Tech­no­lo­gické bomby blíz­kej budúc­nosti

Martin Faith / 28. august 2015 / Tools a produktivita

Ame­rická pora­den­sko-výskumná spo­loč­nosť Gar­tner nedávno uve­rej­nila svoj report Hype Cycle pre rok 2015. Ten suma­ri­zuje a pre­zen­tuje trhové nad­še­nie, vyspe­losť a mož­nosti využi­tia pre viac ako 2,000 vzni­ka­jú­cich tech­no­ló­gií.

Ústred­nou témou toh­to­roč­ného vyda­nia Hype Cycle je rast tech­no­ló­gií pod­po­ru­jú­cich takz­vaný digi­tánly huma­niz­mus. Gar­tner týmto zdô­raz­ňuje, že v období ras­tú­cej mani­fes­tá­cie digi­tál­nych biz­ni­sovdigi­tál­nych pra­co­vísk stoja v stre­do­bode záujmu pokroku ľudia. Vývoj teda sme­ruje k ďal­šiemu zjed­no­du­še­niu a zefek­tív­ne­niu ľud­ských akti­vít.

Gar­tner vyvi­nul Hype Cycle ako nástroj pre vyob­ra­ze­nie a suma­ri­zá­ciu kon­krét­nej situ­ácie tech­no­lo­gic­kých pro­jek­tov. Hype Cycle je aktu­ali­zo­vaný každý rok a Gar­tner ho pre­zen­tuje vo forme krivky, ktorá sa pohy­buje v dvoch dimen­ziách. Ver­ti­kálna osa vyjad­ruje momen­tálne oča­ká­va­nia od danej tech­no­ló­gie a na hori­zon­tá­le­nej ose je vyob­ra­zená časová fáza, v kto­rej sa daná tech­no­ló­gia momen­tálne nachá­dza. Farba a tvar ikony pri jed­not­li­vých tech­no­ló­giach vyjad­ruje čas, za ktorý táto tech­no­ló­gia dosiahne na vrchol pro­duk­ti­vity. Tech­no­ló­gie sa teda po krivke nepo­hy­bujú rov­na­kou rých­los­ťou.

Naj­vý­raz­nej­šiou zme­nou oproti minu­lo­roč­nému vyda­niu je posun auto­nóm­nych vozi­diel, ktoré sa posu­nuli z pod­vr­cho­lo­vého pásma do pásma maxi­mál­ných (priam až pre­hna­ných) oča­ká­vaní. Aj napriek tomu, že je táto oblasť ešte v zárodku, tento posun sym­bo­li­zuje značný pokrok vo vývoji. Stačí sa pozrieť na akti­vitu všet­kých veľ­kých auto­mo­bi­liek, ktoré lejú značné pros­triedky do výskumu a plá­nujú v najb­liž­ších rokoch pred­sta­viť svetu výsledky svo­jej práce. Podobný posun, z ino­vač­ného pásma ku stú­pa­jú­cim oča­ká­va­niam, zazna­me­nali inte­li­gentné rie­še­nia pre domác­nosti (con­nec­ted home solu­ti­ons).

Časový roz­mer uka­zuje, že väč­sina tech­no­ló­gií, o kto­rých sa dnes s ras­tú­cim nad­še­ním dis­ku­tuje, dozreje ku kon­co­vému uží­va­te­ľovi začiat­kom nového desť­ro­čia. Vývoj je ale v pro­cese, takže všetko nasved­čuje tomu, že na zau­jí­mavé chu­ťovky ako IOT rie­še­nia alebo smart advi­sors sa čoskoro doč­kajú nových reál­nych apli­ká­cií. Na zau­jí­ma­vej pozí­cií sa nachá­dzajú kryp­to­meny. Tie po minu­lo­roč­nom bit­co­ino­vom nad­šení spadli na dno krivky oča­ká­vaní. Graf ale napo­vedá, že ku plnej pro­duk­ti­vite majú rela­tívne blízko. Ak sa meto­do­ló­gia Gar­tneru tra­fila, tak budeme v najb­liž­ších rokoch o kryp­to­me­nách veľa počuť.

Ako pod­niky pokra­čujú na svo­jej ceste ku digi­tál­nym biz­ni­som, iden­ti­fi­ká­cia a zavá­dza­nie správ­nych tech­no­ló­gií v správ­nom čase sa stá­vajú veľmi dôle­ži­tými“, hovorí Betsy Bur­ton, vicep­re­zi­dentka a ana­ly­tička v Gar­tneri. Report zatrie­ďuje jed­not­livé tech­no­ló­gie do sku­pín, podľa stupňa vyzre­losti a vzdia­le­nosti od plnej pro­duk­ti­vity. Keďže je Hype Cycle zame­raný najmä na mladé, vzni­ka­júce tech­no­ló­gie, vyjad­ruje sa pre­dov­šet­kým ku sku­pi­nám, ktoré sú na časo­vej osi od finál­nej fázy naj­ďa­lej. Tieto kate­gó­rie sú digi­tálny mar­ke­ting, digi­tálny biz­nis a auto­nómne zaria­de­nia.

Digi­tálny mar­ke­ting kapi­ta­li­zuje na postup­nom pre­pá­janí komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (mobile, social, cloud a infor­ma­tion). Pod­niky v tejto fáze sa sústre­ďujú na nové, sofis­ti­ko­va­nej­šie cesty ku svo­jím zákaz­ní­kom. Tí majú ochotu podie­lať sa na týchto mar­ke­tin­go­vých prog­ra­moch, aby na oplátku zís­kali väč­šiu sociálnu pre­po­je­nosť alebo hod­not­nejší finálny pro­dukt. Firmy, ktoré by radi bene­fi­to­vali z tech­no­ló­gií v tejto fáze, môžu zvá­žiť násle­dovné: ges­ture con­trol, hyb­rid cloud com­pu­ting, inter­net of things, machine lear­ning, people-lite­rate tech, spe­ech-to-spe­ech trans­la­tion.

Digi­tálny biz­nis je sku­pi­nou tech­no­ló­gií, ktoré sú zame­rané na kon­ver­ge­ni­ciu ľudí, biz­nisu a vecí. Inter­net of Things a kon­cept spá­ja­nia fyzic­kého a vir­tu­ál­neho sveta sú tu v stre­do­bode pozor­nosti. Fyzické aktíva sú digi­ta­li­zo­vané a stá­vajú sa rov­no­cen­nými par­tnermi už dnes digi­ta­li­zo­va­ným objek­tom, ako sys­té­mom alebo apli­ká­ciam. Pod­niky, ktoré vidia svojú budúc­nosť ako digi­tálny biz­nis, sa môžu zame­rať naprí­klad na násle­dovné tech­no­ló­gie: 3D bio­prin­ting for life science, human aug­men­ta­tion, affec­tive com­pu­ting, cryp­to­cur­rency exchange, machine lear­ning alebo wea­rable tech.

Auto­nómne zaria­de­nia je fáza, ktorá je defi­no­vaná schop­nos­ťou firmy využí­vať tech­no­ló­gie umož­ňu­júce apli­ká­ciu ľud­ských zruč­ností a kapa­cít. Tech­no­ló­gie z tejto sku­piny vedia poskyt­núť veľmi široké spek­trum slu­žieb. Či už pou­ži­tie auto­nóm­nych vozi­diel na pre­pravu ľudí, kog­ni­tív­nych sys­té­mov na odpo­rú­ča­nie štruk­túry odpo­vede na email alebo písa­nie tex­tov a auto­ma­tické vyba­vo­va­nie kli­ent­ského ser­visu. Ak vás zau­jala táto, dnes ešte vzdia­lená ale určite lákavá sku­pina, pozrite sa naprí­klad na: digi­tal dex­te­rity, smart advi­sors, smart dust, vir­tual per­so­nal assis­tants alebo volu­met­ric and holog­rap­hic disp­lays.

Vicep­re­zi­dentka Bur­tnová na záver dodáva: “Aj napriek tomu, že sme zatrie­dili každú tech­no­ló­giu do jed­nej z vývo­jo­vých fáz, pod­niky by sa nemali limi­to­vať len na tieto sku­pi­nové zatrie­de­nia. Mnoho ino­vač­ných prie­kop­ní­kov si začalo osvo­jo­vať cel­kom pokro­čilé tech­no­ló­gie, ako naprí­klad auto­nómne vozidlá alebo smart advi­sors, počas toho, ako pokra­čo­vali vo vývoji skor­ších tech­no­ló­gií, ako naprí­klad mobil­ných apli­ká­cií.“

Osobne ma zau­jalo vyjad­re­nie jed­not­li­vých hype fáz, kto­rými si nové tech­no­ló­gie pre­chá­dzajú. Toto je veľmi efek­tívne zobra­zené vo vyš­šie uve­de­nom grafe. Naprí­klad spo­mí­nané auto­nómne vozidlá sú podľa Gar­tneru momet­nálne na vrchole nafúk­nu­tých oča­ká­vaní a v blíz­kej dobe sa dá oča­ká­vať isté vytriez­ve­nie a zní­že­nie nad­še­nia. To bude viesť ku pre­ko­pa­niu biz­nis plá­nov aso­ci­ova­ných s touto tech­no­ló­giou, násled­nému zefek­tív­ne­niu pro­ce­sov a nastú­pe­niu na dial­nicu sme­ru­júcu ku kon­co­vému pou­ží­va­te­ľovi. Stačí sa pozriet na enter­prise 3D prin­ting, ktoré je najb­liž­šie ku plnej pro­duk­ti­vite.

Či ale tieto tech­no­ló­gie dospejú do finál­nej fázy, ukáže len sám čas. Z pohľadu dneš­nej pred­stavy o tom, ako by mal svet o 5 – 10 rokov vyze­rať, dávajú mnohé rie­še­nia jasný zmy­sel. Naprí­klad smart dust – tech­no­ló­gia mik­ro­sko­pic­kých sen­zo­rov vo veľ­kosti zrniek piesku – sa javí ako ide­álna pre blí­žiaci sa IOT svet. Jej zave­de­nie do nie­kto­rých z finál­nych apli­ká­cií, ako naprí­klad ria­de­nie mest­skej dopravy, bude ale vyža­do­vať roz­siahle inves­tí­cie. Jed­not­livé tech­no­ló­gie budú teda súpe­riť o pozor­nosť inves­to­rov ako aj kon­co­vých uží­va­te­ľov a ako naozaj budú ľudia reálne fun­go­vať v roku 2025 je dnes spo­ľah­livo pred­po­ve­dať nemožné.

Plný report Hype Cycle 2015 je možné zakú­piť na strán­kach Gar­tneru.

Pridať komentár (0)