Táto žena ponúka návod na život bez odpad­kov. Za dva roky nevy­pro­du­ko­vala žiadny odpad

Barbora Prochovníková / 10. apríla 2016 / Eko

Čo ak by vám nie­kto pove­dal, že by ste mohli žiť bez odpad­kov? Zo začiatku by ste si asi mys­leli, že je to nemožné. Pre Lau­ren sa však takýto život stal rea­li­tou. Keď to dokáže ona, dokáže to každý, len treba chcieť.

Doká­zali by ste sa vzdať kom­fortu, na ktorý ste zvyk­nutí? Lau­ren Sin­ger to doká­zala. Inšpi­ru­júca žena pri­náša rady, ako na to. Lau­ren sa o bez­od­pad­kový život začala zau­jí­mať popri štú­diu na New York Uni­ver­sity, kde štu­do­vala envi­ron­men­ta­lis­tiku. Túžila robiť niečo, čo by pomohlo život­nému pro­stre­diu. Zlo­mový moment nastal, keď jed­ného dňa otvo­rila chlad­ničku. Uve­do­mila si, že jej jedlo je zaba­lené v plas­to­vých oba­loch. Prvý­krát v živote sa cítila ako pokry­tec. Chcela šet­riť životné pro­stre­die, no robila presný opak.

Lauren-SInger2

foto: trashisfortossers.com

Roz­hodla sa preto konať, naj­skôr odstrá­nila všetky plasty. Následne sa roz­hodla odstrá­niť všetky odpadky z jej života. Zmena nena­stala zo dňa na deň, pod­ni­kala však malé kroky k dosia­hnu­tiu svojho cieľa. Odstrá­nila všetky balené výrobky. Keď išla naku­po­vať na trh, vždy mala po ruke vlast­no­ručne vyro­benú tašku. Oble­če­nie začala naku­po­vať v second han­doch. Hygie­nické potreby si namiesto kupo­va­nia začala sama vyrá­bať.

Veľa vecí, ktoré vlast­nila pre­dala alebo daro­vala. Naučila sa hovo­riť NIE a pre­stala v obchode naku­po­vať veci vyro­bené z plas­tov a pod. Na čo všetko Lau­ren prišla?

1_fi_ziptopia-zero-waste-shopping_0

foto: zipcar.com

Ušet­rila som kopu peňazí

Vždy si vytvo­rím zoznam potra­vín, ktoré idem naku­po­vať. Potra­viny neba­lím do plas­to­vých sáč­kov, ale do mojej vlast­nej tašky. Oble­če­nie naku­pu­jem len z dru­hej ruky, pre­tože aj tam sa dajú kúpiť skvelé kúsky za nízke ceny. Navyše tak ušet­rím množ­stvo peňazí”.

Lep­šie sa stra­vu­jem

Vzhľa­dom k tomu, že neku­pu­jem žiadne balené výrobky, nezdravé potra­viny sú u mňa naozaj výnim­kou. Jem veľa orga­nic­kých potra­vín, ovo­cie, zele­ninu, stru­ko­viny a celo­zrnné výrobky. Far­már­ske trhy ponú­kajú vždy veľa sezón­nych a lokál­nych výrob­kov”.

Som šťast­nej­šia

Pred­tým, ako som začala s týmto život­ným štý­lom, som často cho­dila naku­po­vať do super­mar­ketu a lákali ma farebné obaly potra­vín, nemala som žiadny zoznam, naku­po­vala som hocičo. Tak­tiež som neus­tále cho­dila do dro­gé­rie a naku­po­vala som veľa kré­mov, čis­tia­cich gélov, vždy nejaké novinky. Ak si to včas uve­do­míte, zis­títe, že všetky tieto veci sú vlastne zby­toč­nos­ťami”.

tiftzerowastepackingkit

foto: trashisfortossers.com

Lau­ren hľa­dala alter­na­tívy, ako nahra­diť bežné veci. Všetky čis­tiace pros­triedky a bežné príp­ravky určené pre kaž­do­dennú hygienu — od zub­nej pasty či kefky až po odlí­čo­vadlá, krémy a šam­póny sú buď balené, alebo vyro­bené z plastu. Ako ťaž­kos­ťami pre­chá­dzala, detailne popi­suje na svo­jom blogu Trash Is For Tos­sers.

Lau­ren sa nevy­hýba ani cit­li­vej­ším témam, ako je napr. vyspo­ria­da­nie sa s men­štru­áciou. Keďže nechce naku­po­vať nič v plaste, vrá­tane vlo­žiek či tam­pó­nov, rie­šila to kúpou tzv.„menstrual cupu“ (men­štru­ač­ného hrn­čeka) za 40 dolá­rov. Keď tento pohá­rik vyskú­šala, neve­dela si ho vyna­chvá­liť. Vypo­čí­tala, že počas 10 rokov ušetrí oproti nákupu tam­pó­nov a vlo­žiek 1 640 dolá­rov.

lauren1

foto: trashisfortossers.com

Lau­ren ukon­čila štú­dium a začala roz­bie­hať svoju vlastnú spo­loč­nosť, ktorá pre­dáva ručne vyrá­bané pro­dukty. „Viem, čo si asi mys­líte. Musím byť hip­pie, kla­márka alebo nere­álna. Ale uis­ťu­jem váš, že nie som ani jedno z toho. A som reálna,“ dodáva Lau­ren.

V nasle­du­jú­com videu sa môžete zozná­miť s Lau­ren a zis­tiť viac o jej bez­od­pad­ko­vom živote

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trashisfortossers.com

Pridať komentár (0)