S tech­no­ló­gi­ou “LI-FI” bude tvoj inter­net 100 krát rých­lej­ší

Kristína Šuvadová / 7. februára 2016 / Tech a inovácie

Kaž­dý z nás pozná pri­po­je­nie WIFI, kto­ré nám tak nesku­toč­ne zme­ni­lo život. No teraz je tu nie­čo iné. Nové “LI-FI” sľu­bu­je až nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­ší inte­ret.

Ak sle­du­ješ naj­nov­šie novin­ky zo sve­ta tech­no­ló­gií, urči­te si už počul o takz­va­nom LI-FI, kto­ré sa chys­tá na trhu poriad­ne zamie­šať kar­ty. Bude LI-FI sku­toč­ným kon­ku­ren­tom pre tak zau­ží­va­né pri­po­je­nie, ako je WIFI?

Ako funguje tech. Li-Fi

foto: slideshare.net

Hlav­ný roz­diel medzi Wi-Fi a Li-Fi spo­čí­va naj­mä v tom, že Wi-Fi pra­cu­je pomo­cou rádi­ových vĺn a LI-FI pomo­cou tých sve­tel­ných.

Ak sa vrá­ti­me k škol­ským poznat­kom z fyzi­ky, sve­teľ­né spek­trum je 10 000 krát šir­šie ako to rádi­ové (hovo­rí­me naj­mä o dostup­ných frek­ven­ciách). Aj to je jeden z dôvo­dov, pre­čo je LI-FI nie­koľ­ko násob­ne rých­lej­šie. Naopak na Wi-Fi sa pri­pá­ja toľ­ko ľudí den­ne, až sú sie­te pre­pl­ne­né a viac a viac spo­ma­le­né.

Ten­to nový výmy­sel je zalo­že­ný na pou­ží­va­ní LED diód. Vďa­ka svet­lu z LED-iek doká­žu byť dáta pre­ná­ša­né obrov­skou rých­los­ťou (žia­re­nie nie je voľ­ným okom vidi­teľ­né). Na rov­na­kom prin­cí­pe pra­cu­je aj diaľ­ko­vý ovlá­dač (pomo­cou infra­čer­ve­ných lúčov). Samoz­rej­me, LI-FI bude nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­šie a dokon­ca sa hovo­rí aj o tom, že sa tech­no­ló­gia dosta­ne do kamier v našich smart­fó­noch.

LED žiarovka schopná vysielať Li-Fi

foto: recombu.com

Aj keď sú dáta pre­ná­ša­né nesmier­ne rých­lo a sys­tém pra­cu­je pomo­cou sve­tel­ných vĺn, kla­sic­ké osvet­le­nie v miest­nos­ti môže byť napriek tomu naďa­lej pou­ží­va­né ako pri­már­ny zdroj svet­la. Pou­ží­va­nie LI-FI ho nijak neob­me­dzí. Za men­ší nedos­ta­tok môže­me pokla­dať to, že nikto nám nepo­ve­dal, čo robiť keď si momen­tál­ne nepot­re­bu­ješ svie­tiť (naprí­klad keď je ráno), no rád by si ostal naďa­lej pri­po­je­ný k inter­ne­tu. Ale šikov­ní inži­nie­ri nie­čo urči­te vymys­lia. Pou­ži­jú naprí­klad pre ľudí nevi­di­te­teľ­né svet­lo.

Ilustrácia Li-Fi

foto: Bos­ton Uni­ver­si­ty

Istá spo­loč­nosť z Estón­ska vyko­na­la nedáv­no pár tes­tov zame­ria­va­jú­cich sa na rých­losť dát pre­ne­se­ných pomo­cou LI-FI. Nain­šta­lo­va­ním zaria­de­nia do jed­nej z ich kan­ce­lá­rií priš­li na to, že je pre­nos až 100 násob­ne rých­lej­ší.

Mož­no sa pýta­te, či je nový druh pre­no­su dát bez­peč­ný — áno je. Tým, že sú dáta pre­ná­ša­né svet­lom — vlny nemô­žu pre­nik­núť cez ste­ny a tým pádom sa nemô­že na LI-FI nikto hack­núť.

Tech­no­ló­gia bude pre širo­kú verej­nosť dostup­ná prav­de­po­dob­ne o 3 – 4 roky. Harald Haas — stroj­ca celé­ho nápa­du, sa spo­jil s Luci­be­lom (výrob­ca LED svie­ti­diel) a spo­lu sa plá­nu­jú veno­vať výro­be LI-FI sie­tí v Euró­pe.

Je jas­né, že kým bude­me môcť Wi-Fi nazvať zasta­ra­lým, zbeh­ne ešte “neja­ký ten pia­tok”. Infra­štruk­tú­ra Li-Fi je však už kom­plet­ne naprog­ra­mo­va­ná a pre­to je len otáz­kou pár rokov, kedy sa začne maso­vo pou­ží­vať.

Harald Haas

foto: tnwcdn.com

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)