Tech­no­ló­gia Hyper­lo­op čosko­ro v Bra­ti­sla­ve. Bude­me ju mať ako prví v Euró­pe

Martina Ditrichová / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Bude­me ces­to­vať do zahra­ni­čia iba pár minút? Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies k nám pri­ne­sú nový spô­sob dopra­vy aj desiat­ky pra­cov­ných miest.

Už od roku 2013, kedy Elon Musk pred­sta­vil myš­lien­ku nové­ho extrem­ne rých­le­ho tran­s­port­né­ho sys­té­mu, je tech­no­ló­gia Hyper­lo­op horú­cou témou. Kto by však pred­po­kla­dal, že ju uví­ta­me tak sko­ro u nás na Slo­ven­sku, kde ju, pove­dz­me si úprim­ne, potre­bu­je­me ako soľ.

Ide o tran­zit­né kap­su­le pohá­ňa­né slneč­nou ener­gi­ou, kto­ré sú vlo­že­né do níz­ko­tla­ko­vých tru­bíc, pohy­bu­jú­ce sa tak­mer nad­zvu­ko­vou rých­los­ťou.

V súčas­nos­ti exis­tu­jú iba 2 spo­loč­nos­ti zaobe­ra­jú­ce sa tou­to tech­no­ló­gi­ou — Hyper­lo­op Tech­no­lo­gies a Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies. HTT pri­ví­ta­me už čosko­ro na Slo­ven­sku.

Na Slo­ven­sku spo­lu­pra­cu­je­me s množ­stvom domá­cich spo­loč­nos­tí. O pár mesia­cov by mal byť vidieť výsle­dok tej­to spo­lu­prá­ce. V tých­to dňoch vytvá­ra­me slo­ven­skú poboč­ku, pre­to som aj pri­šiel. Bude sa zaobe­rať vývo­jom a výro­bou. Pre nás je to hlav­ne o neus­tá­lom ino­vo­va­ní a zlep­šo­va­ní pro­duk­tu,” potvr­dil Dirk Ahl­born, CEO HTT pre TASR. Pre­fe­ru­je Bra­ti­sla­ve kvô­li jej výhod­nej polo­he v cen­tre Euró­py a blíz­kos­ti bra­ti­slav­ské­ho a vie­den­ské­ho letis­ka.

ahlborn

zdroj: popsci.com

Naši tech­ni­ci sa majú na čo tešiť. „Počet zamest­nan­cov poboč­ky je otvo­re­ný, rádo­vo môže ísť o desiat­ky. O dva mesia­ce bude­me múd­rej­ší. Chce­me a vie­me však zapla­tiť talen­to­va­ných ľudí. Nie sme tu pre­to, aby sme šet­ri­li, ale aby sme zís­ka­li naj­väč­šiu mož­nú kva­li­tu. Slo­vá­ci sú sil­ní v oblas­ti stro­jár­stva, mate­riá­lo­vé­ho hos­po­dár­stva, dáto­vé­ho inži­nier­stva,” zdô­raz­nil Ahl­born.

Pre­po­jiť Bra­ti­sla­vu, Vie­deň a Buda­pešť Hyper­lo­opom nie je jedi­ný pro­jekt, kto­ré­mu sa HTT venu­je. Ahl­born v ňom však vidí veľ­ký poten­ciál: “Máme pro­jekt v Kali­for­nii, kde robí­me pries­kum teré­nu, envi­ron­men­tál­ne štú­die, no čaká nás tam ešte veľa byrok­ra­cie. Verím, že Slo­ven­sko bude prvé mies­to, kde zre­a­li­zu­je­me náš pro­jekt. Mimo Slo­ven­ska nate­raz nevi­dí­me v Euró­pe iné vhod­né prí­le­ži­tos­ti. Skôr sa obze­rá­me po Číne, Indii, Blíz­kom Výcho­de i Afri­ke.” 

Tie­to horú­ce infor­má­cie potvr­dil CEO Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies pre TASR počas GLOB­SEC Tat­ra Sum­mit Inves­tment Forum v Bra­ti­sla­ve. Nám neos­tá­va nič iné, iba sa tešiť. Pod­ľa infor­má­cii by sme mali byť Hyper­lo­opom vo Vied­ni v prie­be­hu pár minút.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: plus.google.com

Pridať komentár (0)