Táto her­ná kon­zo­la vyze­rá ako kra­bič­ka na cuk­rí­ky

Simona Hanzelová / 17. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: cdn2.tnwcdn.com

Nin­ten­do, pozor! Fanú­ši­ko­via Rasp­ber­ry Pi počí­ta­čov vytvá­ra­jú svo­je vlast­né vrec­ko­vé her­né kon­zo­ly, kto­ré vyze­ra­jú naozaj štý­lo­vo.

You­tu­be­ro­vi zná­me­mu pod menom Sudo­mod sa pomo­cou mini počí­ta­ča Rasp­ber­ry Pi a ška­tuľ­ky od cuk­rí­kov poda­ri­lo vytvo­riť naozaj impo­zant­né a plne funkč­né her­né zaria­de­nie, kto­ré sa zmes­tí do kaž­dé­ho vrec­ka. Ako sám tvr­dí, jeho vlast­no­ruč­ne vyro­be­ná vrec­ko­vá her­ná kon­zo­la nad­vä­zu­je na jeho pred­chá­dza­jú­ci pro­jekt min­ty­Pi, kto­ré­ho cie­ľom bolo vtes­nať her­nú kon­zo­lu do malič­kej ple­cho­vej kra­bič­ky. Na roz­diel od prvej ver­zie však na nové zaria­de­nie v sna­he zlep­šiť cel­ko­vý dizajn pou­žil čas­ti vytla­če­né pomo­cou 3D tla­čiar­ne.

Rov­na­ko ako bež­né vrec­ko­vé her­né kon­zo­ly, aj min­ty­Pi 2.0 dis­po­nu­je integ­ro­va­ným disp­le­jom a tla­čid­la­mi na jed­no­du­ché ovlá­da­nie. O kva­lit­nej­ší zvuk sa posta­ra­la USB zvu­ko­vá kar­ta. Za pozor­nosť sto­jí aj to, že min­ty­Pi 2.0 má zave­de­né Pi Zero W, čo umož­ňu­je jed­no­du­ché aktu­ali­zá­cie a vlast­né kon­fi­gu­rá­cie.

Sudo­mod v dohľad­nej dobe plá­nu­je zve­rej­niť pod­rob­ný návod na to, ako si vytvo­riť vlast­nú vrec­ko­vú her­nú kon­zo­lu. Ak sa chceš dozve­dieť o jeho Rasp­ber­ry Pi-inšpi­ro­va­ných pro­jek­toch viac, sle­duj jeho blog TU.

zdroj člán­ku: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)