S tech­no­ló­giou “LI-FI” bude tvoj inter­net 100 krát rých­lejší

Kristína Šuvadová / 7. februára 2016 / Tech a inovácie

Každý z nás pozná pri­po­je­nie WIFI, ktoré nám tak nesku­točne zme­nilo život. No teraz je tu niečo iné. Nové “LI-FI” sľu­buje až nie­koľ­ko­ná­sobne rých­lejší inte­ret.

Ak sle­du­ješ naj­nov­šie novinky zo sveta tech­no­ló­gií, určite si už počul o takz­va­nom LI-FI, ktoré sa chystá na trhu poriadne zamie­šať karty. Bude LI-FI sku­toč­ným kon­ku­ren­tom pre tak zau­ží­vané pri­po­je­nie, ako je WIFI?

Ako funguje tech. Li-Fi

foto: slideshare.net

Hlavný roz­diel medzi Wi-Fi a Li-Fi spo­číva najmä v tom, že Wi-Fi pra­cuje pomo­cou rádi­ových vĺn a LI-FI pomo­cou tých sve­tel­ných.

Ak sa vrá­time k škol­ským poznat­kom z fyziky, sve­teľné spek­trum je 10 000 krát šir­šie ako to rádi­ové (hovo­ríme najmä o dostup­ných frek­ven­ciách). Aj to je jeden z dôvo­dov, prečo je LI-FI nie­koľko násobne rých­lej­šie. Naopak na Wi-Fi sa pri­pája toľko ľudí denne, až sú siete pre­pl­nené a viac a viac spo­ma­lené.

Tento nový výmy­sel je zalo­žený na pou­ží­vaní LED diód. Vďaka svetlu z LED-iek dokážu byť dáta pre­ná­šané obrov­skou rých­los­ťou (žia­re­nie nie je voľ­ným okom vidi­teľné). Na rov­na­kom prin­cípe pra­cuje aj diaľ­kový ovlá­dač (pomo­cou infra­čer­ve­ných lúčov). Samoz­rejme, LI-FI bude nie­koľ­ko­ná­sobne rých­lej­šie a dokonca sa hovorí aj o tom, že sa tech­no­ló­gia dostane do kamier v našich smart­fó­noch.

LED žiarovka schopná vysielať Li-Fi

foto: recombu.com

Aj keď sú dáta pre­ná­šané nesmierne rýchlo a sys­tém pra­cuje pomo­cou sve­tel­ných vĺn, kla­sické osvet­le­nie v miest­nosti môže byť napriek tomu naďa­lej pou­ží­vané ako pri­márny zdroj svetla. Pou­ží­va­nie LI-FI ho nijak neob­me­dzí. Za menší nedos­ta­tok môžeme pokla­dať to, že nikto nám nepo­ve­dal, čo robiť keď si momen­tálne nepot­re­bu­ješ svie­tiť (naprí­klad keď je ráno), no rád by si ostal naďa­lej pri­po­jený k inter­netu. Ale šikovní inži­nieri niečo určite vymys­lia. Pou­žijú naprí­klad pre ľudí nevi­di­te­teľné svetlo.

Ilustrácia Li-Fi

foto: Bos­ton Uni­ver­sity

Istá spo­loč­nosť z Estón­ska vyko­nala nedávno pár tes­tov zame­ria­va­jú­cich sa na rých­losť dát pre­ne­se­ných pomo­cou LI-FI. Nain­šta­lo­va­ním zaria­de­nia do jed­nej z ich kan­ce­lá­rií prišli na to, že je pre­nos až 100 násobne rých­lejší.

Možno sa pýtate, či je nový druh pre­nosu dát bez­pečný — áno je. Tým, že sú dáta pre­ná­šané svet­lom — vlny nemôžu pre­nik­núť cez steny a tým pádom sa nemôže na LI-FI nikto hack­núť.

Tech­no­ló­gia bude pre širokú verej­nosť dostupná prav­de­po­dobne o 3 – 4 roky. Harald Haas — strojca celého nápadu, sa spo­jil s Luci­be­lom (výrobca LED svie­ti­diel) a spolu sa plá­nujú veno­vať výrobe LI-FI sietí v Európe.

Je jasné, že kým budeme môcť Wi-Fi nazvať zasta­ra­lým, zbehne ešte “nejaký ten pia­tok”. Infra­štruk­túra Li-Fi je však už kom­pletne naprog­ra­mo­vaná a preto je len otáz­kou pár rokov, kedy sa začne masovo pou­ží­vať.

Harald Haas

foto: tnwcdn.com

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)