óna seed kapi­tálu od Spark Capi­tal a Soft­Bank a začí­najú svoje služby ponú­kať aj v kra­ji­nách mimo Spo­je­ných štá­tov ako naprí­kad Turecko, Irán, Anglicko, Kanada a iné. Talks­pace tak ponúka rie­še­nie pre ľudí, ktorí sú prí­liš nesmelí na to, aby nav­ští­vili priamo ordi­ná­ciu psy­cho­lóga.

Zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)