Táto ručne vyrá­baná slo­ven­ská čoko­láda sa kva­li­tou vyrovná tým naj­lep­ším na svete!

Jakub Jablonický / 25. októbra 2016 / Business

Keď sa povie slo­ven­ská čoko­láda, väč­šine z nás napadne niečo masovo pro­du­ko­vané a nie nejak extra kva­litné. No nemusí to tak byť.

Čoko­láda LYRA vznikla v roku 2008 ako dielo Karola Stýbla a Milana Lukáča. Ručne vyrá­baná a vysoko kva­litná čoko­láda je aj po šies­tich rokoch na Slo­ven­sku uni­ká­tom.

Naša filo­zo­fia je ponúk­nuť naj­vyš­šiu kva­litu za tak pri­ja­teľnú cenu ako sa dá. Kva­litná čoko­láda nikdy nemôže stáť toľko ako super­mar­ke­tová. Už len tým, že naše kaka­ové bôby sú viac ako dva­krát tak drahé. Samoz­rejme, nepou­ží­vame náh­rady tukov a nemáme plno­au­to­ma­ti­zo­vanú výrobu atď. Avšak mnohí naši kli­enti, zvlášť v zahra­ničí, nám vyčí­tajú, že sme prí­liš lacní na to, akú kva­litu ponú­kame,” hovorí v roz­ho­vore pre Star­tI­tUp zakla­da­teľ Karol Stýblo.

13113001_592027784296764_6545513800105305992_o

Lyra vytŕča z radu nie­len filo­zo­fiou, ale aj ingre­dien­ciami, ktoré pou­žíva. Na roz­diel od mains­tre­a­mo­vých čoko­lád si zakladá aj na tom, aby jej pro­dukty boli čo naj­zdrav­šie. Samoz­rejme, stále sú to cuk­ro­vinky, no aj medzi sla­did­lami exis­tujú zdrav­šie mož­nosti ako biely cukor.

Medzi ich pro­duk­tami teda náj­deš medovú čoko­ládu, čoko­ládu sla­denú sté­viou či cuk­rom z koko­so­vých kve­tov. Popri neoby­čaj­ných sla­did­lách pou­ží­vajú naprí­klad vo svo­jich čoko­lá­dach Man­dala ingre­dien­cie ako kvety fia­liek a ruží alebo listy mäty.

lyra_produkt-541

Okrem neoby­čaj­ných a kva­lit­ných ingre­dien­cií firme záleží aj na pre­zen­tá­cii svo­jich pro­duk­tov. Všetky obaly vyze­rajú per­fektne, no ani samotné čoko­lády sa nemajú za čo han­biť. Popri kla­sic­kých tabuľ­kách ponú­kajú aj ručne maľo­vané alebo posy­pá­vané čoko­lády.

Zámerne sa sna­žíme robiť pro­dukty, kde sa nie­čím od kon­ku­ren­cie líšime. A v kva­lite, kde nero­bíme kom­pro­misy. Nech­ceme sa biť s Kraf­tom alebo Nestle. Nech­ceme robiť indus­triálne a vo veľ­kom, chceme aby nám naši zákaz­níci, kto­rých pova­žu­jeme za čle­nov našej rodiny, mohli vždy dôve­ro­vať. Ručíme za to, že v kaž­dom jed­nom kúsku čoko­lády, ktorý vyšiel od nás, je to naj­lep­šie, čo vieme dať,” hovorí Stýblo, ktorý je jed­ným zo šty­roch ľudí na svete s titu­lom Fino Aroma Mas­ter Chef Cho­co­la­tier.

lyra_produkt-561

O kva­lite sved­čia aj zlaté hviezdy Great Taste 2015 a 2014, ktoré ude­ľuje 400 členná porota tým naj­lep­ším z 10 000 vzo­riek. Toto oce­ne­nie sa pova­žuje za jedno z naj­vyš­ších, aké sa v gas­tro­no­mic­kom svete dajú dostať. Lyra ho dostala za svoje pro­dukty ABSO­LUT a Man­dala.

Lyra doka­zuje, že svet čoko­lády na Slo­ven­sku nekončí za dve­rami super­mar­ke­tov. A aj napriek tomu, že je o niečo drah­šia, za tú kva­litu to naozaj stojí.

lyra_produkt-47honey

zdroj foto­gra­fií: startitup.sk/lyrachocolate.com

Pridať komentár (0)