Ťažko zdravotne postihnutí pocítia v roku 2022 veľké zlepšenie. Dostanú viac peňazí a ich život sa môže zmeniť

  • Výška príspevkov a ich udeľovanie ŤZP sa mení
  • Financie na prerábku motorového vozidla môžu dostať aj osoby, ktoré dané vozidlo nevlastnia
Vozíček
Unsplash/Steven HWG
  • Výška príspevkov a ich udeľovanie ŤZP sa mení
  • Financie na prerábku motorového vozidla môžu dostať aj osoby, ktoré dané vozidlo nevlastnia

Systém poskytovania príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa od začiatku tohto roka zmenil. Pri osobách s príjmami do sumy životného minima sa jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu poskytujú vo vyššej sume, čím sa znižuje finančná spoluúčasť osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa po novom poskytuje vo vyššej čiastke aj osobám s vyššími príjmami. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je už možné poskytnúť aj v prípade, ak osoba s ŤZP ešte nie je vlastníkom vozidla.

„Cieľom je uľahčiť situáciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú záujem zabezpečiť si spolu s kúpou vozidla zároveň aj jeho potrebnú úpravu,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Logo

Pri posudzovaní príjmu sa zavádza možnosť v osobitných prípadoch vylúčiť z okruhu spoločne posudzovaných osôb takú osobu, ktorá preukázateľne nežila so žiadateľom resp. poberateľom príspevku v spoločnej domácnosti a nepodieľala sa na úhrade spoločných potrieb.

Spresňujú sa tiež podmienky peňažného príspevku na kúpu pomôcky tak, aby osoba s ŤZP nebola povinná vrátiť (v prípade špeciálneho softvéru) pomôcku úradu.

Lekársku posudkovú činnosť už môžu vykonávať nielen lekári so špecializáciou posudkové lekárstvo, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom inom zo špecializačných odborov.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie