Táto zbraň pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu počas streľ­by kope tak­mer ako sku­toč­ná

Rudolf Nečas / 6. septembra 2016 / Tech a inovácie

Hra­nie hier vo VR nám posky­tu­je čím ďalej tým rea­lis­tic­kej­ší záži­tok.

Stri­ker VR Are­na Infi­ni­ty je zbraň pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu, kto­rá doká­že simu­lo­vať rôz­ne reži­my streľ­by a iné hma­to­vé efek­ty pri zbra­niach. Po tom, čo spo­loč­nosť v aprí­li odha­li­la dizajn, teraz pred­vá­dza funkč­ný pro­to­typ.

vr-gun-1

foto: slashgear.com

Stri­ker VR pred­vie­dol prvý funkč­ný pro­to­typ Infi­ni­ty Are­na zalo­že­ný na úžas­nom retro-futu­ris­tic­kom dizaj­ne od Edo­na Gura­ziu. Zame­ra­né na sek­tor Digi­tal Out-of-Home (DOOH) VR, bez­drô­to­vé zaria­de­nie v sebe ukrý­va hma­to­vú spät­nú väz­bu zalo­že­nú na line­ár­nom aktu­áto­re. Zbraň je schop­ná pôso­bi­vo sil­né­ho “kopan­ca”, kto­rý pri­dá­va pre­sved­či­vý spät­ný ráz pri streľ­be z vir­tu­ál­nej zbra­ne.

Hap­tic­ký motor v piš­to­li doká­že pou­ží­va­te­ľo­vi spro­stred­ko­vať spät­nú väz­bu pri streľ­be po jed­nom nábo­ji, v dáv­kach a plne auto­ma­tic­kej streľ­be, ale mož­no ho pou­žiť aj pre iné úče­ly. Naprí­klad pri Rail­gun, kto­rá sa musí pred výstre­lom “nažha­viť” (zná­zor­ne­né na videu v 0:28), ale­bo reťa­zo­vú pílu pre masak­ro­va­nie zom­bie (0:10).

Are­na Infi­ni­ty Pro­to­ty­pe je v súčas­nej dobe pou­ží­va dočas­ne pri­pev­ne­ný trac­ker, ale spo­loč­nosť plá­nu­je poskyt­núť for­mál­nu pod­po­ru pre nie­koľ­ko trac­ko­va­cích sys­té­mov, čo dodá VR pod­ni­kom mož­nosť vybrať si sys­tém, kto­rý sys­tém sa naj­lep­šie hodí pre ich pou­ži­tie. Spo­loč­nosť tvr­dí, že Are­na Infi­ni­ty v súčas­nos­ti pod­po­ru­je Pha­seS­pa­ce a Sixen­se STEM trac­ko­va­nie, a majú v plá­ne integ­ro­vať aj Light­hou­se od Val­ve, Ocu­lus Cons­tel­la­ti­on a Pla­y­Sta­ti­on Move.

Stri­ker VR hovo­rí, že prvé Are­na Infi­ni­ty vývo­jo­vé kity budú doru­če­né vybra­ným par­tne­rom vo štvr­tom štvrť­ro­ku 2016. Vývo­jo­vý kit bude obsa­ho­vať samot­nú zbraň, SDK a SDK sand­box pre hma­to­vý feed­back. Fir­ma tvr­dí, že doda­nie vývo­jo­vé­ho kitu pre šir­ší okr­hu spo­loč­nos­tí prí­de krát­ko po počia­toč­nom uve­de­ní.

Stri­ker VR zatiaľ neo­zná­mil spot­re­bi­teľ­sky orien­to­va­nú ver­ziu ich hap­tic­ké­ho VR prí­slu­šen­stva. Nepos­kyt­núť ju masám by však bola ško­da. Oblasť vir­tu­ál­nej rea­li­ty zaží­va v dneš­nej dobe veľ­ký roz­mach a mož­no raz podob­ná zbraň spo­lu s vir­tu­ál­nou rea­li­tou nahra­dia myš a klá­ves­ni­cu pri hra­ní hier.

0196759001460990287

foto: edon-tech.com

zdroj: roadtovr.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: roadtovr.com

Pridať komentár (0)