Tap­ma­tes: “Nebuďte naivní a makejte.”

Startupjobs.cz / 14. august 2014 / Tools a produktivita

Tap­ma­tes nám před­sta­vil Peter. 

Co Tap­ma­tes dělá?
Ve zkratce řečeno při­vá­díme k životu nápady. Za ty 4 roky co Tap­ma­tes exis­tuje jsme si prošli řadou pro­jektů, zís­kali jsme spoustu zku­še­ností, zaku­sili jsme jaké je to zavřít krám (Tune­Wiki) a jaké je to úspěšně “exi­to­vat” (Summly).
Všechny tyhle zku­še­nosti se sna­žíme pře­dá­vat do nových nápadů, které pomá­háme roz­jíž­dět. Jo a abych neza­pom­něl, milu­jeme plat­formu Apple :)

Jak Vás napadlo roz­jet Tap­ma­tes? Co byla Vaše ins­pi­race?
Na začátku byl velmi prostý sen, který jsme měli spo­lečně s Robi­nem, dělat úspěšné apli­kace na tehdy nově začí­na­jí­cím Apple iPhone a žít z peněz, které na tom vyděláme. To se nám dopo­sud nepo­vedlo, ale neus­tále na tom pra­cu­jeme :)

Jak těžké bylo začí­nat v New Yorku?
Prvně to bylo dost drahé, pro­tože jsme nech­těli pouze tu adresu jako vět­šina star­tupů, které např. z ČR “směřují” do USA. Chtěli jsme být oprav­dová US firma, která má svou kan­ce­lář, která má účet­ního, práv­níka :), ale hlavně nám šlo o víza, pro­tože jsme v USA chtěli žít. Tohle nás stálo opravdu hodně peněz, koli­krát zby­teč­ných a hlavně nás čekal ten velký šok v podobě střetu s obrov­skou ame­ric­kou byrok­ra­cií.
V ostat­ních věcech jsme to až tak těžké neměli, pro­tože hned v začátku nám řada lidí výraz­ným způso­bem tu cestu usna­dňo­vala. Ať už to byl Alain v Palo Alto, který nám dal takové inten­zivní tří­tý­denní intro jako to vlastně v tom Val­ley fun­guje a uká­zal nám, že když znáte ty správné lidi tak doká­žete prak­ticky cokoli. Na druhé straně pakJonat­han z Piictu v NYC nás zasvětil do života v NYC, od jízdy met­rem až po pařby v East Vil­lage. Prostě s tím správ­ným průvod­cem se člo­věk akli­ma­ti­zuje velmi rychle :).

Podělíte se s námi o nějaké infor­mace ze záku­lisí Tap­ma­tes?
Jeli­kož poin­tou našeho obchod­ního modelu je nevi­di­tel­nost, bohu­žel toho moc proz­ra­dit nemohu. Jed­nou za čas naše práce pro­běhne ve světo­vých médi­ích — nedávno to bylo Summly, ale do předu toho vážně moc proz­ra­zo­vat nemůžeme.

Co pova­žu­jete za nej­větší úspěch Tap­ma­tes?
Že můžeme žít naše sny …

Co je podle vás nej­důle­ži­tější při tvorbě mobil­ních apli­kací?
Schop­nost přiz­nat si, že nemám pravdu :) Ale to platí všude, nikdo nemá patent na rozum a je potřeba neus­tále zkou­šet věci, zjiš­ťo­vat co fun­guje a co naopak nefun­guje. My jsme si vždy zaklá­dali na kva­litě a nutno přiz­nat, že kva­lita je bohu­žel velmi drahá kom­po­nenta, která ale sama o sobě nestačí — to už dneska také víme.

Co chys­táte nového?
Jak jsem již psal, nemohu toho do předu moc proz­ra­zo­vat. Nic­méně něco málo snad ano. Pra­cu­jeme na nové verzi naši poslední apli­kace Moment for Mac, což je náš další pokus v napl­nění původní vize Tap­ma­tes — dělat náš soft­ware, který nás bude živit.
První verze se nám moc nepo­vedla, pro­tože jsme pod­ce­nili zálud­nost Face­bo­oku. V prv­ních hodi­nách spuš­tění jsme díky PR měli takový růst uži­va­telů, že jsme přek­ro­čili nějaké interní limit na FB API a prostě nás zablo­ko­vali, takže jsme vše museli výraz­ným způso­bem utlu­mit a poté už se nám to bohu­žel nepo­da­řilo znovu nastar­to­vat.
Nic­méně apli­kaci pou­žívá pár tisíc lidí, máme velmi dobrý feed­back, který jsme se sna­žili zapra­co­vat a brzo vydáme verzi 2.0, u které se nám ten start snad už podaří výrazně lépe :)

Kdo všechno za Tap­ma­tes stojí? Jaké typy lidí hle­dáte do svého týmu?
Za Tap­ma­tes v prvé řadě stojí výborný tým 13 lidí + řady spo­lu­pra­cov­níků, bez kte­rých bychom dneska asi těžko dělali to co děláme. Už dávno to není o dvou lidech jak se bohu­žel často v médi­ích (těch čes­kých) pre­zen­tuje. Máme od všeho něco, máme lidi, kteří chrlí nápady, máme lidi, kteří je umí dotáh­nout. Mys­lím si, že za ty 4 roky se nám poda­řilo namí­chat opravdu dob­rou sku­pinu lidí a přál bych si, aby to ještě pořád­nou doby takhle vydr­želo.

Je práce u vás v něčem jiná než v ostat­ních fir­mách?
Nemys­lím si, že je u nás něco zásadně jiného než u jiných firem — možná větší chaos :D Jsme prostě malá firma se vším co k této veli­kosti patří.
Pra­cu­jeme cca. ve 4 časo­vých pás­mech (NYC, San Fra­cisco, Mel­bourne, ČR) s lidmi růz­ných kul­tur­ních zvyk­lostí což bývá často docela sranda — momen­tálně spo­lu­pra­cu­jeme s jed­ním korej­cem, indem, sku­pi­nou mexi­čanů, dvěma anglány, aus­tra­la­nem a řadou dal­ších. Člo­věk se naučí spoustu nových věcí :) Para­dox je, že ač vět­šina pro­jektů je z USA, dokonce i vět­šina z nich má pas USA, nemáme tam momen­tálně žád­ného rodi­lého ame­ri­čana.

Co pova­žu­jete za nej­důle­ži­tější u zájemců o práci?
Smysl pro odpo­věd­nost. Pokud tam tohle není, nemá cokoli dal­šího valný význam.

Nějaké další tipy / dopo­ru­čení / vzkaz?
Nebuďte naivní a makejte. Star­tup není žádná party, není to ani moc cool, je to práce jako každá jiná a když budete tvrdě makat, možná se na vás usměje štěstí — nic­méně zaru­čeno to není :)

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)