Táto ruč­ne vyrá­ba­ná slo­ven­ská čoko­lá­da sa kva­li­tou vyrov­ná tým naj­lep­ším na sve­te!

Jakub Jablonický / 25. októbra 2016 / Business

Keď sa povie slo­ven­ská čoko­lá­da, väč­ši­ne z nás napad­ne nie­čo maso­vo pro­du­ko­va­né a nie nejak extra kva­lit­né. No nemu­sí to tak byť.

Čoko­lá­da LYRA vznik­la v roku 2008 ako die­lo Karo­la Stýb­la a Mila­na Luká­ča. Ruč­ne vyrá­ba­ná a vyso­ko kva­lit­ná čoko­lá­da je aj po šies­tich rokoch na Slo­ven­sku uni­ká­tom.

Naša filo­zo­fia je ponúk­nuť naj­vyš­šiu kva­litu za tak pri­ja­teľnú cenu ako sa dá. Kva­litná čoko­láda nikdy nemô­že stáť toľ­ko ako super­mar­ke­tová. Už len tým, že naše kaka­ové bôby sú viac ako dva­krát tak dra­hé. Samoz­rejme, nepou­ží­vame náh­rady tukov a nemá­me plno­au­to­ma­ti­zo­vanú výro­bu atď. Avšak mno­hí naši kli­enti, zvlášť v zahra­ni­čí, nám vyčí­tajú, že sme prí­liš lac­ní na to, akú kva­litu ponú­kame,” hovo­rí v roz­ho­vo­re pre Star­tI­tUp zakla­da­teľ Karol Stýb­lo.

13113001_592027784296764_6545513800105305992_o

Lyra vytŕča z radu nie­len filo­zo­fi­ou, ale aj ingre­dien­cia­mi, kto­ré pou­ží­va. Na roz­diel od mains­tre­a­mo­vých čoko­lád si zakla­dá aj na tom, aby jej pro­duk­ty boli čo naj­zdrav­šie. Samoz­rej­me, stá­le sú to cuk­ro­vin­ky, no aj medzi sla­did­la­mi exis­tu­jú zdrav­šie mož­nos­ti ako bie­ly cukor.

Medzi ich pro­duk­ta­mi teda náj­deš medo­vú čoko­lá­du, čoko­lá­du sla­de­nú sté­vi­ou či cuk­rom z koko­so­vých kve­tov. Pop­ri neoby­čaj­ných sla­did­lách pou­ží­va­jú naprí­klad vo svo­jich čoko­lá­dach Man­da­la ingre­dien­cie ako kve­ty fia­liek a ruží ale­bo lis­ty mäty.

lyra_produkt-541

Okrem neoby­čaj­ných a kva­lit­ných ingre­dien­cií fir­me zále­ží aj na pre­zen­tá­cii svo­jich pro­duk­tov. Všet­ky oba­ly vyze­ra­jú per­fekt­ne, no ani samot­né čoko­lá­dy sa nema­jú za čo han­biť. Pop­ri kla­sic­kých tabuľ­kách ponú­ka­jú aj ruč­ne maľo­va­né ale­bo posy­pá­va­né čoko­lá­dy.

Zámer­ne sa sna­žíme robiť pro­dukty, kde sa nie­čím od kon­ku­ren­cie líši­me. A v kva­lite, kde nero­bíme kom­pro­misy. Nech­ceme sa biť s Kraf­tom ale­bo Nest­le. Nech­ceme robiť indus­triálne a vo veľ­kom, chce­me aby nám naši zákaz­níci, kto­rých pova­žu­jeme za čle­nov našej rodi­ny, moh­li vždy dôve­ro­vať. Ručí­me za to, že v kaž­dom jed­nom kús­ku čoko­lády, kto­rý vyšiel od nás, je to naj­lep­šie, čo vie­me dať,” hovo­rí Stýb­lo, kto­rý je jed­ným zo šty­roch ľudí na sve­te s titu­lom Fino Aro­ma Mas­ter Chef Cho­co­la­tier.

lyra_produkt-561

O kva­li­te sved­čia aj zla­té hviez­dy Gre­at Tas­te 2015 a 2014, kto­ré ude­ľu­je 400 člen­ná poro­ta tým naj­lep­ším z 10 000 vzo­riek. Toto oce­ne­nie sa pova­žu­je za jed­no z naj­vyš­ších, aké sa v gas­tro­no­mic­kom sve­te dajú dostať. Lyra ho dosta­la za svo­je pro­duk­ty ABSO­LUT a Man­da­la.

Lyra doka­zu­je, že svet čoko­lá­dy na Slo­ven­sku nekon­čí za dve­ra­mi super­mar­ke­tov. A aj napriek tomu, že je o nie­čo drah­šia, za tú kva­li­tu to naozaj sto­jí.

lyra_produkt-47honey

zdroj foto­gra­fií: startitup.sk/lyrachocolate.com

Pridať komentár (0)