Táto sviatočná reklama je fakt perfektná, zachytáva úprimnú lásku otca k svojmu synovi

Miroslav Lukáč / 1. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Ta­nec, ktorý malý syn­ček mi­lo­val, v do­spe­losti vníma tro­cha inak
  • Otca to mrzí, no všetko má na­ko­niec šťastný ko­niec
  • Na zá­ver otec opäť cí­tiť zá­u­jem a lásku vďaka zá­ujmu o jeho tan­ček
zdroj: youtube.com
  • Ta­nec, ktorý malý syn­ček mi­lo­val, v do­spe­losti vníma tro­cha inak
  • Otca to mrzí, no všetko má na­ko­niec šťastný ko­niec
  • Na zá­ver otec opäť cí­tiť zá­u­jem a lásku vďaka zá­ujmu o jeho tan­ček

Fran­cúz­ska te­le­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť Bou­y­gues Te­le­com si na najk­raj­šie sviatky v roku pri­pra­vila re­klamu so slo­ga­nom „Tieto Via­noce po­nú­kajú viac, ako len tech­no­ló­gie“.

Po­čas ne­ce­lých 90 se­kúnd nám spo­loč­nosť po­núka prí­beh otca a syna a ich vzťahu od čias, keď je jeho syn ma­lým chlap­com, až kým sa sám ne­stane ot­com. Úvodná aj zá­ve­rečná scéna je si­tu­ovaná do ob­do­bia via­noč­ných sviat­kov, ktoré nás čo­skoro ča­kajú.

Re­klamný spot z pro­duk­cie BETC Pa­ris za­čína via­noč­nou scé­nou otca, ktorý pred­vá­dza pred sy­nom svoj zvláštny tan­ček do hudby od Red­bone – Come and get you love. Táto skladba za­žila zno­vuz­ro­de­nie a opä­tovné spo­pu­lár­ne­nie vďaka tomu, že od­znela v snímke Stráž­co­via Ga­la­xie.

Kľú­čo­vým prv­kom je vzťah otca so sy­nom po­čas toho, ako plynú roky a pie­seň sa spolu s tan­com ob­ja­vujú znova a znova. Do­spie­va­júci syn za­číta byť voči ot­co­vým ta­neč­ným po­hy­bom na ve­rej­nosti roz­pa­čitý a v bode, kedy je už do­spe­lým mu­žom ich za­čína vní­mať ako nie prí­liš vhodné.

V zá­ve­reč­ných chví­ľach re­klamy vi­díme opäť via­nočnú scénu, kde otec do­stane pod strom­ček od svojho syna mo­bilný te­le­fón od te­le­ko­mu­ni­kač­nej spo­loč­nosti Bou­y­gues. Hrať za­čne už z re­klamy známa me­ló­dia a syn roz­práva so svo­jim ot­com pro­stred­níc­tvom vi­deo ho­voru a na ru­kách drží jeho vnuka a sa­moz­rejme tan­cuje.

Otec je do­jatý, ne­váha ani chvíľu a hneď sa za­čne hý­bať do jeho ob­ľú­be­ného rytmu. V tomto bode je vzťah otca so sy­nom opäť tak krásny, ako na za­čiatku, keď mu prvý krát pred­vie­dol svoj ta­nec.

Ľu­dia sa v ko­men­tá­roch pod vi­deom zdô­ve­rujú so svo­jimi zá­žit­kami, pre­dov­šet­kým ma­mičky, ktoré po­dob­ným spô­so­bom tan­cujú pre svoje deti v rôz­nom ve­ko­vom roz­me­dzí. V mno­hých prí­pa­doch po­tvr­dzujú rov­naké gú­ľa­nie očami, ako mô­žeme po­zo­ro­vať v re­klame, keď svoj ta­nec za­čne nad­šený otec pred­vá­dzať do­spe­lému sy­novi v ka­viarni, čo sa jemu veľmi ne­páči.

zdroj: you­tube.com; adweek.com

Pridať komentár (0)