Tech­no­ló­gie posú­va­jú hra­ni­ce, kde sa len dá. Naprí­klad aj vo ves­mí­re

Michal Tomek / 7. mája 2014 / Tech a inovácie

Keď Jurij Gaga­rin sedel v koz­mic­kej rake­te, neve­del, čo ho tam hore čaká. My dnes máme k dis­po­zí­cii pohľad, kto­rý si moh­lo pred nie­koľ­ký­mi rok­mi uží­vať len nie­koľ­ko ľudí na sve­te. Gaga­ri­no­vi by sme už teraz vede­li pres­ne pove­dať, čo zho­ra uvi­dí.

NASA spus­ti­lo kon­com aprí­la pro­jekt, vďa­ka kto­ré­mu môže­me vidieť našu Zem zho­ra. Mož­no by na tom nebo­lo nič také zau­jí­ma­vé, keby sa to nedia­lo real-time a ešte v HD. Astro­nau­tom sa poda­ri­lo umiest­niť šty­ri komerč­né HD kame­ry do exte­ri­é­ru ves­mír­nej sta­ni­ce. Všet­ky šty­ri sní­ma­jú Zem z rôz­nych uhlov a ich zábe­ry sú vysie­la­né cez UStre­am pria­mo na naše obra­zov­ky. I keď sig­nál nie­ke­dy vypad­ne, prí­pad­ne nasko­čí sivá obra­zov­ke pri zme­ne kamier, ide o fas­ci­nu­jú­cu myš­lien­ku.

Live stre­a­ming video by Ustre­am

Kame­ry sú uzav­re­té v špe­ciál­nych oba­loch, aby odo­lá­va­li tep­lo­te. No naďa­lej budú vysta­ve­né ves­mír­nej radiá­cii. Prá­ve to tiež umož­ní astro­nau­tom ana­ly­zo­vať vplyv ves­mí­ru na pred­me­ty v ňom, a tak budú môcť lep­šie zvá­žiť, aké vyba­ve­nie je vhod­né pre budú­ce misie.

V rám­ci pro­jek­tu spo­lu­pra­cu­je NASA aj so stred­ný­mi ško­la­mi. Ini­cia­tí­va má skrat­ku HUNCH — High Scho­ols Uni­ted with NASA to Cre­a­te Har­dwa­re a má pomôcť štu­den­tom reál­ne zažiť a vyskú­šať pro­jek­to­va­nie, dizajn a mode­lo­va­nie hard­vé­ru pre pou­ži­tie vo ves­mí­re. Všet­ko sa to, samoz­rej­me, usku­toč­ňu­je v spo­lu­prá­ci a v koor­di­ná­cii s expert­mi z ves­mír­ne­ho stre­dis­ka. Nie­kto­rí žia­ci sa už údaj­ne spo­lu­po­die­ľa­li prá­ve na dizaj­no­va­ní kamier, kto­ré teraz lie­ta­jú vo ves­mí­re.

zdroj: nasa.gov, echomon.co.uk

Pridať komentár (0)