Karol Styblo: Slo­vák, ktorý doka­zuje, že chutná čoko­láda môže byť vyro­bená i u nás

Veronika Horváthová / 28. septembra 2016 / Rozhovory

Poroz­prá­vali sme sa s Karo­lom Styb­lom o tom, že aj Slo­ven­sko má poten­ciál vyrá­bať kva­litnú čoko­ládu a aké je to spo­lu­pra­co­vať s kra­ji­nami z Latin­skej Ame­riky a o čoko­lá­dach cel­kovo.

Ahoj Karol, pred časom si nav­ští­vil Bel­gicko. Dopadlo všetko úspešne?

Áno, v Bel­gicku sme mali stret­nu­tie všet­kých 28 sve­to­vých zástup­cov fino de aroma čoko­lád z celého sveta. Prav­dou je, že sme uni­kátni v tom, že ako jediní na svete sme v pozí­cií, že máme vo firme amba­sá­dora – fino de aroma mas­ter­chef cho­co­la­tiera. Čiže som sa stre­tol s 27 sve­to­vými dis­tri­bú­tormi fino de aroma kakaa a čoko­lády. Každý z nás mal pre­zen­tá­ciu o tom, čo a ako robí. Mali sme pred­sta­ve­nie sve­to­vej situ­ácie kakaa, pred­nášky o nových odro­dách kakaa, vývoj cien a výno­sov na sve­to­vej báze. Pre mňa osobne bola táto kon­fe­ren­cia veľ­kým prí­no­som a člo­vek zís­kava infor­má­cie, ku kto­rým sa nedá dostať iba na úrovni čle­nov ICCO (Medzi­ná­rodná orga­ni­zá­cia kakaa).

Slo­ven­sko nie je kra­jina s čoko­lá­do­vou tra­dí­ciou. Ako si pri­šiel na nápad vyrá­bať čoko­ládu u nás?

Tu je hlavný dôvod, že ja, ako aj všetci kole­go­via sme Slo­váci. Potra­vi­nová výroba má trošku kom­pli­ko­va­nej­šiu legis­la­tívu. Keď sme boli úplne maličkí, ani sme len netu­šili, čo všetko si vyža­duje výroba po legis­la­tív­nej stránke. A to bolo dobre, lebo keby sme to , mohlo by nás to rýchlo odra­diť :) Keď si vez­meme, že by sme mali všetky tieto prob­lémy rie­šiť v cudzej kra­jine, je to pre mňa až nepred­sta­vi­teľné.

Bel­gická čoko­láda má mar­ke­ting zalo­žený na tom, že je bel­gická. Ja teda neviem, možno som trošku málo pozorný, ale počas mno­hých náv­štev Bel­gicka som pocho­dil celú kra­jinu a úprimne pove­dané kakao som tam rásť nevi­del. Takže bel­gická čoko­láda v sku­toč­nosti nie je bel­gická, ale majú takto posta­vený mar­ke­ting. My sta­viame mar­ke­ting na tom, že vyrá­bame sku­točnú čoko­ládu. Čiže tak kva­litnú, ako sa len dá. Kva­lita nepozná hra­nice. A prečo by naj­kva­lit­nej­šiu nemohli vyrá­bať práve Slo­váci? :)

10001032_343979639101581_7031455672418495998_o

Veľa ľudí treba na výrobu tejto dob­rotky. Povedz nám o ľudoch, s kto­rými spo­lu­pra­cu­ješ a podľa čoho si vybe­ráš práve týchto ľudí.

Všetci naši zamest­nanci sú jedi­neční. Pre mňa a pre nás nena­hra­di­teľní. Naozaj máme zamest­nan­cov od 22 do 67 rokov. Sme ako jedna rodina. A preto sa viem na kaž­dého jed­ného plne spo­ľa­hnúť. Kole­gov si vybe­rajú naj­čas­tej­šie ľudia, s kto­rými bude nový člo­vek pra­co­vať. Je dôle­žité, aby chcel robiť, aby ho to bavilo, napĺňalo a aby si roz­umel s kolek­tí­vom. Ak splní tieto pod­mienky, všetko ostatné sa dá naučiť.

Dodá­va­te­ľov čoko­lá­do­vých bôbov máte z Kolum­bie dokonca ste strá­vili nejaký čas prá­cou na plan­tá­žach. Ako pre­bieha táto spo­lu­práca? Pred­sta­vu­jem si to veľmi veselo!

Dodá­va­te­ľov kaka­ových bôbov máme už aj z Domi­ni­kán­skej Repub­liky, dokonca aj z Peru. V Kolum­bii máme stra­te­gickú spo­lu­prácu s našim par­tne­rom Casa Luker, ktorý je tam doma. To je pre nás veľká výhoda. Pro­stred­níc­tvom nich sa vieme dostať k far­má­rom. Keďže sme pre­šli všet­kými ško­le­niami sta­rost­li­vosti o kaka­ov­níky, far­mári nás berú vážne. Bavia sa s nami ako s rov­no­cen­nými a záro­veň, keď sme práve v tré­nin­go­vom cen­tre, tak im odpre­zen­tu­jem aj ďal­šie kroky spra­co­va­nia čoko­lády, čo je pre nich nové. Pre nás je tento priamy kon­takt veľmi dôle­žitý, lebo podľa toho potom máme aj kva­litu bôbov. Kaž­dého jed­ného far­mára si veľmi vážime a pod­po­ru­jeme v rámci našich mož­ností, lebo bez nich by sme tu neboli a nemohli by sme robiť to, čo robíme.

v pozadi uzavreta oblast napadnuta chorobou

Pre­dá­vate aj v Čechách a Poľ­sku, plá­nu­jete roz­ší­riť pre­daj i do iných kra­jín? Je možné pora­ziť kon­ku­ren­ciu naprí­klad z Bel­gicka, alebo Latin­skej Ame­riky na sve­to­vom trhu?

Našim cie­ľom nie je pora­ziť kon­ku­ren­ciu. Ja som kon­ku­ren­cii rád, lebo nám pomáha rásť. Keďže sme aj v rôz­nych sku­pi­nách a ja som aj v spo­loč­nosti čoko­la­tie­rov, tak prie­bežne viem novinky, čo sa deje, kam sme­ruje náš seg­ment… Zámerne sa sna­žíme robiť pro­dukty, kde sa nie­čim od kon­ku­ren­cie líšime. A v kva­lite, kde nero­bíme kom­pro­misy. Nech­ceme sa biť s Kraf­tom, alebo Nestle. Nech­ceme robiť indus­triálne a vo veľ­kom, chceme aby nám naši zákaz­níci, kto­rých pova­žu­jeme za čle­nov našej rodiny, mohli vždy dôve­ro­vať. Ručíme za to, že v kaž­dom jed­nom kúsku čoko­lády, ktorý vyšiel od nás, je to naj­lep­šie, čo vieme dať.

Fialky, ruže, či ružové kvety sú cel­kom nevšedné ingre­dien­cie v čoko­láde. Aký je Slo­ven­ský zákaz­ník? Odvážny, či skôr kon­zer­va­tívny?

Určite som hrdý na to, že Slo­váci sú otvo­rení novým výzvam. Že poze­rajú na to, čo jedia, že chcú nové veci ochut­nať.

kakaove hmoty

Čoko­láda je v porov­naní s bež­nou kon­ku­ren­ciou v super­mar­ke­toch drah­šia. Sú ľudia ochotní zain­ves­to­vať? Aký mar­ke­ting naj­viac fun­go­val na pri­lá­ka­nie zákaz­ní­kov?

Naša filo­zo­fia je ponúk­nuť naj­vyš­šiu kva­litu za tak pri­ja­teľnú cenu ako sa dá. Kva­litná čoko­láda nikdy nemôže stáť toľko ako super­mar­ke­tová. Už len tým, že naše kaka­ové bôby sú viac ako dva­krát tak drahé. Tak­tiež pou­ží­vame trs­ti­nový, alebo koko­sový cukor, ktoré sú nie­koľko násobne drah­šie ako biely. Samoz­rejme, nepou­ží­vame náh­rady tukov a nemáme plno­au­to­ma­ti­zo­vanú výrobu atď. Avšak mnohí naši kli­enti, zvlášť v zahraničí,nám vyčí­tajú, že sme prí­liš lacní na to, akú kva­litu ponú­kame.

Vyš­šia cena, neoby­čajné ingre­dien­cie, zabe­hnutý trh. Cel­kom ris­kantná kom­bi­ná­cia na začia­tok biz­nisu. Čo ti naj­viac pomá­halo udr­žať si vieru v úspech tvojho nápadu?

Oko­lie, rodina, pria­te­lia. Bez nich by to určite nešlo.

Dva roky po sebe ste vyhrali medzi­ná­rodné oce­ne­nie GREAT TASTE. Čo si mys­líš, že sú tvoje silné stránky, ktoré ti pomohli k úspe­chu?

Keď člo­vek myslí niečo úprimne a robí všetko pre to, aby bol každý člá­nok reťazca spo­kojný, tak sa úspech musí dosta­viť. Pred­stavte si, že od far­má­rov po našich zamest­nan­cov a dis­tri­bú­to­rov, všetci napĺňajú naše pro­dukty pozi­tív­nou ener­giou. Môže nie­kto byť s nimi nespo­kojný? :)

peru 02

A nako­niec, ktorá je tvoja najob­ľú­be­nej­šia prí­chuť?

Na ener­giu a maškr­te­nie si osobne dávam našu gian­duju s mali­nami. No a naše novinky, s kto­rými prí­deme veľmi skoro a ja ich tu už poma­ličky vyje­dám.

Zdroj foto­gra­fií: Archív Karol Styblo

Pridať komentár (0)