Karol Styb­lo: Slo­vák, kto­rý doka­zu­je, že chut­ná čoko­lá­da môže byť vyro­be­ná i u nás

Veronika Horváthová / 28. septembra 2016 / Rozhovory

Poroz­prá­va­li sme sa s Karo­lom Styb­lom o tom, že aj Slo­ven­sko má poten­ciál vyrá­bať kva­lit­nú čoko­lá­du a aké je to spo­lu­pra­co­vať s kra­ji­na­mi z Latin­skej Ame­ri­ky a o čoko­lá­dach cel­ko­vo.

Ahoj Karol, pred časom si nav­ští­vil Bel­gic­ko. Dopad­lo všet­ko úspeš­ne?

Áno, v Bel­gic­ku sme mali stret­nu­tie všet­kých 28 sve­to­vých zástup­cov fino de aro­ma čoko­lád z celé­ho sve­ta. Prav­dou je, že sme uni­kát­ni v tom, že ako jedi­ní na sve­te sme v pozí­cií, že máme vo fir­me amba­sá­do­ra – fino de aro­ma mas­ter­chef cho­co­la­tie­ra. Čiže som sa stre­tol s 27 sve­to­vý­mi dis­tri­bú­tor­mi fino de aro­ma kakaa a čoko­lá­dy. Kaž­dý z nás mal pre­zen­tá­ciu o tom, čo a ako robí. Mali sme pred­sta­ve­nie sve­to­vej situ­ácie kakaa, pred­náš­ky o nových odro­dách kakaa, vývoj cien a výno­sov na sve­to­vej báze. Pre mňa osob­ne bola táto kon­fe­ren­cia veľ­kým prí­no­som a člo­vek zís­ka­va infor­má­cie, ku kto­rým sa nedá dostať iba na úrov­ni čle­nov ICCO (Medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia kakaa).

Slo­ven­sko nie je kra­ji­na s čoko­lá­do­vou tra­dí­ci­ou. Ako si pri­šiel na nápad vyrá­bať čoko­lá­du u nás?

Tu je hlav­ný dôvod, že ja, ako aj všet­ci kole­go­via sme Slo­vá­ci. Potra­vi­no­vá výro­ba má troš­ku kom­pli­ko­va­nej­šiu legis­la­tí­vu. Keď sme boli úpl­ne malič­kí, ani sme len netu­ši­li, čo všet­ko si vyža­du­je výro­ba po legis­la­tív­nej strán­ke. A to bolo dob­re, lebo keby sme to , moh­lo by nás to rých­lo odra­diť :) Keď si vez­me­me, že by sme mali všet­ky tie­to prob­lé­my rie­šiť v cudzej kra­ji­ne, je to pre mňa až nepred­sta­vi­teľ­né.

Bel­gic­ká čoko­lá­da má mar­ke­ting zalo­že­ný na tom, že je bel­gic­ká. Ja teda neviem, mož­no som troš­ku málo pozor­ný, ale počas mno­hých náv­štev Bel­gic­ka som pocho­dil celú kra­ji­nu a úprim­ne pove­da­né kakao som tam rásť nevi­del. Tak­že bel­gic­ká čoko­lá­da v sku­toč­nos­ti nie je bel­gic­ká, ale majú tak­to posta­ve­ný mar­ke­ting. My sta­via­me mar­ke­ting na tom, že vyrá­ba­me sku­toč­nú čoko­lá­du. Čiže tak kva­lit­nú, ako sa len dá. Kva­li­ta nepoz­ná hra­ni­ce. A pre­čo by naj­kva­lit­nej­šiu nemoh­li vyrá­bať prá­ve Slo­vá­ci? :)

10001032_343979639101581_7031455672418495998_o

Veľa ľudí tre­ba na výro­bu tej­to dob­rot­ky. Povedz nám o ľudoch, s kto­rý­mi spo­lu­pra­cu­ješ a pod­ľa čoho si vybe­ráš prá­ve tých­to ľudí.

Všet­ci naši zamest­nan­ci sú jedi­neč­ní. Pre mňa a pre nás nena­hra­di­teľ­ní. Naozaj máme zamest­nan­cov od 22 do 67 rokov. Sme ako jed­na rodi­na. A pre­to sa viem na kaž­dé­ho jed­né­ho plne spo­ľa­hnúť. Kole­gov si vybe­ra­jú naj­čas­tej­šie ľudia, s kto­rý­mi bude nový člo­vek pra­co­vať. Je dôle­ži­té, aby chcel robiť, aby ho to bavi­lo, napĺňa­lo a aby si roz­umel s kolek­tí­vom. Ak spl­ní tie­to pod­mien­ky, všet­ko ostat­né sa dá naučiť.

Dodá­va­te­ľov čoko­lá­do­vých bôbov máte z Kolum­bie dokon­ca ste strá­vi­li neja­ký čas prá­cou na plan­tá­žach. Ako pre­bie­ha táto spo­lu­prá­ca? Pred­sta­vu­jem si to veľ­mi vese­lo!

Dodá­va­te­ľov kaka­ových bôbov máme už aj z Domi­ni­kán­skej Repub­li­ky, dokon­ca aj z Peru. V Kolum­bii máme stra­te­gic­kú spo­lu­prá­cu s našim par­tne­rom Casa Luker, kto­rý je tam doma. To je pre nás veľ­ká výho­da. Pro­stred­níc­tvom nich sa vie­me dostať k far­má­rom. Keď­že sme pre­šli všet­ký­mi ško­le­nia­mi sta­rost­li­vos­ti o kaka­ov­ní­ky, far­má­ri nás berú váž­ne. Bavia sa s nami ako s rov­no­cen­ný­mi a záro­veň, keď sme prá­ve v tré­nin­go­vom cen­tre, tak im odpre­zen­tu­jem aj ďal­šie kro­ky spra­co­va­nia čoko­lá­dy, čo je pre nich nové. Pre nás je ten­to pria­my kon­takt veľ­mi dôle­ži­tý, lebo pod­ľa toho potom máme aj kva­li­tu bôbov. Kaž­dé­ho jed­né­ho far­má­ra si veľ­mi váži­me a pod­po­ru­je­me v rám­ci našich mož­nos­tí, lebo bez nich by sme tu nebo­li a nemoh­li by sme robiť to, čo robí­me.

v pozadi uzavreta oblast napadnuta chorobou

Pre­dá­va­te aj v Čechách a Poľ­sku, plá­nu­je­te roz­ší­riť pre­daj i do iných kra­jín? Je mož­né pora­ziť kon­ku­ren­ciu naprí­klad z Bel­gic­ka, ale­bo Latin­skej Ame­ri­ky na sve­to­vom trhu?

Našim cie­ľom nie je pora­ziť kon­ku­ren­ciu. Ja som kon­ku­ren­cii rád, lebo nám pomá­ha rásť. Keď­že sme aj v rôz­nych sku­pi­nách a ja som aj v spo­loč­nos­ti čoko­la­tie­rov, tak prie­bež­ne viem novin­ky, čo sa deje, kam sme­ru­je náš seg­ment… Zámer­ne sa sna­ží­me robiť pro­duk­ty, kde sa nie­čim od kon­ku­ren­cie líši­me. A v kva­li­te, kde nero­bí­me kom­pro­mi­sy. Nech­ce­me sa biť s Kraf­tom, ale­bo Nest­le. Nech­ce­me robiť indus­triál­ne a vo veľ­kom, chce­me aby nám naši zákaz­ní­ci, kto­rých pova­žu­je­me za čle­nov našej rodi­ny, moh­li vždy dôve­ro­vať. Ručí­me za to, že v kaž­dom jed­nom kús­ku čoko­lá­dy, kto­rý vyšiel od nás, je to naj­lep­šie, čo vie­me dať.

Fial­ky, ruže, či ružo­vé kve­ty sú cel­kom nevšed­né ingre­dien­cie v čoko­lá­de. Aký je Slo­ven­ský zákaz­ník? Odváž­ny, či skôr kon­zer­va­tív­ny?

Urči­te som hrdý na to, že Slo­vá­ci sú otvo­re­ní novým výzvam. Že poze­ra­jú na to, čo jedia, že chcú nové veci ochut­nať.

kakaove hmoty

Čoko­lá­da je v porov­na­ní s bež­nou kon­ku­ren­ci­ou v super­mar­ke­toch drah­šia. Sú ľudia ochot­ní zain­ves­to­vať? Aký mar­ke­ting naj­viac fun­go­val na pri­lá­ka­nie zákaz­ní­kov?

Naša filo­zo­fia je ponúk­nuť naj­vyš­šiu kva­li­tu za tak pri­ja­teľ­nú cenu ako sa dá. Kva­lit­ná čoko­lá­da nikdy nemô­že stáť toľ­ko ako super­mar­ke­to­vá. Už len tým, že naše kaka­ové bôby sú viac ako dva­krát tak dra­hé. Tak­tiež pou­ží­va­me trs­ti­no­vý, ale­bo koko­so­vý cukor, kto­ré sú nie­koľ­ko násob­ne drah­šie ako bie­ly. Samoz­rej­me, nepou­ží­va­me náh­ra­dy tukov a nemá­me plno­au­to­ma­ti­zo­va­nú výro­bu atď. Avšak mno­hí naši kli­en­ti, zvlášť v zahraničí,nám vyčí­ta­jú, že sme prí­liš lac­ní na to, akú kva­li­tu ponú­ka­me.

Vyš­šia cena, neoby­čaj­né ingre­dien­cie, zabe­hnu­tý trh. Cel­kom ris­kant­ná kom­bi­ná­cia na začia­tok biz­ni­su. Čo ti naj­viac pomá­ha­lo udr­žať si vie­ru v úspech tvoj­ho nápa­du?

Oko­lie, rodi­na, pria­te­lia. Bez nich by to urči­te nešlo.

Dva roky po sebe ste vyhra­li medzi­ná­rod­né oce­ne­nie GRE­AT TAS­TE. Čo si mys­líš, že sú tvo­je sil­né strán­ky, kto­ré ti pomoh­li k úspe­chu?

Keď člo­vek mys­lí nie­čo úprim­ne a robí všet­ko pre to, aby bol kaž­dý člá­nok reťaz­ca spo­koj­ný, tak sa úspech musí dosta­viť. Pred­stav­te si, že od far­má­rov po našich zamest­nan­cov a dis­tri­bú­to­rov, všet­ci napĺňa­jú naše pro­duk­ty pozi­tív­nou ener­gi­ou. Môže nie­kto byť s nimi nespo­koj­ný? :)

peru 02

A nako­niec, kto­rá je tvo­ja najob­ľú­be­nej­šia prí­chuť?

Na ener­giu a maškr­te­nie si osob­ne dávam našu gian­du­ju s mali­na­mi. No a naše novin­ky, s kto­rý­mi prí­de­me veľ­mi sko­ro a ja ich tu už poma­lič­ky vyje­dám.

Zdroj foto­gra­fií: Archív Karol Styb­lo

Pridať komentár (0)