Tap­ma­tes: “Nebuďte naivní a makajte.”

Startupjobs.cz / 13. august 2014 / Tools a produktivita

Tap­ma­tes nám pred­sta­vil Peter.

Čo Tap­ma­tes robí?

V skratke pove­dané pri­vá­dzame k životu nápady. Za tie 4 roky čo Tap­ma­tes exis­tuje sme si pre­šli radom pro­jek­tov, zís­kali sme veľa skú­se­ností, zažili sme aké je to zavrieť firmu (Tune­Wiki) a aké je to úspešne “exi­to­vať” (Summly).
Všetky tieto skú­se­nosti sa sna­žíme odo­vzdá­vať do nových nápa­dov, ktoré pomá­hame roz­bie­hať. A aby som neza­bu­dol, milu­jeme plat­formu Apple :)

Ako Vás napadlo roz­be­hnúť Tap­ma­tes? Čo bola Vaša inšpi­rá­cia?

Na začiatku bol veľmi prostý sen, ktorý sme mali spo­ločne s Robi­nom, robiť úspešne apli­ká­cie na vtedy novom začí­na­jú­com Apple iPhone a žiť z peňazí, ktoré na tom zaro­bíme. To sa nám dote­raz nepo­da­rilo, ale neus­tále na tom pra­cu­jeme :)

Ako ťažké bolo začí­nať v New Yorku?

Najprv to bolo dosť drahé, pre­tože sme nech­celi len tú adresu ako väč­šina star­tu­pov, ktoré napr. Z Čiech “sme­rujú” do USA. Chceli sme byť naozaj­stná US firma, ktorá má svoju kan­ce­lá­riu, ktorá má účtov­níka, práv­nika :), ale hlavne nám išlo o víza, pre­tože sme v USA chceli žiť. Toto nás stálo naozaj veľa peňazí, koľ­ko­krát zby­toč­ných a hlavne nás čakal ten veľký šok v podobe stretu s obrov­skou ame­ric­kou byrok­ra­ciou.

V ostat­ných veciach sme to až tak ťažké nemali, pre­tože hneď v začiat­koch nám mnoho ľudí výraz­ným spô­so­bom tú cestu uľah­čo­valo. Či už to bol Alain v Palo Alto, ktorý nám dal také inten­zívne troj­týž­dňové intro ako to vlastne v tom Val­ley fun­guje a uká­zal nám, že keď poznáte tých správ­nych ľudí tak doká­žete prak­ticky čokoľ­vek. Na dru­hej strane potom Jonat­han z Piictu v NYC nás zasvä­til do života v NYC, od jazdy met­rom až po žúr v East Vil­lage. Proste s tým správ­nym sprie­vod­com sa člo­vek akli­ma­ti­zuje veľmi rýchlo :)

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia Tap­ma­tes?

Keďže poin­tou nášho obchod­ného modelu je nevi­di­teľ­nosť, bohu­žiaľ toho veľa pre­zra­diť nemô­žem. Raz za čas naša práca pre­behne vo sve­to­vých médiách — nedávno to bolo Summly, ale do predu toho vážne moc pre­zrá­dzať nemô­žeme.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Tap­ma­tes?

Že môžeme žiť naše sny …

Čo je podľa vás naj­dô­le­ži­tej­šie pri tvorbe mobil­ných apli­ká­cií?

Schop­nosť pri­znať si, že nemám pravdu :) Ale to platí všade, nikto nemá patent na rozum a je potrebné neus­tále skú­šať veci, zis­ťo­vať čo fun­guje a čo naopak nefun­guje. My sme si vždy zakla­dali na kva­lite a treba pri­znať, že kva­lita je bohu­žiaľ veľmi drahý kom­po­nent, ktorý ale sám o sebe nestačí — to už dnes tiež vieme.

Čo chys­táte nové?

Ako som už písal, nemô­žem toho do predu moc pre­zrá­dzať. Avšak niečo málo snáď áno. Pra­cu­jeme na novej ver­zii našej posled­nej apli­ká­cie Moment for Mac, čo je náš ďalší pokus v napl­není pôvod­nej vízie Tap­ma­tes - robiť náš soft­vér, ktorý nás bude živiť.
Prvá ver­zia sa nám moc nepo­da­rila, pre­tože sme pod­ce­nili zálud­nosť Face­bo­oku. V prvých hodi­nách spus­te­nia sme vďaka PR mali taký rast uží­va­te­ľov, že sme pre­kro­čili nejaký interný limit na FB API a jed­no­du­cho nás zablo­ko­vali, takže sme všetko museli výraz­ným spô­so­bom utl­miť a potom už sa nám to bohu­žiaľ nepo­da­rilo znovu naštar­to­vať.
Avšak apli­ká­ciu pou­žíva pár tisíc ľudí, máme veľmi dobrý feed­back, ktorý sme sa sna­žili zapra­co­vať a čoskoro vydáme ver­ziu 2.0, u kto­rej sa nám ten štart snáď už podarí výrazne lep­šie :)

Kto všetko za Tap­ma­tes stojí? Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Za Tap­ma­tes v prvom rade stojí výborný tím 13 ľudí + rady spo­lu­pra­cov­ní­kov, bez kto­rých by sme dnes asi ťažko robili to čo robíme. Už dávno to nie je o dvoch ľuďoch ako sa bohu­žiaľ často v médiách pre­zen­tuje. Máme od všet­kého niečo, máme ľudí, ktorí chr­lia nápady, máme ľudí, ktorí ich vedia dotiah­nuť. Mys­lím si, že za tie 4 roky sa nám poda­rilo namie­šať naozaj dobrú sku­pinu ľudí a prial by som si, aby to ešte poriadnu dobu takto vydr­žalo.

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Nemys­lím si, že je u nás niečo zásadne iné ako u iných firiem — možno väčší chaos: D Sme proste malá firma so všet­kým čo k tejto veľ­kosti patrí.
Pra­cu­jeme cca. v 4 časo­vých pás­mach (NYC, San Fra­cisco, Mel­bourne, ČR) s ľuďmi rôz­nych kul­túr­nych zvyk­lostí čo býva často cel­kom sranda — momen­tálne spo­lu­pra­cu­jeme s jed­ným Kórej­com, Indom, sku­pi­nou Mexi­ča­nov, dvoma Anglánmi, Aus­trál­ča­nom a radom ďal­ších. Člo­vek sa naučí veľa nových vecí :) Para­dox je, že hoci väč­šina pro­jek­tov je z USA, dokonca aj väč­šina z nich má pas USA, nemáme tam momen­tálne žiad­neho rode­ného Ame­ri­čana.

Čo pova­žu­jete za naj­dô­le­ži­tej­šie u záu­jem­cov o prácu?

Zmy­sel pre zod­po­ved­nosť. Ak tam toto nie je, nemá čokoľ­vek ďal­šie veľký význam.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Nebuďte naivný a makajte. Star­tup nie je žiadna party, nie je to ani veľmi cool, je to práca ako každá iná a keď budete tvrdo makať, možno sa na vás usmeje šťas­tie — však zaru­čené to nie je :)

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)