Tatry lákajú 2,5 kilo­met­ro­vou sán­kar­skou drá­hou aj fas­ci­nu­jú­cim ľado­vým dómom

Marinna Mikešová / 1. decembra 2016 / Zo Slovenska

Zo sne­ho­vej nádielky sa už môžu tešiť na mno­hých úze­miach Slo­ven­ska. Ak ťa láka vyhliadka sán­ko­va­nia a zasne­že­nej kra­jiny, určite si to namier do Tatier. Otvo­rili tam naj­dl­h­šiu sán­kar­skú dráhu aj kos­tol posta­vený z ľadu. 

Deti a milov­níci nespú­ta­ného sán­ko­va­nia sa konečne doč­kali. Vďaka boha­tej nádielke snehu pre nich v Tat­rách otvo­rili tú neuve­ri­teľne dlhú sán­kar­skú dráhu, po kto­rej sa môžeš aj ty spus­tiť až 2,5 kilo­metra z Hre­bienka do Sta­rého Smo­kovca. Napriek tomu, že lyžiar­ske stre­diská ešte toh­to­ročnú sezónu naplno neot­vo­rili, sánky už môžeš pokojne vytiah­nuť. Tešiť sa však môžeš len dovtedy, kým bude sne­hová pokrývka dosta­točná.

csm_nocna_sankovacka_7_b821b03665

Foto: vt.sk

Podľa odbor­ní­kov by sa však sne­hová situ­ácia nemala v blíz­kych dňoch nijak radi­kálne meniť. Poriadnu sán­ko­vačku si uži­ješ každý deň od 8:30 do 16:30 h. Vyskú­šať môžeš aj nočné sán­ko­va­nie každý uto­rok, pia­tok a sobotu od 19:00 do 21:00 h. Na Hre­bie­nok sa môžeš vyviezť pozem­nou lanov­kou alebo aj po vlast­ných.

Aj tento rok zim­ných náv­štev­ní­kov v Tat­rách čaká Tatranský ľadový dóm na Hre­bienku, ktorý je na Slo­ven­sku sku­toč­ným uni­ká­tom. Ste­les­ňuje nád­hernú archi­tek­túru a je celý z ľadu, preto sa v ňom budeš cítiť ako v ľado­vej roz­právke! Tento rok nesie chrám prvky spiš­skej gotiky, ale aj tatrans­kej prí­rody, inšpi­rá­ciou mu boli najmä spiš­ské kos­toly.

img

Foto: holidayinfo.sk

Na jeho stavbu pou­žili sta­vi­te­lia a sochári na čele s ume­lec­kým sochá­rom Ada­mom Bako­šom a dozaj­né­rom Achil­le­a­som Sdou­ko­som až 90 ton ľadu. Vo vnútri stavby na teba čaká gotický oltár, nád­herné sochy a dokonca socha pas­tiera od Maj­stra Pavla z Levoče. Okrem čaro­vnej atmo­sféry a pre­cíz­nej práce sochá­rov si môžeš v chráme každú nedeľu užiť aj kon­certy.

270458

Foto: onthesnow.sk

Zdroj článku: holidayinfo.sk/vt.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: onthesnow.sk/obertauern.com

Pridať komentár (0)