Táto žena ponú­ka návod na život bez odpad­kov. Za dva roky nevy­pro­du­ko­va­la žiad­ny odpad

Barbora Prochovníková / 10. apríla 2016 / Eko

Čo ak by vám nie­kto pove­dal, že by ste moh­li žiť bez odpad­kov? Zo začiat­ku by ste si asi mys­le­li, že je to nemož­né. Pre Lau­ren sa však taký­to život stal rea­li­tou. Keď to doká­že ona, doká­že to kaž­dý, len tre­ba chcieť.

Doká­za­li by ste sa vzdať kom­for­tu, na kto­rý ste zvyk­nu­tí? Lau­ren Sin­ger to doká­za­la. Inšpi­ru­jú­ca žena pri­ná­ša rady, ako na to. Lau­ren sa o bez­od­pad­ko­vý život zača­la zau­jí­mať pop­ri štú­diu na New York Uni­ver­si­ty, kde štu­do­va­la envi­ron­men­ta­lis­ti­ku. Túži­la robiť nie­čo, čo by pomoh­lo život­né­mu pro­stre­diu. Zlo­mo­vý moment nastal, keď jed­né­ho dňa otvo­ri­la chlad­nič­ku. Uve­do­mi­la si, že jej jed­lo je zaba­le­né v plas­to­vých oba­loch. Prvý­krát v živo­te sa cíti­la ako pokry­tec. Chce­la šet­riť život­né pro­stre­die, no robi­la pres­ný opak.

Lauren-SInger2

foto: trashisfortossers.com

Roz­hod­la sa pre­to konať, naj­skôr odstrá­ni­la všet­ky plas­ty. Násled­ne sa roz­hod­la odstrá­niť všet­ky odpad­ky z jej živo­ta. Zme­na nena­sta­la zo dňa na deň, pod­ni­ka­la však malé kro­ky k dosia­hnu­tiu svoj­ho cie­ľa. Odstrá­ni­la všet­ky bale­né výrob­ky. Keď išla naku­po­vať na trh, vždy mala po ruke vlast­no­ruč­ne vyro­be­nú taš­ku. Oble­če­nie zača­la naku­po­vať v second han­doch. Hygie­nic­ké potre­by si namies­to kupo­va­nia zača­la sama vyrá­bať.

Veľa vecí, kto­ré vlast­ni­la pre­da­la ale­bo daro­va­la. Nauči­la sa hovo­riť NIE a pre­sta­la v obcho­de naku­po­vať veci vyro­be­né z plas­tov a pod. Na čo všet­ko Lau­ren priš­la?

1_fi_ziptopia-zero-waste-shopping_0

foto: zipcar.com

Ušet­ri­la som kopu peňa­zí

Vždy si vytvo­rím zoznam potra­vín, kto­ré idem naku­po­vať. Potra­vi­ny neba­lím do plas­to­vých sáč­kov, ale do mojej vlast­nej taš­ky. Oble­če­nie naku­pu­jem len z dru­hej ruky, pre­to­že aj tam sa dajú kúpiť skve­lé kús­ky za níz­ke ceny. Navy­še tak ušet­rím množ­stvo peňa­zí”.

Lep­šie sa stra­vu­jem

Vzhľa­dom k tomu, že neku­pu­jem žiad­ne bale­né výrob­ky, nezdra­vé potra­vi­ny sú u mňa naozaj výnim­kou. Jem veľa orga­nic­kých potra­vín, ovo­cie, zele­ni­nu, stru­ko­vi­ny a celo­zrn­né výrob­ky. Far­már­ske trhy ponú­ka­jú vždy veľa sezón­nych a lokál­nych výrob­kov”.

Som šťast­nej­šia

Pred­tým, ako som zača­la s tým­to život­ným štý­lom, som čas­to cho­di­la naku­po­vať do super­mar­ke­tu a láka­li ma fareb­né oba­ly potra­vín, nema­la som žiad­ny zoznam, naku­po­va­la som hoci­čo. Tak­tiež som neus­tá­le cho­di­la do dro­gé­rie a naku­po­va­la som veľa kré­mov, čis­tia­cich gélov, vždy neja­ké novin­ky. Ak si to včas uve­do­mí­te, zis­tí­te, že všet­ky tie­to veci sú vlast­ne zby­toč­nos­ťa­mi”.

tiftzerowastepackingkit

foto: trashisfortossers.com

Lau­ren hľa­da­la alter­na­tí­vy, ako nahra­diť bež­né veci. Všet­ky čis­tia­ce pros­tried­ky a bež­né príp­rav­ky urče­né pre kaž­do­den­nú hygie­nu — od zub­nej pas­ty či kef­ky až po odlí­čo­vad­lá, kré­my a šam­pó­ny sú buď bale­né, ale­bo vyro­be­né z plas­tu. Ako ťaž­kos­ťa­mi pre­chá­dza­la, detail­ne popi­su­je na svo­jom blo­gu Trash Is For Tos­sers.

Lau­ren sa nevy­hý­ba ani cit­li­vej­ším témam, ako je napr. vyspo­ria­da­nie sa s men­štru­áci­ou. Keď­že nech­ce naku­po­vať nič v plas­te, vrá­ta­ne vlo­žiek či tam­pó­nov, rie­ši­la to kúpou tzv.„menstrual cupu“ (men­štru­ač­né­ho hrn­če­ka) za 40 dolá­rov. Keď ten­to pohá­rik vyskú­ša­la, neve­de­la si ho vyna­chvá­liť. Vypo­čí­ta­la, že počas 10 rokov ušet­rí opro­ti náku­pu tam­pó­nov a vlo­žiek 1 640 dolá­rov.

lauren1

foto: trashisfortossers.com

Lau­ren ukon­či­la štú­dium a zača­la roz­bie­hať svo­ju vlast­nú spo­loč­nosť, kto­rá pre­dá­va ruč­ne vyrá­ba­né pro­duk­ty. „Viem, čo si asi mys­lí­te. Musím byť hip­pie, kla­már­ka ale­bo nere­ál­na. Ale uis­ťu­jem váš, že nie som ani jed­no z toho. A som reál­na,“ dodá­va Lau­ren.

V nasle­du­jú­com videu sa môže­te zozná­miť s Lau­ren a zis­tiť viac o jej bez­od­pad­ko­vom živo­te

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trashisfortossers.com

Pridať komentár (0)