Tech­no­ló­gie posú­vajú hra­nice, kde sa len dá. Naprí­klad aj vo ves­míre

Michal Tomek / 7. mája 2014 / Tech a inovácie

Keď Jurij Gaga­rin sedel v koz­mic­kej rakete, neve­del, čo ho tam hore čaká. My dnes máme k dis­po­zí­cii pohľad, ktorý si mohlo pred nie­koľ­kými rokmi uží­vať len nie­koľko ľudí na svete. Gaga­ri­novi by sme už teraz vedeli presne pove­dať, čo zhora uvidí.

NASA spus­tilo kon­com apríla pro­jekt, vďaka kto­rému môžeme vidieť našu Zem zhora. Možno by na tom nebolo nič také zau­jí­mavé, keby sa to nedialo real-time a ešte v HD. Astro­nau­tom sa poda­rilo umiest­niť štyri komerčné HD kamery do exte­ri­éru ves­mír­nej sta­nice. Všetky štyri sní­majú Zem z rôz­nych uhlov a ich zábery sú vysie­lané cez UStream priamo na naše obra­zovky. I keď sig­nál nie­kedy vypadne, prí­padne naskočí sivá obra­zovke pri zmene kamier, ide o fas­ci­nu­júcu myš­lienku.

Live stre­a­ming video by Ustream

Kamery sú uzav­reté v špe­ciál­nych oba­loch, aby odo­lá­vali tep­lote. No naďa­lej budú vysta­vené ves­mír­nej radiá­cii. Práve to tiež umožní astro­nau­tom ana­ly­zo­vať vplyv ves­míru na pred­mety v ňom, a tak budú môcť lep­šie zvá­žiť, aké vyba­ve­nie je vhodné pre budúce misie.

V rámci pro­jektu spo­lu­pra­cuje NASA aj so stred­nými ško­lami. Ini­cia­tíva má skratku HUNCH — High Scho­ols Uni­ted with NASA to Cre­ate Har­dware a má pomôcť štu­den­tom reálne zažiť a vyskú­šať pro­jek­to­va­nie, dizajn a mode­lo­va­nie hard­véru pre pou­ži­tie vo ves­míre. Všetko sa to, samoz­rejme, usku­toč­ňuje v spo­lu­práci a v koor­di­ná­cii s expertmi z ves­mír­neho stre­diska. Nie­ktorí žiaci sa už údajne spo­lu­po­die­ľali práve na dizaj­no­vaní kamier, ktoré teraz lie­tajú vo ves­míre.

zdroj: nasa.gov, echomon.co.uk

Pridať komentár (0)