Táto zbraň pre vir­tu­álnu rea­litu počas streľby kope tak­mer ako sku­točná

Rudolf Nečas / 6. septembra 2016 / Tech a inovácie

Hra­nie hier vo VR nám posky­tuje čím ďalej tým rea­lis­tic­kejší záži­tok.

Stri­ker VR Arena Infi­nity je zbraň pre vir­tu­álnu rea­litu, ktorá dokáže simu­lo­vať rôzne režimy streľby a iné hma­tové efekty pri zbra­niach. Po tom, čo spo­loč­nosť v apríli odha­lila dizajn, teraz pred­vá­dza funkčný pro­to­typ.

vr-gun-1

foto: slashgear.com

Stri­ker VR pred­vie­dol prvý funkčný pro­to­typ Infi­nity Arena zalo­žený na úžas­nom retro-futu­ris­tic­kom dizajne od Edona Gura­ziu. Zame­rané na sek­tor Digi­tal Out-of-Home (DOOH) VR, bez­drô­tové zaria­de­nie v sebe ukrýva hma­tovú spätnú väzbu zalo­ženú na line­ár­nom aktu­átore. Zbraň je schopná pôso­bivo sil­ného “kopanca”, ktorý pri­dáva pre­sved­čivý spätný ráz pri streľbe z vir­tu­ál­nej zbrane.

Hap­tický motor v piš­toli dokáže pou­ží­va­te­ľovi spro­stred­ko­vať spätnú väzbu pri streľbe po jed­nom náboji, v dáv­kach a plne auto­ma­tic­kej streľbe, ale možno ho pou­žiť aj pre iné účely. Naprí­klad pri Rail­gun, ktorá sa musí pred výstre­lom “nažha­viť” (zná­zor­nené na videu v 0:28), alebo reťa­zovú pílu pre masak­ro­va­nie zom­bie (0:10).

Arena Infi­nity Pro­to­type je v súčas­nej dobe pou­žíva dočasne pri­pev­nený trac­ker, ale spo­loč­nosť plá­nuje poskyt­núť for­málnu pod­poru pre nie­koľko trac­ko­va­cích sys­té­mov, čo dodá VR pod­ni­kom mož­nosť vybrať si sys­tém, ktorý sys­tém sa naj­lep­šie hodí pre ich pou­ži­tie. Spo­loč­nosť tvrdí, že Arena Infi­nity v súčas­nosti pod­po­ruje Pha­seS­pace a Sixense STEM trac­ko­va­nie, a majú v pláne integ­ro­vať aj Light­house od Valve, Ocu­lus Cons­tel­la­tion a Pla­y­Sta­tion Move.

Stri­ker VR hovorí, že prvé Arena Infi­nity vývo­jové kity budú doru­čené vybra­ným par­tne­rom vo štvr­tom štvrť­roku 2016. Vývo­jový kit bude obsa­ho­vať samotnú zbraň, SDK a SDK sand­box pre hma­tový feed­back. Firma tvrdí, že doda­nie vývo­jo­vého kitu pre širší okrhu spo­loč­ností príde krátko po počia­toč­nom uve­dení.

Stri­ker VR zatiaľ neo­zná­mil spot­re­bi­teľ­sky orien­to­vanú ver­ziu ich hap­tic­kého VR prí­slu­šen­stva. Nepos­kyt­núť ju masám by však bola škoda. Oblasť vir­tu­ál­nej rea­lity zažíva v dneš­nej dobe veľký roz­mach a možno raz podobná zbraň spolu s vir­tu­ál­nou rea­li­tou nahra­dia myš a klá­ves­nicu pri hraní hier.

0196759001460990287

foto: edon-tech.com

zdroj: roadtovr.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: roadtovr.com

Pridať komentár (0)